6.2.1. Projektinių darbų vertinimas

Projektiniai darbai gali būti individualūs arba grupiniai, skirti įvairioms praktinėms problemoms analizuoti atliekant empirinius tyrimus ir problemų sprendimo būdų paieškai. Projekto medžiaga gali parodyti, kaip studentai geba pritaikyti įgytas kompetencijas konkrečiose situacijoje. Atliekant projektą dažnai svarbiausias elementas yra pats darbo procesas ir jo metu išlavinti įgūdžiai, o ne gauti darbo rezultatai. Kriterijų pasirinkimas diktuoja ir projekto formą, todėl kriterijai turi aiškiai atspindėti mokymo/si tikslus ir orientuoti studentą, siekiant šių tikslų.

Projektas baigiamas projekto ataskaita (grupinis darbas) ir jos viešu pristatymu, kuris turėtų sutelkti dėmesį į tai, ką studentai išmoko, kurie mokymosi aspektai buvo sėkmingi, kurie sudėtingi ar nepasiekiami. Projekto pristatymas – tai atvira diskusija, kurios metu kiekvienas projekto dalyvis išreiškia savo nuomonę ir pateikia savo vertinimus.

Projekto vertinimas susideda iš trijų dalių: studento savęs vertinimo, tarpusavio projekto grupės narių vertinimo, praktikos vadovo vertinimo.

Dažniausiai projekte vertinama:

-         temos pasirinkimo pagrįstumas;

-         darbo apimtis;

-         originalus temos sprendimas, pasirinktos temos plėtotė;

-         ieškojimų įvairovė;

-         darbo atlikimo kokybė (meninės raiškos priemonių taikymas; techninių priemonių taikymas ir pan.);

-         darbo užbaigtumas;

-         asmeninės studento pastangos dirbti savarankiškai ir kūrybiškai.

Pristatymo metu vertinama darbo aprašas; pristatymo glaustumas, informatyvumas, tikslumas (3 min); gebėjimas atsakyti į klausimus; sudominimas ir dėmesio išlaikymas; kalbos kultūra. Projektinis darbas turi būti pateikiamas atsižvelgiant į bendruosius lietuvių kalbos kultūros reikalavimus. Galimi ir tokie projekto vertinimo kriterijai (6.5 lentelė).

6.5 lentelė. Projekto vertinimo kriterijų pavyzdys

Kriterijaus pavadinimas

Kriterijaus apibrėžimas

Svarbiausi klausimai

Tinkamumas

Vertinimo kriterijus, pagal kurį vertinamas projekto tikslų, uždavinių ir praktikos tikslų atitikimas, projekto tinkamumas siekiant spręsti praktikos metu iškilusias problemas.

Kokiu mastu projekto tikslai atitinka praktikos tikslus ir lūkesčius?

Suderinamumas

Vertinimo kriterijus, pagal kurį vertinamas vidinis suderinamumas (kaip projekto prioritetai ir priemonės suderinti tarpusavyje?) ar išorinis suderinamumas (kaip projektas suderintas su praktikos programa?).

Koks yra projekto vidinis ir išorinis suderinamumas?

Efektyvumas

Vertinimo kriterijus, pagal kurį vertinamas projekto ar jo dalies finansinių, žmogiškųjų, laiko ir pan.) sąnaudų bei rezultatų santykis.

Ar projekto tikslai ir uždaviniai pasiekti mažiausiais kaštais? Ar galima pasiekti geresnių rezultatų tais pačiais kaštais? Kaip vyko projekto administravimas?

Rezultatyvumas

Vertinimo kriterijus, pagal kurį vertinamas numatytų ir įgyvendintų projekto ar jo dalies tikslų bei uždavinių santykis, t. y. jų pasiekimo laipsnis. Projekto rezultatyvumas gali būti matuojamas ne tik pasibaigus jo įgyvendinimui, bet ir įgyvendinimo metu (rezultatyvumo tikimybė). Pagal rezultatyvumo kriterijų dažniausiai vertinami projekto rezultatai, bet ne poveikis.

Koks yra projekto tikslų pasiekimo laipsnis? Kas buvo planuota ir kas pasiekta? Kokia rezultatų kokybė?

Poveikis

Vertinimo kriterijus, pagal kurį nustatomi tiesioginiai ir netiesioginiai projekto padariniai (nauda arba žala). Poveikis pasireiškia po tam tikro laiko užbaigus projektą. Skiriamas konkretusis ir bendrasis poveikis. Poveikis gali būti teigiamas ir neigiamas, planuotas ir neplanuotas.

Kokie yra (bus) ilgalaikiai projekto įgyvendinimo padariniai? Ar šie padariniai bus naudingi ir teigiami?

Tvarumas

Vertinimo kriterijus, pagal kurį nustatoma projekto padarinių (rezultatų ir poveikio) tęstinumo tikimybė pasibaigus projekto įgyvendinimui.

Ar įgyvendinant projektą sukurti rezultatai bus tvarūs arba bus naudojami projektui pasibaigus?

 

 

 

 

 

Vertinant projektinį darbą rekomenduojama taikyti įprastinę dešimties balų sistemą (6.6 lentelė).

6.6 lentelė. Projekto vertinimo sistemos pavyzdys

Balas

Įvertinimo kriterijus

Puikus

(10 /9)

·        studentas demonstruoja aktyvų dalyvavimą ir iniciatyvą;

·        studentas gali priimti savarankiškus sprendimus;

·        studentas demonstruoja gerus komandinio darbo įgūdžius; turi tvirtą motyvuotą nuomonę, geba konstruktyviai diskutuoti su kitais;

·        studentas rodo geras žinias, gebėjimus ir įgūdžius,

·        studentas dirba kruopščiai, tikslingai ir atsakingai;

·        studentas geba kritiškai įvertinti savo veiksmus ir gali pateikti pasiūlymus tolesniam tobulėjimui.

Geras

(8 / 7)

·        studentas demonstruoja aktyvų dalyvavimą ir iniciatyvų požiūrį;

·        studentas geba pasinaudoti taisyklėmis ir nurodymais;

·        studentas demonstruoja komandinio darbo gebėjimus;

·        studentas dirba gana išsamiai (yra kai kurių nedidelių akivaizdžių netikslumų;

·        studentas geba objektyviai įvertinti savo veiksmus.

Patenkinamas

(6 / 5)

·        studentas siekia veikti, iniciatyvus;

·        studentui reikalingas vadovavimas;

·        studentas nemoka gerai dirba su kitais studentais;

·        studento darbe yra akivaizdžių klaidų, netikslumų;

·        studento iniciatyva praktiškai nestebima;

·        studentas ne itin geba kritiškai įvertinti savo veiksmus.

 

Vertinimo kriterijų sąrašą būtų galima papildyti, pritaikant bendrą vertinimo sistemos aprašą. Vertinimo/ įvertinimo kriterijai turi būti pateikti praktikos vadovo ir aptarti su studentais.