6.1.2. Ataskaitų pristatymų vertinimas

Šis metodas taikomas pristatant ir vertinant atliktą darbą kiekviename skyriuje. Ypač naudingas tobulinant viešojo kalbėjimo įgūdžius. Pranešimų ir pasisakymų struktūra gali būti įvairi, atsižvelgiant į dėstytojo suformuluotus mokymosi tikslus. Pristatymas gali būti individualus arba grupinis (pasirenka kiekviena studentų grupė). Tai būdas studentui pranešti ir pateikti mokymosi rezultatus. Viešai pristatydami savo darbą, studentai turi galimybę parodyti įgytas žinias ir išlavintus gebėjimus (Moon, 2002).

Skyriaus veiklos ataskaitos pristatymą vertina patys studentai (dėstytojas tik stebi ir fiksuoja klaidas, kurios po pristatymo yra viešai aptariamos).

Atliekant pristatymo vertinimą, reikia atkreipti dėmesį į šiuos kokybiško pristatymo požymius:

  • Aiškus idėjų pristatymas.
  • Kalbėjimo kokybė (aiškumas, garsumas).
  • Argumentavimo kokybė.
  • Įvado (įvadinio pristatymo dalies) kokybė.
  • Išvadų kokybė.
  • Akių kontaktas su auditorija.
  • Naudojimasis skaidrėmis multimedijos projektoriui (PowerPoint).
  • Vizualiai pateikiamos medžiagos kokybė.
  • Klausimų valdymas (atsakymo į klausimus kokybė).
  • Laiko valdymas (ar tinkamai panaudotas pristatymui skirtas laikas).

Taikant šį žodinio pristatymo metodą formuojamajam vertinimui, į vertinimą įtraukiami auditorijoje esantys klausytojai (studentai). Studentų įtraukimas į vertinimo procesą padeda ugdyti vertinimo kompetenciją, kritinį mąstymą, aktyvina jų dalyvavimą per pristatymus. Tuo tikslu dėstytojas išdalina studentams iš anksto parengtas vertinimo formas, su studentais aptaria vertinimo kriterijus ir vertinimo skalę (pvz. 6.2 lentelė).

6.2 lentelė. Pristatymo įvertinimo pavyzdys

Įvertinimo kriterijai

Balai *

Komentarai, paaiškinimai

Pristatymo turinys

Turinio išdėstymas

 

 

Informacijos nuoseklumas

 

 

Apibendrinimas, išvados

 

 

Pristatymo apipavidalinimas

Teksto pateikimas

 

 

Vaizdinės priemonės

 

 

Dizainas

 

 

Pristatymo vedimas

Bendravimas su auditorija

 

 

Klausimų valdymas

 

 

Laiko valdymas

 

 

Balų vidurkis

 

 

* - vertinimo skalė, pateikta dėstytojo, aptariama prieš pristatymą.

Po pristatymų vertinimo dėstytojas organizuoja diskusiją, kurios metu viešai aptariami parašyti studentų įvertinimai, išsakytos pastabos, dėstytojo pastebėjimai.