6. Studentų darbo IVPMĮ vertinimas ir įsivertinimas

 Prieš pradėdami darbą IVPMĮ, studentai įvadinėje paskaitoje yra supažindinami su suminiais vertinimo kriterijais, vertinimo metodais bei kiekvienos vertinimo proceso sudedamosios dalies reikšme. Vertinant studentų atliktus darbus gali būti taikomi skirtingi svertiniai koeficientai. Konkretaus praktikos darbo vertinimui suteikiamus svertinius koeficientus pateikia IVPMĮ praktikos vadovas, juos aptaria ir suderina su studentais.

Galutinis vertinimas susideda iš tarpinių kompetencijų patikrinimo įvertinimų, atliekamų susirinkimų metu pristatant kiekvieno skyriaus veiklą arba savarankiškų užduočių (renginių/ projektų) įvertinimo vidurkio X (rekomenduojamas svertinis koeficientas 0,6) ir kompetencijų portfelio vertinimo Y (rekomenduojamas svertinis koeficientas 0,4):