3.1. UAB „Agroverslo korporacija“ steigimas

Derindamas su Korporacijos vadovybe, strateginiais planais, antrinių įmonių steigimą organizuoja paskirtas atsakingas už antrinės įmonės įregistravimą asmuo, kuris suformuoja 12–16 asmenų komandą verslo idėjai suformuluoti, verslo planui ir įmonės registravimo dokumentams parengti ir įregistruoti. Prieš steigiant įmonę reikia apgalvoti numatomas pagrindinės veiklos kryptis bei nusistatyti veiklos rūšis. Numačius pagrindines veiklos rūšis, reikia surasti jų kodus Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje (EVRK, ne mažiau kaip 4 skaitmenys), kuriuos vėliau reikės naudoti teikiant įvairias ataskaitas Valstybinėms institucijoms.

Prieš steigiant įmonę svarbu suformuluoti verslo idėją. Rekomenduojama peržiūrėti verslo idėjų internetinius tinklapius, pvz.: http://www.idejosverslui.lt; http://www.lietuva2030.lt/.

Formuluojant verslo idėją reikia atlikti aplinkos analizę: kas bus gaminamo produkto vartotojai; kiek jo rinkoje bus galima parduoti; kokios numatomos rinkos tendencijos; kas yra konkurentai ir kokios jų stipriosios bei silpnosios pusės; ar verslo aplinka palanki kuriamam verslui (įstatymai, valstybinis reguliavimas, taikomi apribojimai).

Patikėjus idėja yra formuluojama Korporacijos misija, vizija, strateginis tikslas ir vertybinės nuostatos. Tada kuriama idėjos įgyvendinimo strategija. Atsižvelgiant į Korporacijos strategines nuostatas bei akcininkų lūkesčius turi būti parengtas strateginis ir taktinis verslo planas. Strateginis verslo planas apima ateities tikslus ir užduotis, o taktinis verslo planas – konkrečius veiksmus. Rengiant verslo planą rekomenduojama pasinaudoti Projektų valdymo, rinkodaros ir pardavimų informacinio rinkinio skyriumi „Verslo plano rengimas“.

2.1 pav. pateikta UAB „Agroverslo korporacija“ strategijos ir veiklos planų hierarchija.

Joks verslas neišsiverčia be pradinio kapitalo. Pradinio kapitalo poreikį apsprendžia planuojamos investicijos į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą. Steigiant UAB ne mažiau kaip 10 tūkst. Lt turi būti įnešama grynaisiais pinigais. Jeigu šios sumos verslo pradžiai nepakanka, reikia pagrįsti papildomo finansavimo poreikį ir numatyti finansavimo šaltinius.

Parengus verslo planą reikia kreiptis į vadovybę dėl jo patvirtinimo, nes jie atsako už Korporacijos veiklą ir verslo plano atitikimą strategijai. Korporacijos vadovybė, gavusi paraišką dėl verslo idėjos finansavimo, svarsto, teikia siūlymus koregavimui ir priima sprendimą: vystyti verslą, toliau tikslinti (nurodant tikslintinas vietas) ar ieškoti naujų verslo idėjų. Jeigu verslo idėja atitinka Korporacijos strategines nuostatas, yra visiškai pagrįsta bei išbaigta ir priimamas sprendimas dėl jos tolimesnio vystymo – steigiama įmonė.

 

 

Juridiniai asmenys laikomi įsteigtais nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Įvairioms įmonių teisinėms formoms įregistruoti reikia įvairių steigimo dokumentų, skiriasi ir pati procedūra. Bendrosios taisyklės yra nustatytos Civiliniame kodekse, o detaliau – atskirų įmonių teisiniųformų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose(Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, 2008). Detalesnė informacija apie registravimo dokumentus bei teisės aktus, susijusius su juridiniais asmenimis bei jų steigimu, pateikiama VĮ Registrų centras tinklapyje.

Steigiant antrinę įmonę reikia pasirinkti jos pavadinimą. Renkantis naują pavadinimą būtina Juridinių asmenų registre (JAR) patikrinti, ar įmonės pavadinimas nėra tapatus jau egzistuojančios bendrovės pavadinimui, ar nėra registruotas LR prekių ženklų bei dizaino (kuriant įmonės logotipą), taip pat Vidaus rinkos derinimo tarnybos Bendrijos prekių ženklų bei Tarptautinių prekių ženklų duomenų bazėse. Keičiant pavadinimą galima keisti ir įmonės ženklą. Patartina ne tik patikrinti pavadinimo naujumą, bet ir rezervuoti jį JAR.

Korporacijos įstatinis kapitalas sudaro 300 tūkst. Lt. Antrinių įmonių įstatinio kapitalo dydį tvirtina korporacijos vadovybė pagal gautą prašymą iš atsakingo už įmonės steigimą asmens dėl bendrovės įstatinio kapitalo dydžio ir poreikio nustatymo. Korporacijos vadovybė gali pareikalauti detalesnio pagrindimo įmonės įstatinio kapitalo poreikiui nustatyti.

Jeigu įmonė steigiama vieno asmens, vietoj steigimo sutarties steigėjas pasirašo steigimo aktą. Steigimo sutartis turi būti pasirašyta visų steigėjų arba jų įgaliotų asmenų ir teikiama juridinių asmenų tvarkytojui kartu su kitais dokumentais.

Steigiamos įmonės įstatus iki steigiamojo susirinkimo turi pasirašyti visi steigėjai ar jų įgalioti asmenys. Atkreiptinas dėmesys, kad įstatuose gali būti ir kitų įstatymams neprieštaraujančių nuostatų nei numatyta pavyzdiniuose. Rekomenduojama rengiant steigimo sutartį (aktą) bei įstatus vadovautis LR ūkio ministro patvirtintais pavyzdiniais įmonių steigimo dokumentais. Įstatuose turi būti numatyta, kad visi vieši pranešimai yra skelbiami Korporacijos internetiniame tinklapyje http://www.imituok.asu.lt

Už įmonės steigimą atsakingas asmuo Korporacijos vadovui (ar jo įgaliotam asmeniui) pateikia prašymą dėl kaupiamosios sąskaitos atidarymo ir įstatinio kapitalo suformavimo. Korporacija vadovas (ar jo įgaliotas asmuo) organizuoja naujos sąskaitos (kuri bus naudojama steigiamos įmonės piniginėms operacijoms atlikti) „Simulith“ centre atidarymą ir perveda į šią sąskaitą steigimo sutartyje patvirtintą įstatinio kapitalo dydį. Korporacijos atsakingas už sąskaitos atidarymą asmuo parengia pažymą apie pinigų likutį kaupiamojoje sąskaitoje ir pateikią ją atsakingam už įmonės steigimą asmeniui.

Steigėjai iki įmonės įregistravimo turi sušaukti steigiamąjį susirinkimą. Jeigu įmonė steigiama vienintelio steigėjo, rašytiniai steigėjo sprendimai prilygsta steigiamojo susirinkimo sprendimams. Steigiamasis susirinkimas patvirtina įstatus ir akcininkų susirinkimo renkamus organų narius (valdybą arba vadovą). Steigiamąjį susirinkimą Korporacijoje organizuoja vadovybės paskirtas atsakingas už įmonės steigimą asmuo kartu su Korporacijos asmenimis, atsakingais už susirinkimų organizavimą. Apie steigiamąjį susirinkimą informuojami įmonės vadovas, Korporacijos visuotinis akcininkų susirinkimas bei Korporacijos vadovybė. Steigiamajame susirinkime patvirtinami steigiamos įmonės įstatai.

Pagal tokiems dokumentams keliamus reikalavimus parengti, steigėjo ar steigėjų patvirtinti ir įrišti dokumentai (steigimo sutartis (aktas), įstatai, pažymos bei formos reikalingos įmonei įregistruoti Juridinių asmenų registre (JAR)) pateikiami Korporacijos vadovui, kur yra patvirtinami atsakingų už verslo plėtrą asmenų (atliekančių notaro funkciją) ir įregistruojama juridinių asmenų registre, t.y. atsakingas už verslo plėtrą asmuo išduoda įmonės registravimo pažymėjimą.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti gavus įmonės registravimo pažymėjimą: pagaminamas įmonės antspaudas; įdarbinamas įmonės vadovas ir kiti darbuotojai; atidaroma įmonės atsiskaitomoji sąskaita banke; gaunamos reikalingos licencijos ir leidimai veiklai vykdyti (jeigu tokių reikia).