5.2. Vertinimo proceso organizavimas

Praktikos vertinimas vyksta visos praktikos metu, baigus darbą IVPMĮ skyriuose pagal praktikos vadovo pateiktą ir su studentais aptartą atsiskaitymo tvarką. Praktiką vertina studentas (-ai) ir praktikos vadovas (universiteto darbuotojas/ dėstytojas).

Visa vertinama informacija yra kaupiama elektroninėje laikmenoje kompiuteryje ir/ arba kompaktinėje laikmenoje. Tuo tikslu kiekvienas studentas turi susikurti savo duomenų elektroninį katalogą, kuriame bus patalpinta visa reikalinga informacija praktikos darbui vertinti (veiklos skyriuose ataskaitos ir pristatymai, kompetencijų portfelis, įvertinimo/ įsivertinimo lapai ir t.t.).

Galutinis vertinimas susideda iš:

 • veiklos skyriuose ataskaitų pristatymo vertinimo arba praktiką atlikusio studento savarankiško darbo vertinimo (rekomenduojama skirti 60 proc.)
 • kompetencijų portfelio vertinimo (rekomenduojama skirti 40 proc.).

Bendrieji praktikos vertinimo kriterijai:

 • Kiek gerai studentas susipažino su pasirinktos srities specifika?
 • Ar sugeba išryškinti tai, kokius profesinius įgūdžius gebėjo įgyti praktikos metu?
 • Praktikos metu atliktų darbų kokybė.
 • Praktikos vadovo ir kitų studentų atsiliepimai ir įvertinimai.
 • Kompetencijos portfelio turinio kokybė.
 • Ataskaitų parengimas (įforminimas) ir gynimo kokybė.

Už veiklą IVPMĮ skyriuose atsiskaito grupė studentų, pristatydama skyriaus veiklos ataskaitą viešo susirinkimo metu. Pristatymui naudojama Microsoft Office paketo PowerPoint programa. Pristatymas ir skyriaus veiklos ataskaita saugomi elektroninėje laikmenoje; kartu formuojamas kiekvieno studento kompetencijų portfelis (ataskaita + pristatymas + savęs įsivertinimas + skyriaus darbuotojų ir/ arba skyriaus vadovo įvertinimas). Išsamesni veiklos skyriuose pristatymo reikalavimai pateikti 6 skyriuje.

            Vertinimo procesą IVPMĮ organizuoja IVPMĮ praktikos vadovas, atsižvelgdamas į IVPMĮ tikslus ir šiuos vertinimo aspektus (5.1 lentelė).

5.1 lentelė. Studentų darbo IVPMĮ vertinimo aspektai (Bačiulytė, sudarytoja, 2011)

Kas vertina?

IVPMĮ praktikos vadovas, studentas (pvz. skyrių vadovas darbuotojus), studentų grupė (vieni kitus), kitų skyrių darbuotojai-studentai (pateikia užduotis ir savo vertinimą).

Ką vertina?

Profesines, socialines, technines žinias ir supratimą, gebėjimus, įgūdžius, praktinės veiklos rezultatą, pastangas.

Kada vertina?

Pabaigus darbą kiekviename skyriuje atliekamas atsiskaitymas (skyriaus veiklos pristatymas) ir vertinimas/ įsivertinimas. Vertinimas atliekamas atlikus ir pristačius savarankiškas (individualias ar grupines) užduotis, po viešų pasirodymų renginiuose (mugėse ir t.t.), baigus darbą IVPMĮ ir paruošus e-portfelį.

Kaip vertina?

Naudojami vertinimo kriterijai (5.2 lentelė), įvairūs vertinimo metodai (apklausa raštu/ žodžiu susirinkimų metu, savarankiškų užduočių nustatymas ir vertinimas, individualių/ grupinių darbų vertinimas, stebėjimas ir savęs vertinimo organizavimas, praktikos ataskaitos, kompetencijų aplanko formavimas ir vertinimas) derinami tarpusavyje, registruojami rezultatai, informuojami studentai, panaudojant grįžtamąjį ryšį, taikomas kaupiamasis vertinimas.

 

Bendri vertinimo bruožai:

 • Baigus darbą skyriuose atliekamas savęs vertinimas/ įsivertinimas, pristatoma skyriaus veiklos ataskaita.
 • Visos praktikos metu kaupiama informacija apie atliktą veiklą skyriuose ir formuojamas e-portfelis, kuris pristatomas ir vertinamas praktikos pabaigoje.
 • Vertinimas vykdomas 10-ies balų sistemoje (5.2 lentelė).