2.4. Vadovavimas studentams ir jų konsultavimas darbo IVPMĮ metu

IVPMĮ Agroverslo korporacija organizaciniu – koordinaciniu požiūriu vadovauja šios įmonės vadovas (administratorius) – etatinis darbuotojas, kuris gerai žino imitacinės įmonės veiklos, studentų ir dėstytojų darbo organizavimą, koordinuoja IVPMĮ bendravimą su Lietuvos ir užsienio imitacinėmis įmonėmis bei jų organizacijomis. Jo pareiga yra koordinuoti visų korporacijos įmonių veiklą, bendrauti su nacionaline (SIMULITH) ir tarptautine (EUROPEN PEN–INTERNATIONAL) imitacinių įmonių asociacijomis.

Verslumo ugdymo praktika yra mokomoji praktika, todėl jai turi vadovauti dėstytojas – praktikos vadovas, kuris pateiktų studentams pagrindines darbo IVPMĮ gaires, padėtų jiems spręsti iškilusias problemas, stebėtų jų ataskaitas, organizuotų savivertinimą ir pats juos vertintų. Praktikos vadovas turi būti IVPMĮ su studentais visą kontaktinį mokomajai praktikai skirtą laiką, kad matytų kiekvieno studento darbą ir galėtų įvertinti jo indėlį į įmonės veiklą. Vėliau, tobulinant IVPMĮ veiklą, reikia sudaryti sąlygas dėstytojams sekti studentų darbo ir imitacinių įmonių veiklos rezultatus ne tiesiogiai auditorijoje, o elektroninėje erdvėje.

Dirbant IVPMĮ, be mokomosios praktikos vadovų vadovavimo ir IVPMĮ vadovo (administratoriaus) pagalbos, galimi tokie atvejai, kai studentams gali iškilti specifinių problemų, kurias gali padėti išspręsti tik specialistai.

Kiekvienoje imitacinėje įmonėje veiks po 4 padalinius. Pagal šių padalinių veiklą pirmiausiai numatomi dėstytojai – specialistai (personalo valdymo, finansų valdymo ir apskaitos, gamybos ir pirkimų valdymo bei projektų valdymo ir rinkodaros), kurie iš anksto studentams žinomu laiku padeda jiems ir verslumo ugdymo praktikos vadovams spręsti imitacinės įmonės veikloje iškilusias problemas. Šis laikas turi būti iš anksto žinomas dėstytojams – konsultantams, dėstytojams – mokomosios praktikos vadovams ir studentams. Jis gali sutapti su universitete nustatytomis dėstytojų individualaus konsultavimo valandomis.

Fakultetas ypač glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija (http://www.lzuba.lt/), Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (http://www.lzukt.lt/), Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmais (http://www.zur.lt/), Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centru (http://www.zmmc.lt), Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija (http://www.kpvk.lt), kitomis verslo ir konsultavimo organizacijomis. Elektronine forma, o atskirais atvejais ir tiesiogiai, studentai gali kreiptis konsultacijoms į minėtų socialinių partnerių darbuotojus, kad jie padėtų išspręsti problemas, iškilusias imituojant vienos ar kitos verslo įmonės veiklą.

Ketvirto kurso studentai jau yra atlikę profesinės veiklos praktiką Lietuvos (o kai kurie, pasinaudoję ERASMUS studijų galimybėmis – ir užsienio) įmonėse. Jie gali panaudoti savo patirtį, įgytą profesinės veiklos praktikos metu, o taip pat ryšius su praktikų vadovais – verslo darbuotojais, kai reikia pasitelkti vaizduotę ir/ar išspręsti susidariusias imitacinio verslo problemas.

Įgytiems įgūdžiams įtvirtinti, studentų darbo rezultatams apibendrinti bei pasidalinti įgyta patirtimi visoms studijų programoms pabaigus verslumo ugdymo praktiką rekomenduojama organizuoti seminarą šios praktikos rezultatams aptarti. Jo metu turi būti pristatomi per visą imitacinės įmonės veiklos laiką pasiekti imitacinių įmonių ir visos korporacijos veiklos rezultatai, pasidalijama patirtimi, aptariamos problemos, klaidos. Šį seminarą organizuoja IVPMĮ vadovas (administratorius).

 

Klausimai savikontrolei:

1.    Kokioms studijų programoms numatyta verslumo ugdymo praktika? Kokia šios praktikos apimtis?

2.    Kur studentai atlieka verslumo ugdymo praktiką?

3.    Kokios UAB „Agroverslo korporacija“ pagrindinės veiklos kryptys?

4.    Kiek hierarchinių lygių yra Korporacijos organizacinėje struktūroje?

5.    Įvardinkite pagrindinius skyrius įmonėje.

6.    Kokie valdymo organai ir kokios jų funkcijos?

7.    Kas vadovauja ir kas konsultuoja studentus verslumo ugdymo praktikos metu?

8.    Kaip studentas gali sužinoti, ką ir kada jis turi dirbti IVPMĮ?