2.2. IVPMĮ – UAB „Agroverslo korporacija“ koncepcija, struktūra ir valdymas

Korporacija yra uždarosios akcinės bendrovės (UAB) statusą turintis juridinis subjektas, vienijantis nuo 3 iki 7 skirtinga veikla užsiimančių įvairios juridinės formos įmonių. Ji yra pirminė bendrovė, turinti kontroliuojamų (antrinių) įmonių akcijas. Korporacijos padalinyje bei jos antrinėse įmonėse yra sutelkiamos aukšto lygio atitinkamų sričių specialistų grupės: rinkodaros ir pardavimų, ekonomikos ir finansų, administravimo, personalo valdymo, produktų kūrimo, gamybos ir prekybos plėtros bei vystymo, investicijų ir kiti.

Korporacijos veiklos kryptys:

1)      žemės ūkio produktų gamyba (auginimas) ir perdirbimas;

2)      mažmeninė ir didmeninė prekyba žemės ūkio ir kitais su žemės ūkiu susijusiais produktais, įranga ir pan.;

3)      konsultacijų ir kitų paslaugų teikimas, susijęs su žemės ūkio produkcijos auginimu, gamyba ir realizavimu;

4)      kita veikla, susijusi su visų šių sričių bei įmonių aptarnavimu.

Korporacijos valdymo struktūra pateikiama 1 priede. Korporaciją sudaro keletas veikiančių antrinių įmonių, kurias valdo aukščiausio lygio vadovai, bei pati korporacija, kurioje suformuojama kvalifikuotų specialistų komanda. Korporacija, kaip pirminė įmonė, valdo antrines įmones. Ji taip pat teikia įvairias patalpų, baldų, kompiuterinės technikos nuomos, konsultantų (verslumo ugdymo praktikos vadovo, dėstytojų-specialistų, socialinių partnerių) paslaugų teikimo, kursų ir seminarų organizavimo, telekomunikacijų, interneto ir kt. paslaugas tiek antrinėms Korporacijos įmonėms, tiek kitoms įmonėms už Korporacijos ribų. Šiam padaliniui pagal funkcines sritis vadovauja Korporacijos viceprezidentai.

Pagrindiniai tiek Korporacijos, tiek įmonių skyriai yra šie: personalo valdymo, finansų valdymo ir apskaitos, gamybos ir pirkimų bei projektų valdymo ir rinkodaros. Šiuose skyriuose per skyriaus tikslus (žr. Vadovo studentams 4 skyrių) įgyjamos skirtingos kompetencijos. Pačioje Korporacijoje, kaip pirminėje įmonėje, skirtingai nei visose antrinėse įmonėse, veikia projektų valdymo skyrius, kurio pagrindinis tikslas – korporacijoje vykdomų projektų (projektu yra laikoma ir įmonė, ir visa korporacijos veikla) valdymas.

Korporacijos santykiai tarp darbuotojų ir tarp atskirų įmonių turi būti formalizuoti ir reglamentuoti. Nuokrypiai nuo bendrų tvarkų ir reglamentų gali neigiamai veikti ne tiktai atskiros įmonės rezultatus, bet ir pačios Korporacijos rezultatus. Korporacijoje dėl joje vykstančių sudėtingų procesų visa veikla yra išskaidoma į antrines įmones ir kiekvienam iš jų paskiriamas vadovas. Aukščiausioje Korporacijos valdymo grandinėje esantys darbuotojai ne tik kontroliuoja pavaldžius jiems darbuotojus ar antrines įmones, bet ir atsako už jų galutinius rezultatus. Šie darbuotojai, atsižvelgiant į jų didelį atsakomybės lygį, rengia instrukcijas, tvarkas, kurie standartizuoja darbų atlikimą, nustato juos vykdančius darbuotojus bei jų teises ir atsakomybę.

Pasirinkta dvipakopė korporacijos valdymo organų struktūra. Nuo įmonės įregistravimo momento ji savo teises ir pareigas realizuoja ir įgyvendina per savo valdymo organus: įmonės vadovą ir visuotinį akcininkų susirinkimą. Aukščiausias Korporacijos valdymo organas – visuotinis akcininkų susirinkimas. Korporacijos akcininkais yra patyrę aukštos kvalifikacijos specialistai-vertintojai (IVPMĮ vadovas (administratorius), verslumo ugdymo praktikos vadovai, dėstytojai-specialistai, socialiniai partneriai), įsigiję šios įmonės akcijų ir turintys prievolines teises ir pareigas. Korporacijos antrinių įmonių akcininkė yra pati Korporacija, o jos vadovai – atstovaujantys jai asmenys, kurie prisiima visišką atsakomybę prieš korporacijos akcininkų susirinkimą. Korporacijos akcininkų teisės apibrėžtos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

Pagrindinės vadovo atliekamos funkcijos yra planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė. Korporacijoje veikia trijų lygių vadovai: aukščiausio lygio vadovai, vidurinio lygio vadovai ir žemiausio lygio vadovai. Aukščiausio lygio vadovai yra atsakingi už visos organizacijos valdymą. Daugiau nei vienos įmonės interesams ir veiklai prižiūrėti jie kuria korporacijos lygiu strategiją, formuluoja strateginius tikslus, korporacijos veiklos politiką ir reguliuoja jos ryšį su vidine ir išorine aplinka. Šiems vadovams priskiriami korporacijos prezidentas ir viceprezidentai. Vidurinio lygio vadovai vadovauja žemesnio lygio vadovams ar specialistų veiklai. Šių vadovų pagrindinė funkcija – įmonės strateginiai tikslai, susiję su atskiro verslo interesų ir veiklos valdymu (nenukrypstant nuo korporacijos strateginių tikslų), vadovavimas politikos įgyvendinimo veiksmams ir derinimas aukštesnio lygio vadovų reikalavimų su savo pavaldinių sugebėjimais. Šiems vadovams priskiriami antrinių įmonių vadovai.

Žemiausio lygio vadovai atsako už jų skyriaus darbuotojų darbą. Jiems priskiriami padalinių vadovai, o įmonėje jiems nesant – jų funkcijas perima vidurinio lygio vadovai.

Korporacijos vadovą renka ir atšaukia bei iš pareigų atleidžia, jo atlyginimą nustato, pareiginius nuostatus tvirtina, jį skatina ir nuobaudas skiria visuotinis akcininkų susirinkimas. Korporacijos viceprezidentus bei antrinių įmonių vadovus priima bei iš pareigų atleidžia, jo atlyginimą nustato, pareiginius nuostatus tvirtina (viceprezidentams – rengia), juos skatina ir nuobaudas skiria korporacijos vadovas, paskirto atsakingo už personalo reikalus viceprezidento teikimu. Viceprezidentams bei antrinių įmonių vadovams pareigybinius nuostatus rengia ir tvirtina korporacijos vadovas; padalinių vadovams – antrinių įmonių vadovai; darbuotojams – padalinio vadovas arba antrinės įmonės vadovas. Vadovai turi atsižvelgti į savo pavaldinių poreikius ir sugebėti įvairiose situacijose veikti taip, kad darbuotojai būtų motyvuojami efektyviai dirbti.

Korporacijos prezidento ir antrinių įmonių vadovų funkcijos bei atsakomybė susijusi su:

· Bendrosiomis vadovų pareigomis, tokiomis kaip: visos įmonės veiklos strateginis ir taktinis planavimas, organizavimas, vadovavimas ir kontrolė, prioritetinių įmonės veiklos sričių nustatymas, įmonės darbuotojų susirinkimo sušaukimas ir pravedimas, įmonės atstovavimas įvairiuose renginiuose bei susitikimuose su kitomis IVPMĮ ar verslo įmonėmis, savalaikis duomenų ir dokumentų pateikimas „Simulith“ registrui ar kitiems „Simulith“ padaliniams bei akcininkams, užduočių skirstymas, veiklos sričių, kuriose turi teisę savarankiškai veikti ir sudaryti bendrovės sandorius kiti darbuotojai, nustatymas, įgaliojimų perdavimas ir jų įvykdymo kontrolė.

· Pareigomis buhalterinėje ir finansų apskaitoje: finansinių ataskaitų, metinės finansinės atskaitomybės, sąskaitų plano sudarymas ir tvirtinimas, apskaitos politikos parinkimas ir jos įgyvendinimas, asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašo ir jų parašų pavyzdžių sudarymas ir tvirtinimas, įmonės apskaitos registrų formų, turinio ir skaičiaus nustatymas,įmonių veiklos finansinių rezultatų įvertinimas ir sprendimų veiklos optimizavimui priėmimas ir pan.

· Pareigomis darbo santykiuose: darbo tvarkos taisyklių tvirtinimas, konfidencialios informacijos, kitų darbuotojų funkcijų nustatymas ir tvirtinimas, darbuotojų interesų derinimas, darbuotojų skatinimas bei motyvavimo sistemos kūrimo organizavimas, darbuotojų priėmimas į darbą ir atleidimas, etatų bei atlyginimų tvirtinimas.

· Pareigomis įmonės darbuotojų saugos ir priešgaisrinės saugos srityse: priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymas, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos vietinių norminių teisės aktų tvirtinimas.

· Pareigomis įmonės dokumentų tvarkyme: įmonės veiklos dokumentų sudarymas, tvirtinimas ir išsaugojimas.

· Pareigomis įmonės pardavimų, rinkodaros ir pirkimų valdyme: rūpinimasis įmonės reputacija, jos įvaizdžiu, išskirtinumu, ieškojimas būdų, kaip sumažinti išlaidas ir pritraukti naujų klientų, naujovių (naujų prekių ar paslaugų) įdiegimo galimybių svarstymas, dalyvavimas įvairiuose sandėriuose, derybose, sutarčių sudarymas, rinkodaros planų tvirtinimas.

Korporacijos viceprezidentų funkcijos ir atsakomybė susijusi su veiklos planavimu, organizavimu, vadovavimu priskirtam Korporacijos skyriui bei Korporacijos ir jos antrinių įmonių veiklos kontrole.

·  planavimo srityje: teikia siūlymus Korporacijos prezidentui vystant pagrindines prioritetines Korporacijos veiklos plėtojimo kryptis bei informuoja antrinių įmonių vadovus; organizuoja perspektyvinių planinių dokumentų-investicijų projektų, verslo planų, marketingo programų, Korporacijos antrinių įmonių steigimo projektų, finansinės būklės gerinimo programų rengimą, pateikia tvirtinti Prezidentui ir juos įgyvendina; organizuoja reorganizavimo ar likvidavimo projektų rengimą, jų aptarimą su Korporacijos prezidentu, pateikia projektus svarstyti visuotiniam akcininkų susirinkimui, po to juos įgyvendina; rengia Korporacijos ūkinės veiklos strategiją ir pateikia ją bendrovės prezidentui analizuoti ir vertinti; rengia gamybos ir darbo organizavimo, finansinių išteklių kaupimo ir naudojimo, kapitalo rentabilumo, darbo apmokėjimo, amortizacinių atskaitymų normatyvų taikymo duomenis ir pateikia juos Korporacijos prezidentui analizuoti ir vertinti; rengia ir pateikia duomenis Korporacijos prezidentui apie bendrovės sandorius, finansinę padėtį, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis; rengia ir teikia Korporacijos prezidentui metinę veiklos programą, priemonių planus, tiesiogiai jam pavaldžių padalinių ir darbuotojų darbo planus ir kitus operatyvinius ir planinius dokumentus; kontroliuoja verslo planų (projektų) rodiklių vykdymo apskaitą, veiklos optimizavimą bei Korporacijos veiklos efektyvumo rodiklius;

·  organizavimo srityje: formuoja Korporacijos organizacinę struktūrą, atitinkančią Korporacijos strategiją bei teikia korporacijos Prezidentui tvirtinti; rengia darbo tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymo tvarkas; organizuoja skyriaus veiklą, nustato jų funkcijas, teisių ir atsakomybės ribas, tvirtindamas jų nuostatus, rengia motyvavimo sąlygas; organizuoja perspektyvinių ir operatyvinių planų vykdymą; organizuoja personalo valdymo politikos, atitinkančios bendrovės strategiją, bei veiklos sąlygų įgyvendinimą; rengia teikimus dėl pavaldžių darbuotojų priėmimo ar atleidimo, administracinio ir materialinio pobūdžio paskatinimų ar nuobaudų skyrimo; formuoja personalo kvalifikacijos kėlimo politiką;

·    operatyvaus valdymo, koordinavimo ir kontrolės srityje: kontroliuoja ir koordinuoja strateginių ir taktinių planų vykdymą ir atsiskaito už tai Korporacijos prezidentui; kontroliuoja atsiskaitymus su valstybės biudžetu, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, kreditoriais, tiekimo ir rangovų organizacijomis; kontroliuoja Korporacijos ir jos antrinių įmonių būklę (gamybinių ir struktūrinių skyrių ir jų vadovų darbą, jo kokybę, vertina darbo rezultatus, materialinių ir finansų resursų panaudojimą; analizuoja bendrą būklę ir numato priemones jai gerinti; sprendžia skyrių, jų vadovų ir atskirų darbuotojų tarpusavio konfliktus; kontroliuoja ir koordinuoja visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimų, Korporacijos akcininkų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą, taip pat Korporacijos patvirtintų planų ir tvarkomųjų dokumentų bei žodinių nurodymų vykdymą; kontroliuoja, kaip Korporacijos antrinių įmonių vadovai vykdo nustatytas pareigas, analizuoja jų darbo efektyvumą, priima ir svarsto darbuotojų pasiūlymus ir skundus ir pan.); sudaro sąlygas Korporacijos visuotiniam akcininkų susirinkimui vykdyti bendrovės įstatais bei jų darbo reglamentais nustatytas funkcijas; vykdo kitas funkcijas ir darbus, paskirtus Korporacijos prezidento.
Pagal LR akcinių bendrovių įstatymą bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti tam tikrus sandorius.