4.2.1. Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus funkcijos, darbai ir jų pasiskirstymas

TIKSLAS: Įtvirtinti ir tobulinti apskaitos tvarkymo, finansų analizės ir valdymo kompetencijas, išugdyti gebėjimus formuoti apskaitos politiką, priimti strateginius finansų valdymo sprendimus, pagrįstus analitiniu vertinimu.
Skyriaus funkcijos skirstomos į tris grupes:
-  apskaitos;
-  finansų analizės;
-  finansų valdymo.
Finansų valdymo ir apskaitos skyrių sudaro 2 poskyriai: apskaitos ir finansų valdymo.
 
Apskaitos poskyryje darbuotojai organizuoja ūkinių operacijų registravimą pirminiuose apskaitos dokumentuose, registruoja įmonėje gautus ir iš įmonės išsiųstus pirminius dokumentus, kaupia, sistemina, klasifikuoja, analizuoja jų duomenis, registruoja juos apskaitos registruose, analitinėse bei sintetinėse buhalterinėse sąskaitose, kaupia informaciją, reikalingą valdymo sprendimams priimti, ir pateikia ją įmonės vadybininkams, organizuoja ir vykdo įmonės atsiskaitymus su tiekėjais, darbuotojais, valdymo institucijomis ir kitais kreditoriais, kontroliuoja debitorių skolas, parengia finansines ataskaitas, nuolat domisi apskaitos ir mokesčių naujovėmis ir pagal poreikį diegia jas įmonėje ir kt.

Finansų valdymo poskyryje
darbuotojai atlieka finansų analizę, nustato finansinių rodiklių pokyčius laike, faktinių finansinių rodiklių nuokrypius nuo planinių, identifikuoja pagrindines nuokrypių priežastis bei finansų valdymo problemas, numato problemų sprendimo būdus ir pagrindžia jų poveikį įmonės veiklos rezultatams ir finansinei padėčiai. Šiame skyriuje priimami ne tik operatyvieji ir taktiniai, bet ir strateginiai įmonės finansų valdymo sprendimai, tokie kaip investicijų projektų įgyvendinimo, finansavimo šaltinių paieškos, kapitalo struktūros valdymo ir pan.
Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus darbuotojai vadovaujasi pareiginiais nuostatais. Rekomenduojamos darbuotojų pareigybės: finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vadovas, 2 buhalteriai, finansų analitikas.

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus darbuotojų funkcijos
:
- Pinigų kasoje ir banko sąskaitose apskaita
- Medžiagų, produkcijos ir biologinio turto apskaita
- Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto apskaita
- Atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais apskaita
- Įmonės įsipareigojimų apskaita
- Nuosavo kapitalo ir rezervų apskaita
- Pajamų apskaita
- Išlaidų ir sąnaudų apskaita
- Inventorizacijos organizavimas ir atlikimas
- Finansinių rezultatų apskaičiavimas ir paskirstymas
- Koreguojančių įrašų atlikimas ir klaidų ištaisymas
- Įmonės finansinės atskaitomybės sudarymas ir deklaracijų bei ataskaitų teikimas valstybinėms institucijoms
- Finansinės atskaitomybės horizontalioji analizė
- Finansinės atskaitomybės vertikalioji analizė
- Santykinių finansinių rodiklių analizė
- Pelno analizė
- Išlaidų analizė
- Darbo analizė
- Investicijų projekto finansinio plano parengimas ir investicijų efektyvumo bei rizikos įvertinimas
- Kapitalo struktūros valdymas
- Apyvartinio kapitalo valdymas
- Pinigų valdymas
- Pirkėjų skolų valdymas

4.2.1 lentelė. Pagrindiniai darbo skyriuje keliami uždaviniai ir gautini rezultatai, reikalingi apskaitos funkcijai atlikti

 
Eil. Nr.
Uždaviniai
Rezultatai
1.
Tvarkyti pinigų kasoje ir banko sąskaitose apskaitą
SimuLith bankui pateiktas Prašymas sąskaitai atidaryti ir užpildyta Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė. Užpildyti Kasos pajamų orderiai ir kasos išlaidų orderiai, jie užregistruoti Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų registracijos žurnale bei Kasos knygoje. Užpildyti Prašymai gryniesiems pinigams įnešti į sąskaitą ir išmokėti iš sąskaitos. Parengti Mokėjimo pavedimai (už pirktas medžiagas, biologinį turtą, sumokėti mokesčiams ir įmokoms, darbo užmokestį į kiekvieno darbuotojo asmenines banko sąskaitas ir t.t.) ir Debeto pavedimai. Sudaryti pinigų kasoje ir banko sąskaitose ūkinių operacijų buhalteriniai įrašai. Suformuoti pinigų kasoje ir banko sąskaitose apskaitos registrai.
2.
Tvarkyti medžiagų, produkcijos ir biologinio turto apskaitą
Surašomi produkcijos ir biologinio turto užpajamavimo dokumentai. Išrašomi parduodamos produkcijos, biologinio turto ir atsargų Krovinio važtaraščiai ir PVM sąskaitos faktūros. Gautos medžiagų, produkcijos ir biologinio turto įsigijimo sąskaitos užregistruotos Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, o išrašomos – Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre. Užvesta ir nuolat pildoma Sandėlio apskaitos knyga, sudaroma Materialinių vertybių apyvartos ataskaita bei Gyvulių ir paukščių kaitos fermoje ataskaita arba kiti juos pakeičiantys suvestiniai dokumentai (pvz., Medžiagų ir produkcijos žiniaraštis, Gyvulių žiniaraštis). Sudaryti atsargų, produkcijos ir biologinio turto ūkinių operacijų buhalteriniai įrašai. Suformuoti atsargų, produkcijos ir biologinio turto apskaitos registrai.
3.
Tvarkyti ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto apskaitą
Sudarytos ilgalaikio turto (ypač nematerialiojo ir materialiojo) pirkimo–pardavimo (įsigijimo) sutartys. Surašytos sąskaitos faktūros ilgalaikiam turtui parduoti. Gautos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo sąskaitos užregistruotos Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimo sutartys užregistruotos registre. Užpildomos Ilgalaikio turto apskaitos kortelės ir surašomi Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktai, apskaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija, esant reikalui surašytas Ilgalaikio turto likvidavimo aktas. Sudaryti ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto ūkinių operacijų buhalteriniai įrašai. Suformuoti ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto apskaitos registrai.
4.
Tvarkyti atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais apskaitą
Kiekvienam pirkėjui ir/ar kitam debitoriui užvesta Skolų įmonei apskaitos kortelė (žiniaraštis). Sudarytos Avanso apyskaitos (dokumentuotos materialiai atsakingų asmenų skolos). Apskaičiuotos ir dokumentuotos iš valstybės iždo gautinos sumos. Sudaryti atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais buhalteriniai įrašai. Suformuoti atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais apskaitos registrai.
5.
Tvarkyti įmonės įsipareigojimų apskaitą
Kiekvienam tiekėjui užvesta ir pildoma Įmonės įsipareigojimų apskaitos kortelė. Apskaičiuotas darbuotojams darbo užmokestis ir visi išskaitymai iš jo bei apskaičiuotos darbdavio įmokos už samdomus asmenis. Kiekvienam darbuotojui užvesta ir pildoma Asmens kortelė. Apskaičiuotas Pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir užpildyta PVM deklaracija. Apskaičiuotas pelno mokestis ir užpildyta Metinė pelno mokesčio deklaracija. Verslą finansuojant banko paskolomis, pateiktas prašymas paskolai gauti ir visi kiti banko reikalaujami dokumentai. Sudaryti įmonės įsipareigojimų buhalteriniai įrašai. Suformuoti atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais apskaitos registrai.
6.
Tvarkyti pajamų apskaitą
Išrašomos sąskaitos už parduotą produkciją ir biologinį turtą, suteiktas paslaugas užregistruotos Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre. Sudarytos buhalterinės pažymos registruoti įmonės reikmėms sunaudotai produkcijai. Sudaryti pardavimo, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos pajamų buhalteriniai įrašai. Suformuoti pajamų apskaitos registrai.
7.
Tvarkyti išlaidų ir sąnaudų apskaitą
Išlaidos suskirstytos į klasifikacines grupes pagal pasirinktus požymius (į gamybines, negamybines (bendrąsias ir administracines), finansinės ir investicinės veiklos, kitos veiklos, tiesiogines ir netiesiogines, kintamąsias ir pastoviąsias). Išlaidos sukauptos pasirinktuose apskaitos registruose (pvz., žiniaraščiuose). Netiesioginės išlaidos paskirstytos gamybos išlaidų apskaitos objektams ar gaminamai produkcijai pagal pasirinktą paskirstymo bazę. Apskaičiuota pagamintos produkcijos, biologinio turto, suteiktų paslaugų ar kito(-ų) apskaitos objekto(-ų) savikaina. Apskaičiuota parduotos produkcijos, biologinio turto, suteiktų paslaugų ar kito(-ų) apskaitos objekto(-ų) pardavimo savikaina, bendrosios ir administracinės, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sudaryti išlaidų ir sąnaudų buhalteriniai įrašai. Suformuoti išlaidų ir sąnaudų apskaitos registrai.
8.
Organizuoti ir atlikti inventorizaciją
Parengtas įmonės vadovo įsakymas inventorizacijos komisijai ir inventorizacijos darbų atlikimo grafikui sudaryti. Sudaryti inventorizacijos ir su ja susiję dokumentai: Ilgalaikio turto inventorizacijos aprašas, Atsargų inventorizacijos aprašas, Grynųjų pinigų patikrinimo kasoje aktas, Debetinių skolų inventorizacijos aprašas, Debetinių skolų suderinimo aktas, Pažyma prie Debetinių skolų inventorizacijos aprašo, Kreditinių skolų inventorizacijos aprašas, Įmonės skolų suderinimo aktai, Pažyma prie Kreditinių skolų inventorizacijos aprašo, Inventorizacijos rezultatų sutikrinimo žiniaraščiai. Išaiškintos neatitikimų priežastys ir pateiktos rekomendacijos. Sudaryti inventorizacijos rezultatų buhalteriniai įrašai. Inventorizacijos rezultatai užregistruoti apskaitos registruose.
9.
Apskaičiuoti ir paskirstyti finansinius rezultatus
Apskaičiuoti pagrindinės (gamybinės), finansinės ir investicinės įmonės veiklų finansiniai rezultatai, apskaičiuotas grynasis pelnas/nuostoliai. Apskaičiuotas ir paskirstytas paskirstytinasis pelnas arba padengti paskirstytinieji nuostoliai. Sudaromi finansinių rezultatų apskaičiavimo ir jų paskirstymo buhalteriniai įrašai. Finansiniai rezultatai ir jų paskirstymas užregistruoti apskaitos registruose.
10.
Tvarkyti nuosavo kapitalo ir rezervų apskaitą
Sutvarkyta įstatinio kapitalo apskaita (UAB įstatinis kapitalas suformuotas išleidžiant akcijas), sutvarkyta kapitalo apskaita, išleidus naujas akcijas, padidinus išleistų akcijų nominaliąją vertę, padidinus įstatinį kapitalą papildomais įnašais, padidinus įstatinį kapitalą iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų. Sudarytas privalomasis rezervas, skirtas įmonės nuostoliams padengti. Sudarytas rezervas savoms akcijoms įsigyti. Sudaryti kiti rezervai įstatymų ir įmonės įstatų nustatyta tvarka. Apskaičiuotos tantjemos, premijos ir dividendai. Sudaryti nuosavo kapitalo ir rezervų buhalteriniai įrašai. Suformuoti kapitalo ir rezervų apskaitos registrai.
11.
Atlikti koreguojančius įrašus ir ištaisyti klaidas
Ištaisytos klaidos, atskleistos iki atskaitomybės sudarymo. Ištaisytos klaidos, atskleistos po atskaitomybės sudarymo. Klaidų taisymo rezultatai užregistruoti apskaitos registruose.
12.
Parengti įmonės finansinę atskaitomybę ir deklaracijas bei ataskaitas valstybinėms institucijoms
Parengtos finansinės ataskaitos: Balansas, Pelno (nuostolių) ataskaita, Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, Pinigų srautų ataskaita, Aiškinamasis raštas. Parengta Pelno mokesčio deklaracija, Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija ir kitos deklaracijos bei ataskaitos valstybinei mokesčių inspekcijai, SODRAI bei kitoms valstybinėms institucijoms.
13.
Bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje ir tobulinti verslumui reikalingus gebėjimus
Įvairiomis komunikacijos priemonėmis teikiama informacija įmonės vidaus padaliniams bei išoriniams partneriams valstybine ir užsienio kalbomis.
Parengta bendra ataskaita už grupės (skyriaus darbuotojų) darbą. Verslumui reikalingų gebėjimų ir savybių (iniciatyvumas, pasitikėjimas savimi, kritinis mąstymas ir vertinimas, rizikavimas, poreikis siekti, polinkis į padėties kontrolę, inovatyvumas, siekis būti nepriklausomam, atkaklumas, lyderystė) tobulinimas.
 
4.2.2 lentelė. Pagrindiniai darbo skyriuje keliami uždaviniai ir gautini rezultatai, reikalingi finansų analizės funkcijai atlikti

 
Eil. Nr.
Uždaviniai
Rezultatai
1.
Atlikti finansinės atskaitomybės horizontaliąją analizę
Nustatytos turto ir nuosavybės bei įsipareigojimų straipsnių kitimo tendencijos, kitimas palygintas su ankstesnių laikotarpių straipsnių kitimu. Nustatytos grynojo pelno ir jį formuojančių elementų kitimo tendencijos.
2.
Atlikti finansinės atskaitomybės vertikaliąją analizę
Įvertinta, ar racionaliai naudojamas turtas, nustatyti finansavimo struktūros pokyčiai, pajamų ir sąnaudų struktūra, nustatyti konkrečių rodiklių tarpusavio ryšiai ir įtaka, suformuluotos išvados dėl vienų ar kitų rodiklių pasikeitimo priežasčių.
3.
Atlikti santykinių rodiklių analizę
Įvertintas įmonės trumpalaikis ir ilgalaikis mokumas, pelningumas bei turto apyvartumas. Nustatytas finansinių rodiklių poveikis nuosavo kapitalo pelningumui. Suformuluotos išvados apie įmonės finansų valdymo problemas. Pateikti siūlymai finansinei padėčiai ir veiklos rezultatams gerinti.
4.
Atlikti pelno analizę
Atlikta pelno dinamikos analizė, pelno veiksnių analizė, segmentinė pelno analizė ir pelno paskirstymo analizė. Numatytos pelno didinimo galimybės.
5.
Atlikti išlaidų analizę
Nustatyta įmonės išlaidų sudėtis ir struktūra, jų pokyčiai laike, lyginant su planu bei tų pokyčių priežastys. Detalizuota išlaidų analizė pagal gamybos padalinius ir konkrečius gaminius. Išanalizuoti veiksniai, nulėmę pagrindinių išlaidų straipsnių pokyčius. Numatytos išlaidų mažinimo galimybės ir pateikti siūlymai joms įgyvendinti.
6.
Atlikti darbo analizę
Įvertintas darbo išteklių panaudojimo efektyvumas, darbo našumo lygis, nustatytas darbo užmokesčio ir premijavimo sistemos efektyvumas.
7
Bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje ir tobulinti verslumui reikalingus gebėjimus
Įvairiomis komunikacijos priemonėmis teikiama informacija įmonės vidaus padaliniams bei išoriniams partneriams valstybine ir užsienio kalbomis.
Parengta bendra ataskaita už grupės (skyriaus darbuotojų) darbą. Verslumui reikalingų gebėjimų ir savybių (iniciatyvumas, pasitikėjimas savimi, kritinis mąstymas ir vertinimas, rizikavimas, poreikis siekti, polinkis į padėties kontrolę, inovatyvumas, siekis būti nepriklausomam, atkaklumas, lyderystė) tobulinimas.
 
4.2.3 lentelė. Pagrindiniai darbo skyriuje keliami uždaviniai ir gautini rezultatai, reikalingi finansų valdymo funkcijai atlikti

 
Eil. Nr.
Uždaviniai
Rezultatai
1.
Parengti investicijų projekto finansinį planą ir įvertinti investicijų efektyvumą bei riziką
Sudaryti prognoziniai balansai, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos įgyvendinant investicijų projektą ir jo neįgyvendinant. Nustatytas finansavimo poreikis ir numatyti investicijų finansavimo šaltiniai. Nustatyta kapitalo kaina, Apskaičiuotas investicijų projekto laisvasis pinigų srautas. Įvertintas investicijų efektyvumas ir rizika. Parinktos ir pagrįstos investicijų rizikos mažinimo priemonės. Priimtas pagrįstas sprendimas dėl investicijų įgyvendinimo.
2.
Valdyti kapitalo struktūrą, teikti siūlymus dividendų politikai formuoti
Nustatyta įmonės kapitalo struktūra ir jos pokyčiai, apskaičiuotas finansinis svertas ir įvertinta finansinė rizika, nustatytas finansinio sverto efektas. Pateikti siūlymai finansinei rizikai didinti arba mažinti ir pagrįstas šių siūlymų poveikis nuosavo kapitalo pelningumui. Įvertinta premija, tenkanti savininkams už finansinės rizikos prisiėmimą. Pateikti siūlymai dividendų politikai formuoti, atsižvelgiant į finansavimo poreikį ir kapitalo kainą.
3.
Valdyti apyvartinį kapitalą
Apskaičiuotas apyvartinio kapitalo poreikis ir pinigų apyvartos ciklas, nustatyta turto finansavimo politika, pasiūlyti teoriniai sprendimai turto finansavimo politikai gerinti.
4.
Valdyti pinigus
Nustatytas pinigų likutis reikiamam absoliučiam mokumui palaikyti. Pasiūlyti sprendimai investuoti pinigų perteklių pinigų arba kapitalo rinkoje arba ieškoti finansavimo šaltinių esant jų trūkumui.
5.
Valdyti pirkėjų skolas
Apskaičiuota metinė nuolaidos grąža ir nustatytas kredito suteikimo pirkėjui tikslingumas, nustatytos pirkėjų skolų valdymo išlaidos, įvertintas kredito politikos keitimo ekonominis efektas, apskaičiuota vidutinė svertinė pirkėjų skolų trukmė, skolų surinkimo ir gautinų sumų likučio dalys. Atliktas pirkėjų skolų monitoringas, pateikti pagrįsti siūlymai pradelstoms pirkėjų skoloms išieškoti.
6.
Bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje ir tobulinti verslumui reikalingus gebėjimus.
Įvairiomis komunikacijos priemonėmis teikiama informacija įmonės vidaus padaliniams bei išoriniams partneriams valstybine ir užsienio kalbomis.
Parengta bendra ataskaita už grupės (skyriaus darbuotojų) darbą. Verslumui reikalingų gebėjimų ir savybių (iniciatyvumas, pasitikėjimas savimi, kritinis mąstymas ir vertinimas, rizikavimas, poreikis siekti, polinkis į padėties kontrolę, inovatyvumas, siekis būti nepriklausomam, atkaklumas, lyderystė) tobulinimas.
 
Reikšminiai žodžiai: pirminiai apskaitos dokumentai, buhalterinės apskaitos registrai, debitoriai, kreditoriai, ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas, finansinis turtas, biologinis turtas, atsargos, medžiagos, produkcija, nuosavybė, dotacijos ir subsidijos, įsipareigojimai, finansinės ataskaitos, balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas, trumpalaikis mokumas, stabilumas, pelningumas, apyvartumas, investicijų efektyvumas, investicijų rizika, kapitalo struktūra, kapitalo kaina, dividendų politika, apyvartinis kapitalas, pinigų apyvartos ciklas, minimalus pinigų likutis, pinigų trūkumas, pinigų perteklius, pinigų valdymo išlaidos, pirkėjų skolų valdymo išlaidos, pirkėjų skolų išieškojimas.
Iš viso skyriuje numatyta dirbti 40 valandų, iš jų:
·         darbo finansų valdymo ir apskaitos skyriuje 20 val. (viena savaitė – 5 darbo dienos po 4 val.);
·         savarankiško darbo 20 val. (viena savaitė – 5 darbo dienos po 4 val.).

Savarankiško darbo metodai.
Rekomenduotos literatūros studijavimas ir naujienų paieška, iškilusių uždavinių identifikavimas ir jų sprendimas, individualių užduočių atlikimas, komandinis darbas ir darbas grupėje, aplinkos (įvykių) stebėjimas ir analizė, pokalbis-diskusija, rezultatų apibendrinimas, pranešimų-pristatymų ir ataskaitų ruošimas galutiniam atsiskaitymui.

Savarankiško darbo priemonės:
·         Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus informacinis rinkinys.
·         Finansų valdymo ir apskaitos sistema (kompiuterinė įranga).

Atsiskaitymas už skyriaus darbą.
Paskutinę darbo skyriuje dieną organizuojami visų įmonės darbuotojų susirinkimai ir atsiskaitoma už skyriuje atliktus darbus, skyrių vadovams pristatant viešai grupės (skyriaus) ataskaitas. Šiose ataskaitose įvertinami ir išanalizuojami atlikti skyriaus darbai ir kiekvieno grupės nario indėlis, aptariamos nepabaigtų darbų priežastys ir vykdomas darbų perėmimas, siūloma, kaip tobulinti skyriaus veiklą. Jei grupės ataskaitos nepakankamai išsamios ir sunku įvertinti kiekvieno skyriaus darbuotojo asmeninį indėlį, praktikos vadovas turi teisę organizuoti individualią studentų apklausą raštu.
·Išsamiau apie studentų praktikos IVPMĮ vertinimo sistemą, vertinimą ir įsivertinimą skaitykite 5-ame ir 6-ame šio vadovo skyriuose.

Rekomenduojama literatūra:
 
1. ALEKNEVIČIENĖ, V. 2009. Įmonės finansų valdymas. Kaunas: Spalvų kraitė.
2. BALTRŪNIENĖ, V. 2010. Dokumentai įmonių veikloje: rengimas, tvarkymas ir apskaita: [mokomoji knyga]. Vilnius: RDI grupė.
3. JUOZAITIENĖ, L. 2007. Įmonės finansai: analizė ir valdymas. Šiauliai: VŠĮ Šiaulių universiteto biblioteka.
4.KALČINSKAS, G. 2010. Buhalterinės apskaitos pagrindai. Vilnius: Pačiolis.
5. KANAPICKIENĖ R.; RUDŽIONIENĖ, R.; JEFIMOVAS, B. 2008. Finansinė apskaita. Vilniaus universiteto leidykla.
6. MACKEVIČIUS, J.; POŠKAITĖ, D.; VILLIS, L. 2011. Finansinė analizė. Mokomoji knyga. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras.

Rekomenduojami į statymai ir kiti normatyviniai dokumentai:
 
1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas. 2010-04-01 IX-574. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011 m. liepos 21 d.]. Prieiga per internetą:
2. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. 2008-06-26 IX-575. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011 m. liepos 21 d.]. Prieiga per internetą:
3. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas. 2004 04 13 Nr. IX-2112. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011 m. liepos 21 d.]. Prieiga per internetą:
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas. 2005 06 07 Nr. X-233. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011 m. liepos 21 d.]. Prieiga per internetą:
5. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas. 2001 12 20 Nr. IX-675. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011 m. liepos 22 d.]. Prieiga per internetą:
6. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas. 2002 03 05 Nr. IX-751. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011 m. liepos 21 d.]. Prieiga per internetą:
7. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas. 1991 05 21 Nr. I-1336. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011 m. liepos 21 d.]. Prieiga per internetą:
8. Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymas. 1992 06 25 Nr. I-2675. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011 m. liepos 21 d.]. Prieiga per internetą:
9. Verslo apskaitos standartai/VšĮ Audito ir apskaitos tarnyba. [interaktyvus]. [žiūrėta 2011 m. liepos 21 d.]. Prieiga per internetą: