NAUDOTŲ TERMINŲ ŽODYNAS

Dėstytojas–specialistas – Universiteto dėstytojas, konsultuojantis studentus ir verslumo ugdymo praktikos vadovus iš anksto jiems žinomu laiku, kad išspręsti darbo imitacinėje įmonėje metu iškilusias problemas.

E-portfelis – informacijos technologijomis paremtas skaitmeninis aplankas, kuris gali viešai, greitai ir lengvai demonstruoti asmenų mokymosi kompetencijas.

Imitacinė įmonė – bet kuri IVPMĮ Agroverslo korporacija įmonė.

Imitacinės įmonės darbuotojai – studentai, atliekantys verslumo ugdymo praktiką IVPMĮ Agroverslo korporacija ir veikiantys joje pagal iš anksto pasiskirstytus vaidmenis.

IVPMĮ vadovas (administratorius) – Universiteto darbuotojas, gerai žinantis imitacinės įmonės veiklos, studentų ir dėstytojų darbo organizavimą, koordinuojantis imitacinių įmonių veiklą IVPMĮ Agroverslo korporacija, bendraujantis su imitacinių įmonių Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

Įvertinimas – vertinimo proceso baigtinis etapas su konkrečiu sprendimu (pažymiu) apie IVPMĮ studento pasiekimus ir padarytą pažangą.

Kompetencijų aplankas – tai į darbo IVPMĮ rezultatą orientuotas visuminis įgytų kompetencijų įvertinimas, grindžiamas įgytos veiklos patvirtinimais ir darbų pavyzdžiais, iliustruojančiais šias įgytas kompetencijas ir leidžiantis nustatyti, ar buvo pasiekti užsibrėžti IVPMĮ tikslai.

Kompetencijų vertinimas – suprantamas kaip įvairių kompetencijų, plėtojamų praktikos metu, vertinimas.

Praktikos ataskaita – IVPMĮ skyriaus, kurioje studentas atliko praktiką, veiklos bendrai arba tam tikrų veiklos sričių analizė, apimanti praktikos užduotyje numatytus darbus.

Savęs vertinimas (įsivertinimas)paties studento sprendimai apie daromą pažangą bei pasiekimus, remiantis savistaba, savianalize, dabartinių pasiekimų lyginimu su ankstesniais, tolesnių mokymosi tikslų bei jų siekimo strategijų numatymas, išsiaiškinant stipriąsias ir silpnąsias mokymosi puses.

Socialiniai partneriai (tutoriai) darbuotojų ar darbdavių organizacijos atstovas, konsultuojantis studentus ir verslumo ugdymo praktikos vadovus iš anksto jiems žinomu laiku, kad išspręsti darbo imitacinėje įmonėje metu iškilusias problemas.

Verslumo ugdymo praktikos vadovas – Universiteto dėstytojas, koordinuojantis vienos imitacinės įmonės veiklą, pateikiantis studentams pagrindines darbo IVPMĮ gaires, padedantis spręsti iškilusias problemas, organizuojantis studentų savivertinimą ir pats vertinantis jų darbą; verslumo ugdymo praktikos vadovas dirba su studentais imitacinėje įmonėje visą kontaktiniam darbui skirtą laiką.

Vertinimas – procesas, kurio metu renkama, interpretuojama ir apibendrinama informacija apie studentų mokymąsi IVPMĮ, kad būtų galima įvertinti studento daromą pažangą.

Vertinimo sistema – tai IVPMĮ studentų mokymosi rezultatų išreiškimo ir įforminimo tvarkos organizavimas.