6.2. Savarankiškų užduočių (renginių/ projektų) vertinimas (X)

Savarankiškumas reiškia, kad studento veikla yra aktyvi, kryptinga (turi stiprų pažinimo poreikį, interesą, motyvus, nuostatas ir kt.), dėstytojo kontroliuojama ir vyksta jam padedant, konsultuojant, kai atliekamos mokomosios, tiriamosios bei savišvietos užduotys. Studento savarankiškas darbas yra ta veikla, kuri:

·        padeda pasiekti žinių, gebėjimų ir įgūdžių lygį, kuris yra būtinas konkrečiai didaktinei užduočiai atlikti;

·        ugdo tokius gebėjimus ir įgūdžius, kurie įgalina didinti mokymo proceso savarankiškumą;

·        padeda susiformuoti atitinkamą psichologinę nuostatą pažintinei veiklai;

·        sudaro palankias sąlygas mąstymo procesams tobulinti;

·        vyksta pedagogui tiesiogiai nedalyvaujant, tik konsultuojant.

Prie savarankiškų darbų galime priskirti projektinių darbų, pranešimų ir straipsnių, referatų, apžvalgų, recenzijų, organizuotų renginių, reklamos priemonių ir kitų darbų rengimą ir įgyvendinimą.

Savarankiškus darbus vertina studentas (savęs vertinimas), studentų grupė (kartu dirbusi grupė), dėstytojas (praktikos vadovas). Vertinimo būdai ir kriterijai yra pristatomi dėstytojo ir aptariami su studentais. Savarankiško darbo vertinimas priklauso nuo konkrečios atliekamos užduoties, todėl pateikiama keletas pavyzdžių.