6.1.3. Studento savęs vertinimas

Siekiant ugdyti studentų savikontrolę, baigiant darbą IVPMĮ skyriuje, atliekamas studento vertinimas. Tokio vertinimo metu kiekvienas studentas vertina save ir kitus studentus. Su vertinimo rezultatais susipažįsta kiekvienas studentas ir juos aptaria IVPMĮ susirinkime. Vertinimui gali būti naudojamos struktūruota ir/ arba laisva įsivertinimo formos (vertinimo formas pasirinkamos ir aptariamos pirmąją praktikos skyriuje dieną).

Taikant laisvą vertinimo formą kiekvienas studentas atlieka veiklos skyriuje analizę ir parašo ataskaitą (ne daugiau 2 lapų), kurioje vertinami darbo rezultatai skyriuje, darbas komandoje, savarankiškumas, darbštumas, aktyvumas, iniciatyvumas, atsakomybė, darbo drausmė ir kt.

Taikant struktūruotą vertinimo formą kiekvienas studentas užpildo skyriaus vadovo/ praktikos vadovo pateiktą 6.3 lentelę.

6.3 lentelė. Studentų įsivertinimo pavyzdys

 

Vertinama

nuo1 iki 10

Pastabos, komentarai

Darbo laikotarpis

 

 

Skyriaus užduotys

 

 

Darbo metodai

 

 

Darbo rezultatų kokybė

 

 

Atsakomybė ir drausmė

 

 

Aktyvumas, iniciatyvumas

 

 

Darbštumas

 

 

Savarankiškumas

 

 

Darbas komandoje

 

 

 Studentai, atsakingai vertindami save ir kolegas, tampa atsakingi už mokymosi rezultatus, didėja mokymosi motyvacija. Studentų įvertinimo/ įsivertinimo lapai pristatomi kaip įrodymai, pagrindžiantys veiklą atskiruose skyriuose. Įvertinimo lapai saugomi visą praktikos laikotarpį ir kaupiami e-portfelyje.