1.4. Imitacinės verslo praktinio mokymo įmonės modelio pagrindiniai veiklos bruožai

 

Šiuo verslo praktinio mokymo įmonės modeliu:

 

· imituojama tikros verslo įmonės veikla darbuotojų valdymo, apskaitos, pirkimo, pardavimo, rinkodaros, gamybos ir kitose srityse ir vykdoma prekyba uždarame imitacinių įmonių tinkle Lietuvoje ir pasaulyje. Skirtumai tarp tikros įmonės ir imitacinės pasireiškia tuo, kad nėra tikrų materialiųjų prekių (jos egzistuoja tik dokumentuose) ir nėra tikrų pinigų (tik banko įrašuose, buhalteriniuose ir kituose dokumentuose).

· dirbama grupėse IVPMĮ skyriuose ir juos keičiant. Tokiu būdu susiformuoja studentų specialieji dalykiniai, techniniai, socialiniai ir kiti verslumui svarbūs gebėjimai ir sudaromos sąlygos studentams geriau susipažinti su pasirinkta profesija, pasirengti darbui ne tik realioje įmonėje, bet ir nuosavam verslui.

· užtikrinamas bendradarbiavimas su verslo įmone. IVPMĮ įkurtos beveik visų rūšių verslui plėtoti – nuo didmeninės iki mažmeninės prekybos, nuo paslaugų teikimo iki prekybos įvairiomis prekėmis. Kiekvienos IVPMĮ  uždavinys  – rasti realių verslo įmonių – rėmėjų, globėjų – vietos bendruomenėje, įforminti partnerystę sutartimi, kurios objektas – ilgalaikis bendradarbiavimas organizuojant praktinį mokymą IVPMĮ  ir reklamuojant įmonę.

· Siekiama ugdyti įvairių tikslinių grupių verslumą. Kiekviena šalis, orientuodamasi į vidinius švietimo, verslo aplinkos poreikius, IVPMĮ veiklą pritaiko konkrečioms tikslinėms grupėms. Populiariausios tikslinės grupės visame pasaulyje – bendrojo lavinimo, profesinių mokyklų mokiniai bei aukštųjų mokyklų studentai. IVPMĮ patirtis analizuojant specialybes, kurių studentams organizuojama praktika, rodo, kad Lietuvoje aukštosiose mokyklose pirmoje vietoje visos specialybės iš Vadybos ir verslo administravimo krypties, antroje vietoje - technologinės specialybės. Tuo tarpu užsienio patirtis rodo, kad IVPMĮ modelis galėtų būti pritaikomas daug veiksmingiau, nes verslumo ugdymas yra aktualus visų specialybių studentams.

· akcentuojama lanksti IVPMĮ struktūra. Dauguma Lietuvos IVPMĮ turi 4 skyrius: personalo, pirkimo, pardavimo-rinkodaros ir finansų-buhalterijos, iš studentų grupės renkamas IVPMĮ direktorius, kitur ir direktoriaus pavaduotojas. Tačiau, reaguojant į verslo ir švietimo pokyčius, kiekviena IVPMĮ gali keisti savo struktūrą ir kurti viešųjų ar tarptautinių ryšių, grafinio dizaino, vertimų ir redagavimo, informacinių technologijų, komunikacijų ar kitus skyrius, įsteigti filialus ar dukterines įmones, jei tik tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

· Praktikos IVPMĮ metu įgyvendinama įvairi studentų veikla. Praktikos metu studentai sėkmingai organizuoja įvairius renginius: studentų konferencijas, apskritojo stalo diskusijas, naujų produktų pristatymus, sukurtų darbų ir idėjų parodas ir kitus, taip pat dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse mugėse, parodose bei konkursuose.

· Prekiaujama Lietuvos imitacinių įmonių tinkle. Kiekviena IVPMĮ prekiauja su kitomis IVPMĮ tinklo narėmis. Kiekviena šalis, kurioje veikia IVPMĮ tinklas, turi savo centrą, vadinamą centriniu biuru. IVPMĮ centras, aptarnaujantis ir koordinuojantis imitacinių įmonių veiklą Lietuvoje, vadinamas „Simulith“. Pavadinimas buvo pasiūlytas danų, 1993 metais inicijavusių IVPMĮ kūrimą Lietuvoje ir reiškia Simu – simuliacija, imitacija, o Lith – keturios pirmosios angliško Lietuvos pavadinimo raidės. „Simulith“ centras įkurtas 1994 metais.

Pagrindinės „Simulith“ centro paslaugos, teikiamos IVPMĮ yra verslo paslaugos. „Simulith“ centre yra įkurtos visos verslo praktinio mokymo firmų prekybai reikalingos institucijos, vadinamos padaliniais, imituojančios tam tikras verslo pasaulio sritis. Verslo paslaugas IVPMĮ  teikia šie padaliniai: banko, mugės, mokesčių, „Sodros“, pašto, informacinis, muitinės, registro, transporto. Tikslas – verslo pasaulio imitavimas, priskiriant tam tikras realių valstybinių institucijų ar komercinių organizacijų atliekamas funkcijas „Simulith“ centro padaliniams, kad IVPMĮ  galėtų plėtoti imitacinę prekybą „Simulith“ tinkle. Jūs visada galite paskambinti ar parašyti „Simulith“ centro padaliniui ir gauti reikiamą informaciją. Kontaktai skelbiami „Simulith“ interneto puslapyje www.sl.viko.lt.

· Bendradarbiaujama ir prekiaujama pasauliniame imitacinių įmonių tinkle. Kita IVPMĮ tinklui svarbi organizacija, vadinasi EUROPEN PEN–INTERNATIONAL asociacija. Ji įkurta 1997 m. Esene, Vokietijoje, jungia daugiau nei 7500 IVPMĮ tinklą (http://cms.peninternational.info) ir vienija daugiau nei 42 pasaulio šalis. Sudurtinis žodis EUROPEN PEN–INTERNATIONAL, t. y. angliškų žodžių trumpinys, reiškiantis:

o       EUROPEN – The European Practice Enterprises Network, t. y. Europos praktinių įmonių tinklas;

o       PEN–INTERNATIONAL – Practice Enterprises Network International, t. y. pasaulinis praktinių įmonių tinklas.

Kiekviena IVPMĮ gali naudotis šiais EUROPEN PEN–INTERNATIONAL sukurtais produktais:

o       Duomenų baze CCClient – tai visų pasaulio IVPMĮ katalogas su veiklomis, IVPMĮ ir mokymo institucijos, kurioje ji įsikūrusi kontaktais, IVPMĮ darbo laiku ir darbo grafikais, puikia IVPMĮ paieškos sistema (pagal, šalis, veiklas, miestus, IVPMĮ pavadinimus ir t. t.) ir kitais duomenimis.

o       CCClient programos bankine programa bei EUROPEN PEN–INTERNATIONAL kredito kortelių sistema – elektroninėms bankinėms operacijoms internetu vykdyti.

o       Nemokama vieta EUROPEN PEN–INTERNATIONAL serveryje elektroninei parduotuvei susikurti.

o       EUROPEN PEN–INTERNATIONAL informaciniu biuleteniu, pristatančiu IVPMĮ pasaulinio tinklo naujienas du kartus per metus.

o       EUROPEN PEN–INTERNATIONAL interneto puslapio http://cms.europen.info išsamia informacija, instrukcijomis, konsultacine metodine medžiaga užsienio centrams bei IVPMĮ. Ši informacija nuolat atnaujinama ir suteikia galimybę atsisiųsti programų atnaujinimus (Bačiulytė, Ignatonienė, Ignatonis, 2009).

· Darbas IVPMĮ. paprastai skirstomas į tris veiklos etapus: įmonės kūrimas ir steigimas, įmonės veiklos vystymas ir dalyvavimas prekybos mugėje bei įmonės veiklos rezultatų įvertinimas bei finansinės atskaitomybės rengimas. Daugumos Lietuvoje veikiančių IVPMĮ  veikla yra tęstinė, t.y. kartą įkūrus ir užregistravus įmonę, kiti studentai tęsia pradėtus darbus. Kitose šalyse (Švedijoje, Suomijoje) kiekviena studentų grupė kuria naują įmonę, pradedami nuo verslo idėjos, verslo plano, įmonės įregistravimo ir dirba visus mokslo metus. Metų pabaigoje IVPMĮ uždaroma, pereinant visas uždarymo procedūras, o kitais mokslo metais jau kita studentų grupė iš naujo steigia įmonę nauju vardu.

 Klausimai savikontrolei:

1. Apibūdinkite sąvokas „verslumas“, „verslumo ugdymas“.

2. Kas tai yra IVPMĮ?

3. Pristatykite „Simulith“ ir  „Europen Pen International“ tinklus.