ĮVADAS 

Absolventams, baigusiems studijas ir įgijusiems kvalifikaciją, turimas žinias ir gebėjimus reikia taikyti praktikoje, įvairiose organizacijose atliekant skirtingo sudėtingumo funkcijas. Tradiciniai studijų metodai menkai ugdo verslumo gebėjimus, kurie įgyjami per darbo patirtį ir savarankiškos veiklos praktiką. Verslumo ugdymo praktika užpildys šią spragą, nes studentai mokysis dirbdami imitaciniame versle, mokysis vienas iš kito asmeninės patirties ir diskusijų, bendradarbiaudami, atrasdami ir klysdami, spręsdami iškilusias problemas, ieškodami jų sprendimo būdų. Skirtumas tarp darbo imitacinėje ir realioje įmonėje yra tas, kad imitacinėje įmonėje priimti sprendimai neturi neigiamų pasekmių.
        
Imitacinės verslo praktinio mokymo įmonės (toliau IVPMĮ) vadovas studentams yra metodinės rekomendacijos, skirtos bakalauro (pirmosios pakopos) studijų programose Apskaita ir finansai, Kaimo plėtros administravimas, Žemės ūkio ekonomika, Žemės ūkio verslo vadyba numatytai 6 kreditų apimties Verslumo ugdymo praktikai atlikti.
        
IVPMĮ vadovas studentams supažindina studentus su verslo procesų imitavimu kaip verslumo ugdymo procesu, verslumo ugdymo praktikai atlikti reikalingos imitacinės įmonės UAB „Agroverslo korporacija“ steigimu, veiklos pertvarkymu ir likvidavimu bei verslumo ugdymo praktikos imitacinėje įmonėje integracija į ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto studijas.
           
Metodinės rekomendacijos studentams padės atlikti verslumo ugdymo praktiką UAB „Agroverslo korporacija“ ir jos antrinėse įmonėse. Tokių įmonių yra trys, ir kiekvienoje jų yra po 4 skyrius: Personalo valdymo, Finansų valdymo ir apskaitos, Gamybos ir pirkimų valdymo bei Projektų valdymo ir rinkodaros. Metodinėse rekomendacijose studentai suras pagrindinius kiekvienam darbo skyriui keliamus uždavinius bei gautinus rezultatus, reikalingus konkretaus skyriaus funkcijoms atlikti, bei tų funkcijų atlikimo etapus, paskirtį ir eigą. IVPMĮ vadovas studentams yra susijęs su visų keturių skyrių veiklos informaciniais rinkiniais.
          
Vadove studentams yra pateikta verslumo ugdymo praktikos vertinimo sistema, apimanti vertinimo principus, vertinimo proceso organizavimą bei vertinimo sistemos aprašą. Studentai sužinos kas, ką, kada ir kaip vertins, kokius gebėjimus ir įgūdžius jie turės įgyti, siekdami gauti kuo didesnį įvertinimą už darbo IVPMĮ pasiekimus. Jie susipažins su ataskaitų rengimo reikalavimais, ataskaitų pristatymų vertinimo, studentų savęs vertinimo, grupinio (komandinio) darbo vertinimo, savarankiškų užduočių (renginių/projektų) vertinimo, projektinių darbų vertinimo, parodų ir renginių vertinimo bei kompetencijų aplanko arba portfelio vertinimo principais ir kriterijais. Atlikę verslumo ugdymo praktiką, studentai užpildys metodinėse rekomendacijose pateiktą praktinio mokymo organizavimo kokybės įvertinimo anketą, kurios tikslas – surinkti informaciją, kuri padėtų įvertinti IVPMĮ mokymo (si) kokybę ir ateityje šiuos mokymus tobulinti.
          IVPMĮ vadovo studentams rengėjai linki studentams aktyvumo, inovatyvumo, kūrybiškumo, gero komandinio darbo, drąsos sprendžiant iškilusias problemas, konstruktyvių diskusijų ir racionalių sprendimų, siekiant didinti UAB „Agroverslo korporacija“ vertę.