1 priedas

 

2 priedas

 

PRAKTINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO KOKYBĖS ĮVERTINIMO ANKETA

 

Apklausos tikslas – surinkti informaciją, kuri padėtų įvertinti IVPMĮ mokymo (-si) kokybę. Anketoje pateikti klausimai su galimais atsakymų variantais. Jums tinkamą atsakymą pažymėkite langelyje kryžiuku (X). Jei tokio atsakymo varianto nėra, jį parašykite. Prašome atvirai ir išsamiai atsakyti į visus anketoje pateiktus klausimus. Anketa anoniminė. Praktikai tobulinti bus naudojami tik apibendrinti duomenys.

Įvertinkite balais nuo 1 iki 4, kiek buvo pakankamos praktinio mokymo metu įvairios sąlygos (įvertinkite kiekvieną sąlygą apibraukdami geriausiai Jums tinkantį atsakymą):

 

Praktinio mokymo (-si) sąlygos

Vertinimas

 

Visiškai pakankama

Pakankama

Nepakankama

Visiškai nepakankama

1. Mokymo (-si) sąlygos

1

2

3

4

2. Galimybė konsultuotis su praktikos vadovu

1

2

3

4

3. Techninė įranga, prietaisai, darbo priemonės

1

2

3

4

4. Galimybė savarankiškai atlikti visas praktines užduotis

1

2

3

4

5. Praktinių užduočių atlikimo aptarimas

1

2

3

4

6. Užduočių atlikimo vertinimas

1

2

3

4

7. Darbų sauga praktikos metu

1

2

3

4

8. Laikas skirtas praktiniams įgūdžiams įgyti

1

2

3

4

Ar žinios, įgytos praktikos metu, yra labai svarbios?

Taip                                Iš dalies                            ne

Kokių žinių ir gebėjimų įgijote ĮVPMF skyriuose? (parašykite)

Personalo valdymo skyriuje

 

Finansų valdymo ir apskaitos skyrius

 

Gamybos ir pirkimų valdymo skyrius

 

Projektų valdymo ir rinkodaros skyrius

 

Kaip buvo ugdomos Jūsų asmeninės savybės praktikos metu?

 

Ar sutinkate su teiginiais?

(pažymėkite kiekvieno varianto VIENĄ atsakymą)

Visiškai sutinku

Ko gero, sutinku

Ko gero, nesutinku

Visiškai nesutinku

Neturiu nuomonės

1. Praktikos programa susijusi su jau turimomis žiniomis, lavina kritinį mąstymą

 

 

 

 

 

2. Ugdomi informacijos rinkimo ir vertinimo gebėjimai

 

 

 

 

 

3. Ugdomas studentų iniciatyvumas, kūrybiškumas

 

 

 

 

 

4. Ugdomas studentų savarankiškumas

 

 

 

 

 

5. Ugdomi gebėjimai sistemiškai spręsti problemas, taikyti fundamentalias žinias

 

 

 

 

 

6. Ugdomi mokslinio tiriamojo darbo gebėjimai

 

 

 

 

 

7. Ugdomi studentų gebėjimai įvertinti savo veiklą

 

 

 

 

 

8. Ugdoma studentų atsakomybė už savo kompetenciją

 

 

 

 

 

9. Studentai skatinami mokytis (ir naudoti) užsienio kalbų

 

 

 

 

 

 

Žemiau pateiktus teiginius įvertinkite nuo 1 (labai blogai) iki 5 (labai gerai); 0 – neturiu nuomonės šiuo klausimu.

1.      Atsakymų į iškilusius klausimus praktikos metu gavimas

 

2.      Praktikos metu atliekamo darbo ir Jūsų studijų programos atitikimas

 

3.      Atliekamo darbo ir praktikos tikslų bei uždavinių atitikimas

 

4.      Praktikos naudingumas įgytų praktinių įgūdžių ir žinių atžvilgiu

 

5.      Jūsų pasitenkinimas gautomis žiniomis

 

6.      Jūsų pasitenkinimas akademiniais santykiais su praktikos vadovu ir konsultantais

 

7.      Jūsų pasitenkinimas santykiais su kartu studijuojančiais studentais

 

  

Ar darbas IVPMĮ leidžia:

 

Taip

Iš dalies

Ne

1.

Tobulinti bendravimo įgūdžius

 

 

 

2.

Realizuoti savo sugebėjimus

 

 

 

3.

Gilinti praktinius įgūdžius

 

 

 

4.

Dirbti savarankiškai

 

 

 

5.

Dirbti grupėje

 

 

 

6.

Dirbti naujausiomis kompiuterinėmis programomis

 

 

 

 

Kokius bendruosius gebėjimus jūs išsiugdėt dirbdami IVPMĮ

Gebėjimai

Taip

Iš dalies

Ne

1.

Sąžiningumas

 

 

 

2.

Mokėjimas dirbti komandoje

 

 

 

3.

Atsakingumas

 

 

 

4.

Kūrybiškumas

 

 

 

5.

Iniciatyvumas

 

 

 

6.

Lankstumas

 

 

 

7.

Komunikabilumas

 

 

 

8.

Veiklumas

 

 

 

9.

Paslaugumas

 

 

 

10.

Novatoriškumas

 

 

 

 

Kas Jums patiko praktikos metu: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kas Jums nepatiko praktikos metu: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jūsų bendros pastabos apie praktikos procesą ir pasiūlymai: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fakultetas _____________________ Kursas ____________________ Grupė __________________

Data ____________________                                                           Dėkojame už atsakymus