2.1. Verslumo ugdymo praktikos tikslai ir organizavimas

Verslumo ugdymo praktika yra mokomoji praktika, t. y. praktika kontaktinio darbo forma, kuriai būdingas studentų pažintinių gebėjimų ir praktinių įgūdžių ugdymas praktinėje ar gamtinėje aplinkoje, taip pat jas imituojančiose aplinkose betarpiškai prižiūrint ir padedant dėstytojui (Lietuvos žemės ūkio universiteto studijų sandaros, būdų ir formų aprašas, patvirtintas LŽŪU rektoriaus 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 173-kb§11; http://www.lzuu.lt/pradzia/lt/35754).

Verslumo ugdymo praktikos tikslas yra įtvirtinti universitetinių pirmosios pakopos studijų programų studentų teorines žinias bei gebėjimus ir ugdyti verslumo įgūdžius, dirbant IVPMĮ, sprendžiant verslo planavimo, organizavimo, kontrolės, vadovavimo bei įmonės veiklos vertinimo uždavinius, siekiant IVPMĮ strateginių tikslų. Dirbant IVPMĮ studentai turi imituoti tikras verslo sąlygas ir verslo operacijas. Jie perka žaliavas, samdo darbuotojus, gamina produkciją, tiria rinką ir ieško pirkėjų, kuria verslo strateginius planus, rūpinasi jų įgyvendinimu.

Bakalauro (pirmosios pakopos) studijų programose Apskaita ir finansai, Kaimo plėtros administravimas, Žemės ūkio ekonomika, Žemės ūkio verslo vadyba numatytas 6 kreditų apimties dalykas EVEVB01 Verslumo ugdymo praktika. Verslumo ugdymo praktikai skirta 160 valandų, iš kurių pusė yra kontaktinės valandos, o kita pusė – savarankiškas darbas. Kontaktinio darbo metu studentai dirba imitacinėje įmonėje (auditorijoje). Kontaktiniam darbui atlikti ketvirtajame skyriuje yra pateikti skyrių funkcijų atlikimo etapai, paskirtis ir eiga. Savarankiško darbo metu studentai ieško informacijos įvairiuose metodiniuose, moksliniuose, statistiniuose bei kituose informacijos šaltiniuose kaip nurodytas funkcijas atlikti, konsultuojasi iškilusiais klausimais. Esant galimybei, savarankišką darbą galima atlikti ir pačioje imitacinėje įmonėje.

Verslumo ugdymo praktika atliekama IVPMĮ Agroverslo korporacija, kuriįkurta vykdant projektą Organizacinių ir metodinių sąlygų studentų verslumo gebėjimams ugdyti sukūrimas, naudojant verslo praktinio mokymo modelį (http://www.lzuu.lt/ev/lt/34458). Įmonės kūrimo tikslas – turėti fakultete padalinį, kuris metodiškai padėtų tobulinti studentų ankstesnių studijų metu įgytas žinias apie verslo organizavimą, padėti studentams geriau suvokti verslo esmę, problemas ir ypatumus, suformuoti jiems verslumo gebėjimus ir įgūdžius. Dirbdami IVPMĮ studentai galės geriau suvokti, kaip veikia verslo įmonės, organizuojamas ir vykdomas jose verslas. Kitaip sakant, siekiama, kad studentai mokytųsi iš savos patirties, savų sėkmių ir klaidų.

IVPMĮ Agroverslo korporacija skirtos 100 ir 102 auditorijos III rūmuose. Jose „įrengtos“ keturios imitacinės verslo praktinio mokymo įmonės ir patalpa IVPMĮ administracijai.

Kiekvienai imitacinei įmonei įrengiamos ne mažiau kaip keturios darbo vietos. Darbo vietų skaičių lemia įmonėse numatomų padalinių skaičius. Darbo vietos pilnai kompiuterizuotos, įmonės aprūpintos skaičiuotuvais, segtuvais, rašikliais, kitais būtinais biuro reikmenimis.

IVPMĮ reikalinga ir bendra erdvė su stalu posėdžiams, ekranu, demonstracine technika (multimedia), kuria, reikalui esant, pasitarimams ir diskusijoms gali naudotis bet kuri imitacinė įmonė, galima rengti susitikimus su socialiniais partneriais, organizuoti imitacinių įmonių rezultatų pristatymus, studentų atsiskaitymus už verslumo ugdymo praktiką.

IVPMĮ administracijai skirtos dvi darbo vietos, aprūpintos kompiuteriais, spausdintuvu, fakso ir dauginimo aparatais, spintelėmis ir lentynomis, reikalingomis literatūrai bei IVPMĮ dokumentacijai laikyti.