2.3. Studentų darbas IVPMĮ

Aleksandro Stulginskio universitete veikiančioje IVPMĮ Agroverslo korporacija koncepcijoje numatyta, kad tai yra įmonių korporacija, susidedanti iš keleto įmonių, kad studentai galėtų imituoti veiklą keletu lygių: pačios įmonės viduje, korporacijos ribose, už universiteto ar šalies ribų. Šiuo metu, atsižvelgiant į 4 kurso studentų skaičių, numatyta, kad IVPMĮ Agroverslo korporacija sudarys pati Korporacija ir trys jos antrinės įmonės.

Verslumo ugdymo praktika IVPMĮ numatyta visose keturiose studijų programose, tačiau priklausomai nuo studijų organizavimo gali būti vykdoma skirtingu laiku – 7 arba 8 semestre. Praktikos laikui paskutiniai studijų metai parinkti tikslingai, kad galima būtų panaudoti jau įsisavintas žinias, supratimą, įgytus įgūdžius. 1–6 semestruose pasiekiami studijų rezultatai, kai studentai įsisavina pagrindines ekonomikos ir vadybos teorijas, kategorijas ir principus bei supranta jų taikymą, įgyja specialiųjų gebėjimų, tokių kaip gebėjimai kaupti, sisteminti ir analizuoti, planuoti, prognozuoti ir kontroliuoti verslo informaciją. Jie turi būti išklausę tokius dalykus kaip teisė, retorika ir komunikacija, žemės ūkio technologijos, mikroekonomika, makroekonomika, vadyba, buhalterinė apskaita, finansai, sociologija, rinkodara. Be to, būtini gebėjimai naudoti informacines technologijas, nes imitacinėse įmonėse įdiegtos ir naudojamos verslo valdymo informacinės sistemos, bei komunikuoti užsienio kalbomis, kadangi reikia bendrauti ir bendradarbiauti su užsienio (tarptautinio tinklo) imitacinėmis įmonėmis. Kai kurių studijų programų, pvz., Kaimo plėtros administravimo, Žemės ūkio ekonomikos, studentai 6 semestre atlieka profesinės veiklos praktiką, taigi studentai turi būti susipažinę su realiomis verslo organizavimo sąlygomis, problemomis, ypatumais.

6 ECTS kreditų verslumo ugdymo praktika yra 160 akademinių valandų apimties. Darbui imitacinėje įmonėje (auditoriniam darbui) numatyta 50 proc. šio laiko (80 akad. val.), o likę 50 proc. (80 akad. val.) skirta savarankiškam darbui. Tokiu būdu kiekvienas studentas turi dirbti IVPMĮ po 4 savaites, po 5 dienas per savaitę, kasdien dirbdamas po 4 val. įmonėje, o po 4 val. – savarankiškai (esant neužimtoms patalpoms, studentams leidžiama dirbti savarankiškai ir imitacinės įmonės patalpose, stebint patalpas ir studentų darbą jose IVPMĮ darbuotojams).

Studentai IVPMĮ Agroverslo korporacija įmonėse dirba grupelėmis, pasiskirstę pareigomis. Studentai patys savarankiškai renkasi „kolegas“, t.y. įmonių darbuotojus. Tam gali būti panaudota bendravimo ankstesniais studijų metais patirtis, praktinių užsiėmimų metu pademonstruoti gebėjimai dirbti komandoje, telkti kolektyvą.

Renkantis darbuotojus labai svarbu atsižvelgti į jų studijų rezultatus ir interesus. Labai svarbu, kad visi studentai rastų darbą įmonėje pagal savo gebėjimus.

Pageidaujama, kad kiekviename įmonės padalinyje dirbtų 3 – 4, o įmonėje – ne daugiau nei 16 darbuotojų. Numatoma, kad kiekvienas studentas turi padirbėti kiekviename įmonės skyriuje ir susipažinti su visų įmonės skyrių veiklos specifika. Kiekvienoje IVPMĮ Agroverslo korporacija įmonėje numatyti tokie padaliniai: personalo valdymo, finansų valdymo ir apskaitos, gamybos ir pirkimų valdymo bei projektų valdymo ir rinkodaros. Tačiau visiškai nereikia stengtis, kad tas pats studentas užimtų vadovaujančias pareigas visuose skyriuose, arba kad pirmąją darbo imitacinėje įmonėje dieną išrinktas direktorius vykdytų šias pareigas visą praktikos laiką.

Pasirinkę darbui imitacines įmones ir jų veiklos padalinius, studentai turi pasiskirstyti pareigomis, išsirinkti imitacinių įmonių ir visos IVPMĮ Agroverslo korporacija vadovus. Tai turi būti atsakingi, kūrybingi, strategiškai mąstantys studentai.

IVPMĮ Agroverslo korporacija veiklą numatyta vykdyti nepertraukiamai, kad studentai imitacinėje įmonėje galėtų dirbti kasdien visą praktikai numatytą laiką. Todėl studentai turi imitacinėje įmonėje dirbti po 4 savaites kasdien po 4 valandas. Esant reikalui, koreguojamas viso semestro studijų tvarkaraštis, pvz., organizuojant kitų to semestro dalykų studijas per trumpesnį, nei visa semestro trukmė laiką, kad sudaryti sąlygas sėkmingam studentų darbui IVPMĮ.

Kai kurse yra aštuonios studentų grupės, darbas organizuojamas dviem pamainom. Pirmąją darbo IVPMĮ dieną turi būti paruoštas planas – grafikas, kurio tikslas – numatyti, kokia studentų grupė dirbs kokioje įmonėje, bei kada kiekvienas studentas dirbs kokiame imitacinės įmonės padalinyje. Planą – grafiką rengia IVPMĮ vadovas kartu su studentais. Planas – grafikas turi būti iškabintas viešai IVPMĮ skelbimų lentoje, patalpintas įmonės internetiniame puslapyje. Tokiu būdu studentai žino, kada jie dirbs kiekviename konkrečiame padalinyje, kada kokia veikla jiems teks užsiimti. Studentų paskirstymo verslumo ugdymo praktikai atlikti pasiūlymas (plano – grafiko ištraukos pavyzdys) pateiktas 2.1 lentelėje.

Be pasiskirstymo pareigomis ir plano – grafiko sudarymo, pirmąją mokomosios praktikos dieną studentai supažindinami su verslumo ugdymo praktikos tikslais, siekiamais rezultatais, darbo bei atsiskaitymo už atliktą praktiką formomis ir metodais. Jeigu studentai imitacinėje įmonėje dirba ne pirmieji, jie turi susipažinti su įmonės veikla per ankstesnius ataskaitinius laikotarpius, jos pasiektais rezultatais. Esant galimybei, pakviečiami studentai, dirbę imitacinėse įmonėse praeitą laikotarpį, kad jie supažindintų su įmonės veiklos rezultatais, pasidalintų patirtimi, padėtų perimti įmonės veiklą ir užtikrinti jos tęstinumą.

Galima ir studentų supažindinimo su ankstesnio laikotarpio imitacinės įmonės veikla alternatyva – studentai, kurie dirbs įmonėje kitą laikotarpį, kviečiami į praeito ataskaitinio laikotarpio veiklos pristatymą – studentų atsiskaitymą.

Analogišką, tik kiek trumpesnį, pasikeitimą informacija apie įmonės veiklą būtina organizuoti kiekvieną kartą, kai studentai keičia savo pareigas – pereina iš vieno imitacinės įmonės padalinio į kitą, pvz., kiekvienos savaitės pabaigoje.

Specifinė ir labai atsakinga IVPMĮ veikla – dalyvavimas praktinio mokymo įmonių mugėje (-se). Rengiantis mugei reikės IVPMĮ vadovo, visų dėstytojų ir studentų dėmesio ir atsakomybės sutelkimo. Mugėje reikia pristatyti IVPMĮ viziją ir misiją, korporacijos įmonių veiklą, produktus, jų rinkodaros priemones, pasiektus rezultatus, ateities perspektyvas. Mugės metu užmezgami nauji ryšiai su kitomis imitacinėmis įmonėmis, sudaromi „verslo“ sandoriai. Dalyvavimas mugėje atneša ne tik tiesioginio pelno IVPMĮ. Studentams formuojami verslumo, produktų pristatymo, dalykinio bendravimo įgūdžiai.