6.1.1. Ataskaitų reikalavimai

Baigus darbą IVPMĮ skyriuose, kiekviena studentų grupė rengia ataskaitas (reikalavimai ataskaitoms pateikti 5 skyriuje). Ataskaitos rengimas – tai grupinis darbas, kurį koordinuoja skyriaus vadovas (praktikos vadovas konsultuoja). Darbas baigiamas ataskaitos parašymu, kurį įsivertina ataskaitą pateikusi grupė (kiekvienas studentas). Darbas skyriuje baigiamas viešu ataskaitos pristatymu, kurį vertina tik studentai (dirbusi grupė ir kitų skyrių studentai).

Veiklos skyriuje ataskaita – savarankiškas studijų darbas, skirtas aprašyti konkretaus subjekto pasirinktą veiklą.

Veiklos skyriuje ataskaita skirta pagilinti studentų specialiojo lavinimo dalykų praktines žinias. Rašant veiklos skyriuje ataskaitą, naudojama dalykinė ir mokslinė literatūra, teisės aktai, statistiniai ir empiriniai duomenys.

Rekomenduojama veiklos skyriuje praktikos ataskaitos apimtis yra 4–5 puslapiai (pradedant įvadu ir baigiant išvadomis). Veiklos skyriuje praktikos ataskaitą sudaro įvadas, analitinė dalis, išvados (6.1 lentelė).

 6.1 lentelė. Veiklos skyriuje praktikos ataskaitos sudėtis ir turinio reikalavimai

 

Sudėtinės dalys

Turinio reikalavimai

Įvadas

Įvade turi būti nurodytas praktikos tikslas ir uždaviniai, tyrimo objektas, tyrimo metodai ir nagrinėjamas laikotarpis. Tyrimo tikslas ir uždaviniai formuluojami veiksmažodžių bendratimi: pateikti, palyginti, nustatyti, ištirti.

Analitinė dalis

Analitinėje dalyje apibūdinamas konkretus subjektas, kuriame atliekama praktika, atskleidžiama šio subjekto veiklos srities patirtis, ypatumai, analizuojami jo veiklos rodikliai, pateikiamas jų vertinimas.

Atskiri teiginiai iliustruojami pavyzdžiais – dokumentų, įvairių skaičiavimų ir kitais nuorašais.

Išvados

Jose įvertinama nagrinėjamos veiklos srities būklė, nurodomi teigiami bruožai, atskleidžiami trūkumai ir galimi jų šalinimo būdai.

 

Veiklos praktikos ataskaitoje turi būti tokia dėstymo seka: antraštinis lapas (1 priedas), turinys (7 priedas), praktikos ataskaitos sudėtinės dalys (6.1 lentelė), priedai (jei būtini).

Rašant ataskaitas studentams rekomenduojama laikytis fakultete parengtų Socialinių mokslų studijų rašto darbų rengimo bendrųjų metodinių nurodymų.