5.3. Vertinimo sistemos aprašas

Vertinimo tikslas teikti studentui grįžtamąją informaciją apie pasiekimus, daromą pažangą, įgytą/ patobulintą kompetenciją, padėti jam (jai) bręsti, tobulėti kaip asmenybei.

5.2 lentelė. Studentų darbo IVPMĮ vertinimo sistemos aprašas

Balai

Žodinis

vertinimas

Apibūdinimas

10

Puikiai

Puikios išskirtinės žinios ir gebėjimai, t.y. praktikantas labai aktyviai prisidėjo prie IVPMĮdarbo, puikiai pritaikė bei patobulino studijų metu įgytas teorines žinias; pasižymėjo iniciatyvumu, darbštumu, novatoriškumu; surinko išsamius duomenis praktikos ataskaitai ir/ arba kompetencijų portfeliui, pateikė dalykiškai, metodologiškai bei techniškai nepriekaištingą kompetencijų portfelį (e-portfelį) ir/ arba praktikos ataskaitą.

9

Labai gerai

Tvirtos, geros žinios ir gebėjimai, t.y. praktikantas aktyviai prisidėjo prie IVPMĮ darbo, pritaikė bei patobulino studijų metu įgytas teorines žinias, surinko duomenis praktikos ataskaitai ir/ arba kompetencijų portfeliui, pateikė aiškią, išsamią, dalinių techninių, tačiau neesminių trūkumų turinčią praktikos atskaitą ir/ arba kompetencijų portfelį (e-portfelį).

8

Gerai

Geresnės nei vidutinės žinios ir gebėjimai, t.y. praktikantas prisidėjo prie IVPMĮ darbo, dalinai pritaikė bei patobulino studijų metu įgytas teorines žinias, surinko duomenis praktikos ataskaitai ir/ arba kompetencijų portfeliui, pateikė praktikos ataskaitą ir /arba kompetencijų portfelį (e-portfelį, kur yra kai kurių dalykinių, analizės bei neesminių techninių trūkumų.

7

Vidutiniškai

Vidutinės žinios ir gebėjimai, yra neesminių klaidų, t.y. praktikantas iš dalies prisidėjo prie IVPMĮdarbo, iš dalies pritaikė ir patobulino studijų metu įgytas teorines žinias, surinko kai kuriuos duomenis praktikos ataskaitai ir/ arba kompetencijų portfeliui, pateikė nevisai tikslią, dalykinių, analizės, metodologinių ir techninių trūkumų turinčią praktikos ataskaitą ir/ arba kompetencijų portfelį (e-portfelį).

6

Patenkinamai

Žinios ir gebėjimai žemesni nei vidutiniai, yra klaidų, t.y. praktikantas neaktyviai dalyvavo IVPMĮ darbe, surinko nepakankamus duomenis praktikos ataskaitai ir/ arba kompetencijų portfeliui, pateikė neišbaigtą, turinčią esminių dalykinių, analizės arba techninių trūkumų praktikos ataskaitą ir/ arba kompetencijų portfelį (e-portfelį).

5

Silpnai

Žinios ir gebėjimai tenkina minimalius reikalavimus, t.y. praktikantas pasyviai dalyvavo IVPMĮdarbe, netiksliai vykdė praktikos vadovo užduotis, surinko netinkamus duomenis praktikos ataskaitai ir/ arba kompetencijų portfeliui, pateikė neišsamią, su esminiais dalykiniais, analizės ir techniniais trūkumais praktikos ataskaitą ir/ arba kompetencijų portfelį (e-portfelį).

4,3,2,1

Blogai

Netenkinami minimalūs reikalavimai, t.y. praktikantas nevykdė arba netinkamai vykdė praktikos vadovo (įstaigos / institucijos darbuotojo) pavedimus, nesurinko duomenų praktikos ataskaitai ir/ arba kompetencijų portfeliui, pateikė neišsamią, akivaizdžių dalykinių, analizės ir techninių klaidų turinčią praktikos ataskaitą ir/ arba kompetencijų portfelį (e-portfelį).

Vertinimo tikslui pasiekti formuluojami tokie vertinimo uždaviniai:

  • Padėti studentui (-ei) geriau pažinti save, savo galimybes.
  • Padėti jam (jai) įvertinti save, savo pažangą.
  • Padėti nu(si)statyti mokymosi sunkumų priežastis, problemas, spragas.
  • Į(si)vertinti įgytas bendrąsias, dalykines ir profesines kompetencijas.

Galutinis įvertinimas – tai kaupiamasis balas, susidedantis iš atlikto darbo skyriuose vertinimo (skyrių veiklos ataskaitų pristatymas ir vertinimas), savarankiškų užduočių/ renginių/ projektų pristatymo ir vertinimo, e-portfelio pristatymo ir vertinimo (profesinių ir bendrųjų kompetencijų įvertinimas). Galutinis balas apskaičiuojamas taip:

                                                                                                                 

X tarpinių kompetencijų patikrinimų įvertinimų vidurkis. Tarpiniai kompetencijų patikrinimo įvertinimai, atliekami susirinkimų metu pristatant kiekviename skyriuje atliktą veiklą arba atliekamas savarankiškų užduočių/ renginių/ projektų įvertinimas (vertina studentai ir IVPMĮ praktikos vadovas);

Y - e-portfelio įvertinimas (vertina studentai ir IVPMĮ praktikos vadovas);

A1, A2 - atitinkamų vertinimo dalių įvertinimo koeficientai (A1+A2=1). Rekomenduojama: A1 skirti 60 proc., (A1=0,6), A2 - 40 proc. (A2=0,4).

* Kaupiamojo balo formulę su konkrečiais įvertinimo koeficientais pateikia ir paaiškina dėstytojas (praktikos vadovas).