Naudota literatūra

 

1.      BAČIULYTĖ, R. 2011. (sudarytoja). Pasiekimų vertinimas verslo praktinio mokymo firmose. Mokomoji knyga. Vilnius: UAB „Ciklonas“.

 

2.      BAČIULYTĖ; R.; IGNATONIENĖ D.; IGNATONIS M. 2009 Verslo praktinio mokymo firmų darbo patirtis ir veiklos gairės. Mokomoji knyga. Vilnius: UAB „Biznio mašinų kompanija“.

 

3.      BAČIULYTĖ, R.; STONIENĖ, A. 2008. Verslo praktinio mokymo firmų mugės: pasirengimas, dalyvavimas ir rezultatų apibendrinimas. Mokomoji metodinė medžiaga. Vilnius: UAB „Biznio mašinų kompanija“.

 

4.      BJORNAVOLD, J. 2000. Making Learning Visible: Identification, Assessment and Recognition of Non-formal Learning in Europe. Thessaloniki: CEDEFOP.

 

5.      BOSAS, A. 2002. Korporacijos strategija ir konkurencinis potencialas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

 

6.      BUGAKOVAS M.; MERKEVIČUS J. (2011). Žmonių elgsenos suvokimas. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011 m. liepos 21 d.]. Prieiga per internetą:

 

http://distance.ktu.lt/kursai/verslumas/personalo_motyvacija_I/fcontent.html

 

7.      Bulajeva, T. 2007. Žinių ir kompetencijų vertinimas: kaip sukurti studentų pasiekimų vertinimo metodiką. Metodine priemonė. UAB „Petro osfsetas“. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011 m. rugsėjo 5 d.]. Prieiga internete:

 

http://su.lt/old.su/bylos/paveiksleliai/tarnybos/stud_sk/bylos/stud/zin_kompet/vertinimo_metodika_bulajeva.pdf

 

8.      BURKŠAITIENĖ, N. 2004. Mokymo/si ir vertinimo aplanko taikymo galimybės universitetinėse studijose. Acta Paedagogica Vilnensia: Mokslo darbai. Vilnius: VU leidykla, Nr. 13, p.87-98.

 

9.      BURKŠAITIENĖ, N., ŠLIOGERIENĖ, J. 2010. Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas universitete. Monografija. Vilnius: MRU Leidybos centras.

 

10.  DAWLEY, L. 2007. Chat and Instant Messaging. The Tools for Successful Online Teaching. Hershey: Information Science.

 

11.  DAWLEY, L. 2007. The Tools for Successful Online Teaching. Hershey: Information Science [UWA Library].

 

12.   Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011 m. liepos 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.stat.gov.lt/klasifikatoriai

 

13.  Ekonominio raštingumo ir verslumo ugdymo strategija. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 02 d. įsakymas Nr. ISAK-835. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011 m. liepos 21 d.]. Prieiga per internetą: www.lssic.lt

 

14.  FRISBIE, D.A.; WALTMAN, K,K. 1992. Developing a Personal Grading Plan, Educational Measurement: Issues and Practice. Volume 11 Issue 3, pages 35–42 [interaktyvus] [žiūrėta 2009 m. vasario 10 d.].Prieiga per internetą:

 

http://depts.washington.edu/grading/plan/frisbie.html.

 

15.  GULLICKSON, A. R. Student Evaluation Standards: A Paradigm Shift for the Evaluation of Students. [interaktyvus] [žiūrėta 2008 m. spalio 10 d.]. Prieiga SpringerLink: Springer Verlag ir Kluwer Academic Press.

 

16.  Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. 2008. Smulkaus ir vidutinio verslo valdymo žinynas. Gargždai: UAB „Print-it“.

 

17.  Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų sandaros, būdų ir formų aprašas. Patvirtintas LŽŪU rektoriaus 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. – 173-kb§11. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011 m. liepos 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/35754

 

18.  MOON, J. A. 2002. Handbook of Programme and Module Development. London: Routledge.

 

19.  Organizacinių ir metodinių sąlygų studentų verslumo gebėjimams ugdyti sukūrimas, naudojant verslo praktinio mokymo modelį. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011 m. spalio 21 d.]. Prieiga per internetą: http://www.lzuu.lt/ev/lt/34458

 

20.  PRANULIS, V.; VOGELIUS R.; KUVYKAITĖ, R.; VIRVILAITĖ, R. 2003. Pardavimai. Vilnius: Verslo žinios.

 

21.  Sėkmės intelektas. 2011. Žurnalas „Psichologija Tau“. [žiūrėta 2011 m. lapkričio 3 d.]. Prieiga per internetą:

 

http://www.psichologijatau.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=239:skms-intelektas-&catid=64:idrsk-pasikeisti

 

22.  STRAZDIENĖ, G. 2009. Kolegijų studentų verslumo ugdymas taikant imitacinės verslo įmonės modelį. Daktaro disertacija, socialiniai mokslai, edukologija. Šiauliai: K. J. Vasiliausko leidykla.

 

23.  STRAZDIENĖ, G. 2005, atnaujinta BAČIULYTĖ, R. 2010. Verslo praktinio mokymo firmos „Reda“ skyrių darbo aprašymai. Metodinė medžiaga. Vilniaus kooperacijos kolegija.

 

24.  Validation of non-formal and informal learning in Europe: A snapshot 2007. CEDEFOP (The European Centre for the Development of Vocational Training). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. [interaktyvus] [žiūrėta 2009 m. vasario 10 d.]. Prieiga per internetą:

 

http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/493/4073_en.pdf