4.2.2. Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus funkcijų atlikimo etapai, paskirtis ir eiga

Pinigų kasoje ir banko sąskaitose apskaita

Jūs gebėsite vykdyti pirminę, suvestinę ir sintetinę pinigų kasoje ir banke apskaitą, parengti informaciją pinigų srautams valdyti.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1,0 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.4 lentelė. Pinigų kasoje ir banko sąskaitose apskaitos etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Kasininko įdarbinimas nuolatiniam darbui

Įdarbinti kasininką nuolatiniam darbui, išaiškinti jo pareigas ir atsakomybę.

Sudaryta darbo sutartis su kasininku. Išaiškintos kasininko pareigos ir atsakomybė. Sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis.

2.Sąskaitos(-ų) banke atidarymas

Atidaryti sąskaitą(-as) SimuLith banke piniginėms operacijoms negrynaisiais pinigais vykdyti.

SimuLith bankui pateiktas Prašymas sąskaitai atidaryti. Užpildyta Parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė. Pateikti bankui kiti reikalaujami dokumentai.

3.Pinigų apskaitos banke pirminė apskaita

Užregistruoti operacijas negrynaisiais pinigais pirminiuose apskaitos dokumentuose.

Užpildyti Prašymai gryniesiems pinigams įnešti į sąskaitą. Užpildyti Čekį gryniesiems pinigams išmokėti iš sąskaitos. Parengti Mokėjimo pavedimai. Parengti Debeto pavedimai.

4.Pinigų kasoje pirminė apskaita

Užregistruoti operacijas grynaisiais pinigais pirminiuose apskaitos dokumentuose.

Užpildyti Kasos pajamų orderiai. Užpildyti kasos išlaidų orderiai.

5. Pinigų kasoje suvestinė apskaita

Sudaryti suvestinius pinigų apskaitos kasoje dokumentus.

Kasos pajamų ir išlaidų orderiai užregistruoti Kasos pajamų ir išlaidų dokumentų registracijos žurnale bei Kasos knygoje.

6.Pinigų kasoje ir banko sąskaitose sintetinė apskaita

Sukaupti, sugrupuoti ir parengti informaciją apie įmonės pinigines lėšas įrašams finansinėse ataskaitose atlikti.

Sudaryti pinigų kasoje ir banko sąskaitose ūkinių operacijų buhalteriniai įrašai. Suformuoti pinigų kasoje ir banko sąskaitose apskaitos registrai. Suformuota informacija finansinei atskaitomybei parengti bei piniginėms lėšoms valdyti.

 Klausimai savikontrolei:

1.      Kokia valiuta tvarkoma pinigų apskaita Lietuvos Respublikos įmonėse?

2.      Kaip užtikrinamas pinigų ir jų naudojimo saugumas įmonėje?

3.      Kokios asmeninės savybės būtinos kasininkui?

Medžiagų, produkcijos ir biologinio turto apskaita

Jūs gebėsite vykdyti pirminę, suvestinę ir sintetinę medžiagų, produkcijos ir biologinio turto apskaitą, parengti informaciją atsargoms valdyti.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti –1 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.5 lentelė. Medžiagų, produkcijos ir biologinio turto apskaitos etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Medžiagų, produkcijos ir biologinio turto pirminė apskaita

Užregistruoti pirminiuose apskaitos dokumentuose medžiagų, produkcijos ir biologinio turto gavimo ir nurašymo operacijas.

Surašyti produkcijos ir biologinio turto užpajamavimo bei medžiagų, produkcijos ir biologinio turto nurašymo pirminiai dokumentai. Išrašyti parduodamos produkcijos, biologinio turto ir atsargų Krovinio važtaraščiai.

2. Medžiagų, produkcijos ir biologinio turto suvestinė apskaita

Sudaryti suvestinius medžiagų, produkcijos ir biologinio turto apskaitos dokumentus.

Gautos medžiagų, produkcijos ir biologinio turto įsigijimo sąskaitos užregistruotos Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, o išrašomos – Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre. Pildoma Sandėlio apskaitos knyga, sudaroma Materialinių vertybių apyvartos ataskaita, Gyvulių ir paukščių kaitos fermoje ataskaita arba kiti juos pakeičiantys suvestiniai dokumentai (pvz., Medžiagų ir produkcijos žiniaraštis, Gyvulių žiniaraštis). Suformuota analitinė informacija atsargoms įmonėje valdyti.

3. Medžiagų, produkcijos ir biologinio turto sintetinė apskaita

Sukaupti, sugrupuoti ir parengti informaciją apie trumpalaikį ir biologinį turtą įrašams finansinėse ataskaitose atlikti.

Sudaryti atsargų, produkcijos ir biologinio turto ūkinių operacijų buhalteriniai įrašai. Suformuoti atsargų, produkcijos ir biologinio turto apskaitos registrai. Suformuota informacija finansinei atskaitomybei parengti.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kaip apskaičiuojama medžiagų įsigijimo savikaina?

2.      Kaip įkainojama įmonėje gauta produkcija ir biologinis turtas?

3.      Kokius žinote atsargų apskaitos būdus ir metodus?

 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto apskaita

Jūs gebėsite vykdyti pirminę, suvestinę ir sintetinę ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto apskaitą.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.6 lentelė. Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto apskaitos etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Ilgalaikio turto pirminė apskaita

Užregistruoti pirminiuose apskaitos dokumentuose ilgalaikio turto įgijimo ir nurašymo operacijas.

Sudarytos ilgalaikio turto (ypač nematerialiojo ir materialiojo) pirkimo–pardavimo (įsigijimo) sutartys. Surašytos sąskaitos faktūros ilgalaikiam turtui parduoti. Surašomi Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktai bei Ilgalaikio turto likvidavimo aktai.

2. Ilgalaikio turto suvestinė apskaita

Sudaryti suvestinius ilgalaikio turto apskaitos dokumentus.

Gautos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo sąskaitos užregistruotos Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre. Ilgalaikio finansinio turto įsigijimo sutartys užregistruotos registre. Užpildomos Ilgalaikio turto apskaitos kortelės, apskaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas / amortizacija.

3. Ilgalaikio turto sintetinė apskaita

Sukaupti, sugrupuoti ir parengti informaciją apie ilgalaikį turtą įrašams finansinėse ataskaitose atlikti.

Sudaryti ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto ūkinių operacijų buhalteriniai įrašai. Suformuoti ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto apskaitos registrai. Suformuota informacija finansinei atskaitomybei parengti.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kokį turtą galima priskirti ilgalaikiam turtui?

2.      Kaip įkainojamas įsigytas ir įmonėje pagamintas ilgalaikis materialusis turtas?

3.      Kaip klasifikuojamas ilgalaikis turtas?

4.      Kokius žinote ilgalaikio turto nusidėvėjimo/amortizacijos skaičiavimo būdus?

 Atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais apskaita

Jūs gebėsite vykdyti pirminę, suvestinę ir sintetinę atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais apskaitą, parengti informaciją debetinėms skoloms valdyti.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.7 lentelė. Atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais apskaitos etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais pirminė apskaita

Užregistruoti pirminiuose apskaitos dokumentuose atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais operacijas.

Atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais pirminei apskaitai naudojami pirminiai atsargų, produkcijos ir biologinio turto pardavimo apskaitos dokumentai (pvz., PVM sąskaitos faktūros). Surašomos Avanso apyskaitos (dokumentuotos materialiai atsakingų asmenų skolos). Apskaičiuotos ir dokumentuotos iš valstybės iždo gautinos sumos.

2. Atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais suvestinė apskaita

Sudaryti suvestinius atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais apskaitos dokumentus.

Kiekvienam pirkėjui ir/ar kitam debitoriui užvesta Skolų įmonei apskaitos kortelė (žiniaraštis). Suformuota analitinė informacija pirkėjų ir kitų debetinėms skoloms valdyti.

3. Atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais sintetinė apskaita

Sukaupti, sugrupuoti ir parengti informaciją apie debetines skolas įrašams finansinėse ataskaitose atlikti.

Sudaryti atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais buhalteriniai įrašai. Suformuoti atsiskaitymų su pirkėjais ir kitais debitoriais apskaitos registrai. Suformuota informacija finansinei atskaitomybei parengti.

Klausimai savikontrolei:

1.      Ką vadiname debitoriais?

2.      Kokias skolas vadiname beviltiškomis?

3.      Kokie yra skolų įmonei užsienio valiuta ypatumai?

 Įmonės įsipareigojimų apskaita

Jūs gebėsite vykdyti pirminę, suvestinę ir sintetinę įmonės įsipareigojimų apskaitą.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.8 lentelė. Įmonės įsipareigojimų apskaitos etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Įmonės įsipareigojimų pirminė apskaita

Užregistruoti pirminiuose apskaitos dokumentuose įmonės įsipareigojimų operacijas.

Įmonės įsipareigojimų pirminei apskaitai naudojami pirminiai atsargų ir biologinio turto pirkimo apskaitos dokumentai (pvz., PVM sąskaitos faktūros). Surašomos Avanso apyskaitos (dokumentuotos įmonės skolos atsakingiems asmenims). Apskaičiuotas darbuotojams darbo užmokestis ir visi išskaitymai iš jo bei apskaičiuotos darbdavio įmokos už samdomus asmenis. Apskaičiuotos ir dokumentuotos mokėtinos valstybės iždui sumos. Verslą finansuojant banko paskolomis, pateiktas prašymas paskolai gauti ir visi kiti banko reikalaujami dokumentai.

2. Įmonės įsipareigojimų suvestinė apskaita

Sudaryti suvestinius įmonės įsipareigojimų apskaitos dokumentus

Kiekvienam tiekėjui užvesta ir pildoma Įmonės įsipareigojimų apskaitos kortelė. Kiekvienam darbuotojui užvesta ir pildoma Asmens kortelė. Apskaičiuotas Pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir užpildyta PVM deklaracija. Apskaičiuotas pelno mokestis ir užpildyta Metinė pelno mokesčio deklaracija. Parengta informaciją įsipareigojimų analizei atlikti.

3. Įmonės įsipareigojimų sintetinė apskaita

Sukaupti, sugrupuoti ir parengti informaciją apie įmonės įsipareigojimus įrašams finansinėse ataskaitose atlikti.

Sudaryta įmonės įsipareigojimų buhalteriniai įrašai. Suformuoti atsiskaitymų su tiekėjais ir kitais kreditoriais  apskaitos registrai. Suformuota informacija finansinei atskaitomybei parengti.

Klausimai savikontrolei:

1.      Ką vadiname kreditoriais?

2.      Kaip klasifikuojami įsipareigojimai?

3.      Kas tai yra atidėjiniai?

Pajamų apskaita

Jūs gebėsite vykdyti pirminę, suvestinę ir sintetinę pajamų apskaitą, parengti informaciją pajamų analizei atlikti.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.9 lentelė. Pajamų apskaitos etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Pajamų pirminė apskaita

Užregistruoti pirminiuose apskaitos dokumentuose pajamų operacijas

Pajamų pirminei apskaitai naudojami atsargų, produkcijos ir biologinio turto pardavimo bei suteiktų paslaugų apskaitos pirminiai dokumentai (pvz., PVM sąskaitos faktūros).

2. Pajamų suvestinė apskaita

Sudaryti suvestinius pajamų apskaitos dokumentus

Išrašomos sąskaitos už parduotą produkciją ir biologinį turtą, suteiktas paslaugas užregistruotos Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre. Parengtos buhalterinės pažymos registruoti įmonės reikmėms sunaudotai produkcijai. Sukaupta ir susisteminta informacija pajamų analizei atlikti.

3. Pajamų sintetinė apskaita

Sukaupti, sugrupuoti ir parengti informaciją apie pajamas įrašams finansinėse ataskaitose atlikti

Sudaryti pardavimo, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos pajamų buhalteriniai įrašai. Suformuoti pajamų apskaitos registrai. Suformuota informacija finansinei atskaitomybei parengti.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kada pripažįstamos parduotos produkcijos, biologinio turto bei suteiktų paslaugų pajamos?

2.      Kokios pajamos priskiriamos kitos veiklos pajamoms?

3.      Kokios pajamos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos pajamoms?

Išlaidų ir sąnaudų apskaita

Jūs gebėsite vykdyti pirminę, suvestinę ir sintetinę išlaidų ir sąnaudų apskaitą, parengti informaciją jų analizei atlikti.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1,5 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.10 lentelė. Išlaidų ir sąnaudų apskaitos etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Išlaidų ir sąnaudų pirminė apskaita

Užregistruoti pirminiuose apskaitos dokumentuose išlaidų ir sąnaudų operacijas

Išlaidų pirminei apskaitai naudojami atsargų, produkcijos ir biologinio turto pardavimo bei sunaudojimo ir suteiktų paslaugų išlaidų apskaitos pirminiai dokumentai. Surašyti gamybos aptarnavimo ir administracinių išlaidų pirminiai apskaitos dokumentai.

2. Išlaidų ir sąnaudų suvestinė apskaita

Sudaryti suvestinius išlaidų ir sąnaudųapskaitos dokumentus

Išlaidos suskirstytos į klasifikacines grupes pagal pasirinktus požymius (į gamybines, negamybines (bendrąsias ir administracines), finansinės ir investicinės veiklos, kitos veiklos, tiesiogines ir netiesiogines, kintamąsias ir pastoviąsias). Išlaidos sukauptos pasirinktuose apskaitos registruose (pvz., žiniaraščiuose). Netiesioginės išlaidos paskirstytos gamybos išlaidų apskaitos objektams ar gaminamai produkcijai pagal pasirinktą paskirstymo bazę. Apskaičiuota pagamintos produkcijos, biologinio turto, suteiktų paslaugų ar kito(-ų) apskaitos objekto(-ų) savikaina. Apskaičiuota parduotos produkcijos, biologinio turto, suteiktų paslaugų ar kito(-ų) apskaitos objekto(-ų) pardavimo savikaina, bendrosios ir administracinės, kitos veiklos, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Sukaupta ir susisteminta informacija išlaidų analizei atlikti.

3. Išlaidų ir sąnaudų sintetinė apskaita

Sukaupti, sugrupuoti ir parengti informaciją apie išlaidas ir/arba sąnaudas įrašams finansinėse ataskaitose atlikti

Sudaryti išlaidų ir sąnaudų apskaitos buhalteriniai įrašai. Suformuoti išlaidų/sąnaudų apskaitos registrai. Suformuota informacija finansinei atskaitomybei parengti.

 

Klausimai savikontrolei:

1.      Kokius žinote priežastinius veiksnius netiesioginėms išlaidoms paskirstyti?

2.      Kada ir kaip pripažįstama parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina?

3.      Kokios sąnaudos priskiriamos kitos veiklos sąnaudoms?

4.      Kokios sąnaudos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms?

 Inventorizacijos organizavimas ir atlikimas

Jūs gebėsite organizuoti ir atlikti turto ir įsipareigojimų inventorizaciją.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.11 lentelė. Inventorizacijos etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1.Inventorizacijos organizavimas

Suplanuoti inventorizacijos darbus.

Parengti įmonės vadovo įsakymą inventorizacijos komisijai  ir inventorizacijos darbų atlikimo grafikui sudaryti.

2.Inventorizacijos įforminimas apskaitos dokumentuose

Inventorizacijos duomenims užregistruoti apskaitos dokumentuose.

Sudaryti inventorizacijos ir su ja susiję dokumentai: Ilgalaikio turto inventorizacijos aprašas, Atsargų inventorizacijos aprašas, Grynųjų pinigų patikrinimo kasoje aktas, Debetinių skolų inventorizacijos aprašas, Debetinių skolų suderinimo aktas, Pažyma prie debetinių skolų inventorizacijos aprašo, Kreditinių skolų inventorizacijos aprašas, Įmonės skolų suderinimo aktai, Pažyma prie kreditinių skolų inventorizacijos aprašo.

3.Inventorizacijos rezultatųsuvestinė apskaita ir rezultatų apibendrinimas

Sudaryti suvestinius inventorizacijos rezultatų dokumentus.

Sudarytas Inventorizacijos rezultatų sutikrinimo žiniaraštis. Išaiškintos neatitikimų priežastys ir pateiktos rekomendacijas dėl inventorizacijos rezultatų.

4.Inventorizacijos rezultatų sintetinė apskaita

Atvaizduoti inventorizacijos rezultatus buhalterinėse sąskaitose.

Sudaryti inventorizacijos rezultatų buhalteriniai įrašai. Inventorizacijos rezultatai užregistruoti apskaitos registruose.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kas organizuoja ir kas atlieka inventorizaciją?

2.      Kokie yra atskirų turto rūšių inventorizacijos ypatumai?

3.      Kaip apskaitoje registruojami inventorizacijos rezultatai?

 Finansinių rezultatų apskaičiavimas ir paskirstymas

Jūs gebėsite apskaičiuoti, apskaityti ir paskirstyti įmonės finansinius rezultatus.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 0,5 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.12 lentelė. Finansinių rezultatų apskaičiavimo ir paskirstymo etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1.Finansinių rezultatų apskaičiavimas

Apskaičiuoti įmonės finansinius rezultatus.

Apskaičiuoti pagrindinės (gamybinės), finansinės ir investicinės įmonės veiklų finansiniai rezultatai, apskaičiuotas grynasis pelnas/nuostoliai.

2.Finansinių rezultatų paskirstymas

Paskirstyti įmonės finansinius rezultatus.

Apskaičiuotas ir paskirstytas paskirstytinasis pelnas arba padengti paskirstytinieji nuostoliai.

4.Finansinių rezultatų sintetinė apskaita

Atvaizduoti finansinius rezultatus ir jų paskirstymą buhalterinėse sąskaitose.

Sudaryti finansinių rezultatų apskaičiavimo ir jų paskirstymo buhalteriniai įrašai. Finansiniai rezultatai ir jų paskirstymas užregistruoti apskaitos registruose. Parengta informacija įrašams finansinėse ataskaitose atlikti.

Klausimai savikontrolei:

1.    Kaip apskaičiuojami įmonės pagrindinės, finansinės ir investicinės veiklų finansiniai rezultatai?

2.      Kaip apskaičiuojamas įmonės grynasis pelnas/nuostolis?

3.      Kokie pagrindiniai reikalavimai įmonės nuostoliams padengti?

 Nuosavo kapitalo ir rezervų apskaita

Jūs gebėsite formuoti įmonės rezervus bei tvarkyti nuosavo kapitalo ir rezervų apskaitą.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 0,5 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.13 lentelė. Nuosavo kapitalo ir rezervų apskaitos etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1.Nuosavo kapitalo apskaita

Tvarkyti nuosavo kapitalo apskaitą.

Sutvarkyta įstatinio kapitalo apskaita, jį suformavus, išleidus naujas akcijas, padidinus išleistų akcijų nominaliąją vertę, padidinus įstatinį kapitalą papildomais įnašais, iš nepaskirstytojo pelno, akcijų priedų ir rezervų. Sudaryti nuosavo kapitalo buhalteriniai įrašai. Suformuoti kapitalo apskaitos registrai. Parengti duomenys įrašams finansinėje atskaitomybėje ir finansinei analizei atlikti.

2.Rezervų apskaita

Tvarkyti rezervų apskaitą.

Sudarytas privalomasis rezervas, skirtas įmonės nuostoliams padengti. Sudarytas rezervas savoms akcijoms įsigyti. Sudaryti kiti įstatymų ir įmonės įstatų nustatyti rezervai. Sudaryti rezervų apskaitos buhalteriniai įrašai. Suformuoti rezervų apskaitos registrai. Parengti duomenys įrašams finansinėje atskaitomybėje ir finansinei analizei atlikti.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kas sudaro įmonės nuosavą kapitalą?

2.      Kokie rezervai gali būti sudaromi įmonėje?

3.      Iš kokių rezervų gali būti didinamas įmonės įstatinis kapitalas?

4.      Kokie rezervai gali būti naudojami dengiant įmonės nuostolius?

 Koreguojantieji įrašai ir klaidų taisymas

Jūs gebėsite atlikti koreguojančiuosius įrašus, atpažinti apskaitos klaidas ir jas ištaisyti.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 0,5 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.14 lentelė. Koreguojančiųjų įrašų registravimo ir klaidų taisymo etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1.Koreguojantieji įrašai sąskaitose

Atlikti koreguojančiuosius įrašus.

Peržiūrėti buhalterinių sąskaitų įrašai ir nustatytas poreikis juos koreguoti. Surašyti koreguojantieji buhalteriniai įrašai bei užregistruoti buhalterinėse pažymose ir/ar buhalterinės apskaitos registruose.

2.Klaidų taisymas

Atpažinti ir ištaisyti klaidas.

Ištaisytos klaidos, atskleistos iki atskaitomybės sudarymo ir po atskaitomybės sudarymo. Surašyti klaidų taisymo buhalteriniai įrašai. Klaidų taisymo rezultatai užregistruoti apskaitos registruose.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kokie gali būti koreguojantieji įrašai?

2.      Kaip klasifikuojamos klaidos?

3.      Kokiais buhalteriniais įrašais gali būti taisomos klaidos?

 Finansinės atskaitomybės parengimas

Jūs gebėsite parengti įmonės finansines ataskaitas: balansą, Pelno (nuostolių) ataskaitą, Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, Pinigų srautų ataskaitą, Aiškinamąjį raštą; gebėsite parengti deklaracijas ir ataskaitas įvairioms valstybinėms institucijoms.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 2 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.15 lentelė. Finansinės atskaitomybės parengimo etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Finansinės atskaitomybės parengimas

Parengti įmonės finansinę atskaitomybę ir

Parengtos finansinės ataskaitos: Balansas, Pelno (nuostolių) ataskaita, Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, Pinigų srautų ataskaita, Aiškinamasis raštas.

2. Deklaracijų ir ataskaitų parengimas ir pateikimas įvairioms valstybinėms institucijoms

Parengti ir pateikti deklaracijas ir ataskaitas įvairioms valstybinėms institucijoms

Parengta Pelno mokesčio deklaracija, Pridėtinės vertės mokesčio deklaracija ir kitos deklaracijos bei ataskaitos valstybinei mokesčių inspekcijai, SODRAI bei kitoms valstybinėms institucijoms.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kokios finansinės ataskaitos sudaro įmonių finansinę atskaitomybę?

2.      Kaip skiriasi finansinė atskaitomybė, įmonėms vykdant skirtingą veiklą?

 Finansinės atskaitomybės horizontalioji analizė

Jūs gebėsite nustatyti įmonės finansinės padėties ir veiklos rezultatų kitimo tendencijas bei nustatyti jų priežastis.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 0,5 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

 

4.2.16 lentelė. Finansinės atskaitomybės horizontaliosios analizės etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Balanso horizontalioji analizė

Nustatyti įmonės turto bei nuosavybės ir įsipareigojimų kitimo tendencijas bei jų priežastis.

Horizontalioji analizė atliekama naudojant tokius dinamikos eilučių analitinius rodiklius, kaip turto bei nuosavybės ir įsipareigojimų absoliutinis pakitimas, kitimo tempas ir pakitimo tempas. Baziniai ir grandininiai pakitimo tempai. Rodiklių interpretavimas ir galimų pokyčio priežasčių identifikavimas.

2. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė

Nustatyti įmonės pardavimo pajamų, savikainos ir sąnaudų bei pelno kitimo tendencijas bei jų priežastis.

Horizontalioji analizė atliekama naudojant tokius dinamikos eilučių analitinius rodiklius, kaip pardavimo pajamų, savikainos ir sąnaudų bei pelno absoliutinis pakitimas, kitimo tempas ir pakitimo tempas. Baziniai ir grandininiai pakitimo tempai. Rodiklių interpretavimas ir galimų pokyčio priežasčių identifikavimas.

3. Trendo analizė

Įvertinti finansinių ataskaitų straipsnių ir rodiklių pagrindines kitimo tendencijas.

Apskaičiuojamos ir įvertinamos kitimo tendencijos, naudojant laiko funkcijas f(t), t.y. matematines funkcijas, kuriose tiriamas rodiklis nagrinėjamas kaip kintamasis, priklausantis nuo laiko parametro t: .

Klausimai savikontrolei:

1.      Kodėl reikia analizuoti finansus?

2.      Kokias žinote finansų analizės rūšis?

3.      Kokią informacija gaunama, atlikus finansinės atskaitomybės horizontaliąją analizę?

4.      Kuo skiriasi absoliutinis pakitimas, kitimo tempas ir pakitimo tempas?

5.      Kuo skiriasi baziniai ir grandininiai pakitimo tempai?

6.      Ką parodo finansinių ataskaitų straipsnių ir rodiklių trendo analizė?

Finansinės atskaitomybės vertikalioji analizė

Jūs gebėsite nustatyti įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių tarpusavio ryšį ir įtaką vienas kitam bei tos įtakos pokyčius.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 0,5 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.17 lentelė. Finansinės atskaitomybės vertikaliosios analizės etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Balanso vertikalioji analizė

Nustatyti įmonės turto bei nuosavybės ir įsipareigojimų tarpusavio ryšį ir įtaką atskiriems balanso skyriams.

Vertikalioji analizė atliekama skaičiuojant įvairaus detalumo rodiklius: bendra balanso struktūros analizė, kurios metu nustatomi tik kai kurių turto bei savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų skyrių lyginamieji svoriai; dalinė analizė, leidžianti pamatyti pagrindines konkrečių balanso skyrių pasikeitimo priežastis.

2. Pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė

Nustatyti įmonės pardavimo pajamų, savikainos ir sąnaudų bei pelno tarpusavio ryšį ir įtaką atskiriems pelno (nuostolių) ataskaitos skyriams.

Tiriami pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys, apskaičiuojamas įmonės bendrasis, veiklos ir grynasis pelningumas; išlaidos, tenkančios vienam pardavimų litui. Nustatomos įmonės veiklos sferos, kurios darė teigiamą ar neigiamą įtaką grynojo pelno rodikliui.

 

Klausimai savikontrolei:

1.      Kas yra balanso struktūra ir kokia jo sudėtis?

2.      Kas yra pelno (nuostolių) ataskaitos struktūra ir kokia jos sudėtis?

3.      Kuo skiriasi bendra balanso struktūros analizė nuo dalinės?

4.      Kurių rodiklių pasikeitimas sąlygoja bendrojo pelno pasikeitimą?

5.      Kurių rodiklių pasikeitimas sąlygoja veiklos pelno pasikeitimą?

6.      Kurie rodikliai sąlygoja nuosavo kapitalo pasikeitimą?

 Santykinių finansinių rodiklių analizė

Jūs gebėsite įvertinti įmonės trumpalaikį mokumą, stabilumą, pelningumą ir apyvartumą bei nustatyti pagrindines įmonės finansų valdymo problemas.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.18 lentelė. Santykinių finansinių rodiklių analizės etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Trumpalaikio mokumo analizė

Apskaičiuoti ir įvertinti įmonės trumpalaikį mokumą, nustatyti jo pasikeitimą. Priimti sprendimus dėl pelningumo didinimo.

Skaičiuojami tokie įmonės trumpalaikį mokumą apibūdinantys rodikliai: einamasis mokumas; greitasis mokumas; absoliutus mokumas; grynasis apyvartinis kapitalas. Interpretuojami gauti rezultatai. Nustatoma, ar įmonė galės laiku sumokėti tiekėjams už žaliavas ir medžiagas, samdomiems darbuotojams už darbą, mokesčius ir įmokas juos administruojančioms institucijoms, sumokėti palūkanas ir grąžinti paskolą kredito institucijoms, išmokėti dividendus savininkams.

2. Ilgalaikio mokumo (stabilumo) analizė

Apskaičiuoti ir įvertinti įmonės ilgalaikį mokumą (stabilumą), nustatyti jo pasikeitimą. Priimti sprendimus dėl pelningumo didinimo.

Įmonės įsiskolinimui nustatyti skaičiuojami šie pagrindiniai rodikliai: skolos rodiklis; finansinis svertas; nuosavybės koeficientas; ilgalaikės skolos rodiklis. Interpretuojami gauti rezultatai. Įvertinama finansinė rizika. Pateikiami galimi sprendimai dėl finansinės rizikos mažinimo ar didinimo.

3. Pelningumo analizė

Apskaičiuoti ir įvertinti įmonės pelningumą, nustatyti jo pasikeitimą. Priimti sprendimus dėl pelningumo didinimo.

Skaičiuojami tokie įmonės pelningumo rodikliai:  bendrasis pelningumas; veiklos pelningumas; grynasis pelningumas; turto pelningumas; nuosavo kapitalo pelningumas. Interpretuojami gauti rezultatai. Atliekama Du Pont analizė. Nustatomos nuosavo kapitalo pelningumo pasikeitimo priežastys. Pateikiami galimi sprendimai dėl pelningumo didinimo. Jie suderinami su gamybos ir pirkimų valdymo bei projektų valdymo ir rinkodaros skyrių vadovais.

4. Apyvartumo analizė

Apskaičiuoti ir įvertinti įmonės turto ir skolų apyvartumą, nustatyti jo pasikeitimą. Priimti sprendimus dėl pelningumo didinimo.

Skaičiuojami tokie įmonės veiklos efektyvumo rodikliai: gautinų sumų apyvartumas; mokėtinų sumų apyvartumas; atsargų apyvartumas; turto apyvartumas; ilgalaikio turto apyvartumas; nuosavo kapitalo apyvartumas; savikainos santykis su pardavimų pajamomis; veiklos sąnaudų santykis su pardavimų pajamomis. Interpretuojami gauti rezultatai. Pateikiami gali sprendimai dėl apyvartumo gerinimo. Jie suderinami su gamybos ir pirkimų valdymo bei projektų valdymo ir rinkodaros skyrių vadovais.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kokius žinote pelningumo rodiklius ir ką jie parodo?

2.      Ką parodo įmonės mokumo rodikliai?

3.      Kokius žinote įmonės mokumo rodiklius ir ką jie parodo?

4.      Kaip mokumo rodikliai sąlygoja įmonės finansinę padėtį?

5.      Ką parodo įmonės efektyvumo rodikliai?

6.      Kokius žinote įmonės efektyvumo rodiklius ir ką jie parodo?

7.      Kaip efektyvumo rodikliai sąlygoja įmonės finansinę padėtį?

8.      Ką parodo įmonės stabilumo rodikliai?

9.      Kokius žinote įmonės stabilumo rodiklius ir ką jie parodo?

10.  Kaip stabilumo rodikliai sąlygoja įmonės finansinę padėtį?

11.  Kuo naudinga Du Pont analizė?

12.  Kokie veiksniai ir kaip sąlygoja nuosavo kapitalo pelningumo pokyčius?

 Pelno analizė

Jūs gebėsite nustatyti pelno pokyčius laike, svarbiausius išorės ir vidaus veiksnius, sąlygojusius įmonės pelną arba nuostolius, numatyti pelno ir pelningumo didinimo galimybes ir pagrįsti siūlymus joms įgyvendinti. Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 0,25 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.19 lentelė. Pelno analizės etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Pelno dinamikos analizė

Nustatyti pelno pokyčius laike ir jo kitimo kreivę.

Apskaičiuoti pelno absoliutinį pakitimą, kitimo tempą ir pakitimo tempą. Bazinius ir grandininius pakitimo tempus. Paaiškinti pelno pokyčius.

2. Pelno veiksnių analizė

Nustatyti išorės ir vidaus veiksnius, sąlygojusius pelno pokyčius.

Atlikti statistinę palyginamąją veiksnių analizę. Nustatyti paklausos kokybinius pasikeitimus. Įvertinti paklausos dydį, kurį formuoja kaina ir pirkėjų pajamos. Atlikti savo šalyje pagamintos produkcijos rinkos pasiūlos šaltinių ir jos struktūros stebėjimą bei tyrimą; eksporto ir importo apimties bei asortimento tyrimą; palyginti savo produkcijos kokybę su savo šalies įmonių bei importo prekėmis; įvertinti naujų gaminių galimybes patekti į rinką. Nustatyti pardavimų apimties, kainos, parduotų prekių savikainos bei parduotos produkcijos struktūros ir asortimento įtaką bendrojo pelno dydžiui.

3. Segmentinė pelno analizė

Atlikti tam tikro įmonės padalinio, veiklos srities ar produkto pelno analizę.

Išanalizuoti gaminių pardavimo ir paskirstymo išlaidas. Išanalizuoti konkrečių gaminių pardavimo išlaidas, siekiant nustatyti jų pelningumą. Išanalizuoti išlaidas, susijusias su konkrečių teritorijų bei klientų grupių aptarnavimu. Skaičiuoti ir analizuoti vieno užsakymo, naujo kliento įregistravimo, apskaitos tvarkymo, vieno pardavimo, atsargų laikymo ir kitus išlaidų rodiklius. Įvertinti vadovus, atsižvelgiant į jų atsakomybę kontroliuojant išlaidas. Įvertinti alternatyvią strategiją ar planus bei su jais susijusias išlaidas.

4. Pelno paskirstymo analizė

Nustatyti paliekamo pelno dalį ir dydį įmonės plėtotei.

Būtina patikrinti, kokie buvo priimti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai ir ar jų laikomasi skirstant pelną. Nustatyti, ar buvo vadovaujamasi LR akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis skirstant pelną. Nustatyti, ar pelno paskirstymas atitinka įmonės apskaitos politiką, kurioje turi būti numatyti atvejai, kada įmonės nepaskirstytasis pelnas yra didinamas, kada mažinamas. Patikrinti, ar patvirtintas pelno paskirstymas įtrauktas į to laikotarpio finansinę atskaitomybę, kurį buvo priimtas akcininkų sprendimas dėl pelno paskirstymo, neatsižvelgiant į tai, kada paskirstytasis pelnas buvo uždirbtas.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kokius įvardintumėte išorės veiksnius, sąlygojančius pelno pokyčius?

2.      Kokius įvardintumėte vidaus veiksnius, sąlygojančius pelno pokyčius?

3.      Kokią naudą įmonei gali duoti segmentinė pelno analizė?

4.      Kokių tikslų siekiama, atliekant pelno paskirstymo analizę?

 Išlaidų analizė

Jūs gebėsite nustatyti įmonės tiesioginių ir netiesioginių išlaidų sudėtį ir struktūrą, faktiškų išlaidų nuokrypius nuo planinių ir tų nuokrypių priežastis, numatyti išlaidų mažinimo galimybes ir pateikti siūlymus joms įgyvendinti.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 0,25 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.20 lentelė. Išlaidų analizės etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Tiesioginių gamybos išlaidų analizė

Nustatyti tiesioginių faktiškų išlaidų nuokrypį nuo normatyvinių išlaidų, t.y. nustatyti sunaudotų medžiagų kiekio ir kainos įtaką medžiagų išlaidų bei tiesioginio darbo išlaidų nuokrypiui nuo planinio lygio.

Nustatyti tiesioginių išlaidų pasikeitimą dėl medžiagų sunaudojimo (normų) pasikeitimo ir dėl sunaudotų medžiagų įsigijimo kainų pasikeitimo. įvertinti abiejų veiksnių įtaką tiesioginėms medžiagų išlaidoms. Nustatyti tiesioginių darbo išlaidų pasikeitimą dėl tiesioginių darbo laiko sąnaudų pasikeitimo ir dėl vidutinio valandinio tarifinio atlygio. Įvertinti abiejų veiksnių įtaką tiesioginėms darbo išlaidoms. Įvertinti tiesioginių išlaidų pasikeitimą dėl tiesioginių medžiagų išlaidų ir tiesioginių darbo išlaidų pasikeitimo.

2. Netiesioginių gamybos išlaidų analizė

Atlikti netiesioginių (pridėtinių) išlaidų normų nustatymo analizę ir netiesioginių išlaidų paskirstymo produktams arba kitiems kalkuliavimo objektams analizę.

Atlikti veiksnių, turinčių įtakos netiesioginėms (pridėtinėms) išlaidoms, analizę. Netiesiogines išlaidas tikslinga skirstyti į sąlygiškai kintamas, kurios kinta priklausomai nuo produkcijos apimties kitimo (galima nustatyti jų straipsnių pokyčius dėl kainų, normų, darbo užmokesčio tarifų įtakos) ir sąlygiškai pastovias, kurios per tam tikrą laikotarpį susidaro pastovaus dydžio, todėl jos lyginamos su sąmatoje numatytu dydžiu. Pasirinkti bazę gamybos netiesioginių (pridėtinių) išlaidų normai nustatyti ir paskirstyti netiesiogines išlaidas produktams arba kitiems kalkuliavimo objektams bei jas išanalizuoti.

 

Klausimai savikontrolei:

1.      Kuo skiriasi netiesioginės išlaidos nuo tiesioginių?

2.      Kaip klasifikuojamos tiesioginės išlaidos?

3.      Kaip klasifikuojamos netiesioginės išlaidos?

4.      Kokios gali būti netiesioginių išlaidų paskirstymo bazės?

5.      Kada netiesioginės išlaidos skirstomos produktams, o kada – veikloms?

Darbo analizė

Jūs gebėsite įvertinti darbo išteklių panaudojimo efektyvumą, nustatyti darbo našumo lygį ir numatyti jo didinimo galimybes bei darbo užmokesčio ir premijavimo sistemos efektyvumą.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 0,25 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.21 lentelė. Darbo analizės etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Darbo išteklių panaudojimo analizė

Įvertinti darbo išteklių panaudojimo efektyvumą

Nustatyti darbuotojų skaičių, sudėtį, struktūrą, jų kvalifikacijos lygį ir galimybes ją kelti; darbo laiko panaudojimo efektyvumą ir galimybę jį didinti; darbuotojų judėjimo formas, dinamiką ir priežastis; darbuotojų skaičiaus įtaką produkcijos dinamikai.

2. Darbo našumo analizė

Įvertinti darbo našumo lygį

Nustatyti darbo našumo lygį įmonės mastu bei atskirų padalinių mastu; rodiklių kitimo tendenciją, lyginant su praėjusiu laikotarpiu; palyginti darbo našumo rodiklius su analogiškomis įmonėmis; nustatyti veiksnius, turinčius įtakos darbo našumo lygiui; nustatyti rezervus darbo našumui kelti.

3. Darbo užmokesčio kitimo analizė

Nustatyti darbo užmokesčio ir premijavimo sistemos efektyvumą

Nustatyti darbo užmokesčio formų ir sistemų pagrįstumą; darbo užmokesčio dydžio ir dinamikos rodiklius įmonės mastu bei atskirų padalinių mastu; darbo užmokesčio dydžio ir darbuotojų skaičiaus įtaką, naudojant darbo užmokesčio fondą; premijavimo sistemos efektyvumą; darbo užmokesčio augimo tempus, palyginant juos su darbo našumo augimo tempais.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kaip nustatomas darbo laiko panaudojimo efektyvumas?

2.      Kaip apskaičiuojamas darbo našumas?

3.      Kokie veiksniai daro įtaką darbo našumo lygiui?

4.      Kas atsitinka, kai darbo užmokesčio augimo tempai yra didesni už darbo našumo augimo tempus?

Investicijų projekto finansinio plano parengimas ir investicijų efektyvumo bei rizikos įvertinimas

Jūs gebėsite sudaryti prognozines finansines ataskaitas, nustatyti finansavimo poreikį ir numatyti investicijų finansavimo šaltinius, įvertinti investicijų efektyvumą ir riziką, parinkti rizikos mažinimo priemones bei priimti pagrįstą sprendimą dėl investicijų įgyvendinimo.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti  2 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.22 lentelė. Investicijų projekto finansinio plano parengimo ir investicijų efektyvumo bei rizikos įvertinimo etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

Prognozinių finansinių ataskaitų sudarymas

Sudaryti prognozines finansines ataskaitas ir apskaičiuoti prognozinius finansinius rodiklius.

Perkelti reikiamą informaciją iš verslo plano į pelno (nuostolių) ataskaitą, balansą ir pinigų srautų ataskaitą. Apskaičiuoti svarbiausius finansinius rodiklius, siekiant įsitikinti, kad veiklos prognozavimas leis išlaikyti minėtus rodiklius pageidaujamose ribose.

Finansavimo poreikio nustatymas

Nustatyti, kiek ilgalaikių ir trumpalaikių finansavimo šaltinių reikės verslo planui įgyvendinti.

Apskaičiuoti įsigyjamo ilgalaikio turto vertę ir numatyti jam finansuoti ilgalaikius finansavimo šaltinius. Apskaičiuoti papildomo apyvartinio kapitalo poreikį ir, atsižvelgiant į pasirinktą turto finansavimo politiką, numatyti, kiek ilgalaikių ir trumpalaikių finansavimo šaltinių reikės šiam poreikiui patenkinti.

Investicijų finansavimo šaltinių parinkimas

Nustatyti tikslinę kapitalo struktūrą ir įvertinti kiekvieno finansavimo šaltinio kainą.

Atsižvelgiant į verslo riziką ir kitų panašia veikla užsiimančių įmonių kapitalo struktūrą, numatyti tikslinę investicijų ir visos įmonės kapitalo struktūrą. Apskaičiuoti nuosavo (nepaskirstytojo pelno, naujos emisijos akcijų) ir skolinto (banko paskolos, ilgalaikio turto nuomos) kainą. Pasirinkti pigiausius finansavimo šaltinius, siekiant maksimizuoti įmonės vertę.

Investicijų efektyvumo įvertinimas

Apskaičiuoti investicijų laisvąjį pinigų srautą, efektyvumo rodiklius ir įvertinti jų efektyvumą.

Apskaičiuoti investicijų laisvąjį pinigų srautą (surandant skirtumą tarp pinigų srauto įgyvendinant investicijų projektą ir jo neįgyvendinant) ir vidutinę svertinę kapitalo kainą. Diskontuoti investicijų projekto pinigų srautus. Apskaičiuoti NPV, IRR, diskontuotų pinigų srautų atsipirkimo laiką metais. Jeigu įgyvendinamas socialinis projektas ir jam prašoma ES finansavimo, skaičiuojamas B/C santykis arba pelningumo indeksas.

Investicijų rizikos įvertinimas

Įvertinti investicijų riziką.

Atlikti jautrumo analizę, analizę pagal scenarijus arba pritaikyti tikimybių metodą. Interpretuoti gautus vertinimo rezultatus ir, atsižvelgiant į sprendimo priėmėjų toleranciją rizikai, numatyti arba ne rizikos mažinimo priemones.

Rizikos mažinimo priemonių parinkimas

Pasirinkti tinkamas rizikos mažinimo priemones.

Apsvarstyti visas galimas rizikos mažinimo priemones: diversifikavimą, apsidraudimą, draudimą ir savidraudą. Apskaičiuoti rizikos mažinimo priemonių kainą ir nustatyti jos poveikį laukiamiems projekto rezultatams. Skyrių vadovų susirinkime apsvarstyti laukiamus investicijų rezultatus ir pateikti siūlymą dėl investavimo akcininkų susirinkimui.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kurios prognozinės finansinės ataskaitos informacija yra pati svarbiausia, vertinant investicijas?

2.      Kokius žinote ilgalaikius ir trumpalaikius finansavimo šaltinius?

3.      Kaip įmonėje nustatomas finansavimo poreikis?

4.      Kodėl reikia skaičiuoti kapitalo kainą?

5.      Ką parodo vidutinė svertinė kapitalo kaina?

6.      Kokius žinote skolinto kapitalo kainos veiksnius?

7.      Kokius žinote nuosavo kapitalo kainos veiksnius?

8.      Kada reikia skaičiuoti NPV, o kada – IRR? Ką šie rodikliai parodo?

9.      Kada reikia skaičiuoti B/C santykį arba pelningumo indeksą?

10.  Ką parodo NPV jautrumas pardavimo pajamoms, žaliavų ir medžiagų, darbo bei kitoms išlaidoms?

11.  Kuo skiriasi analizė pagal scenarijus nuo jautrumo analizės?

12.  Kiek įprastai yra sudaroma scenarijų?

13.  Apibūdinkite diversifikavimą, apsidraudimą, draudimą ir savidraudą.

Kapitalo struktūros valdymas

Jūs gebėsite įvertinti finansinę riziką, pateikti siūlymus finansinei rizikai didinti arba mažinti, pagrįsti šių siūlymų poveikį nuosavo kapitalo pelningumui, pateikti siūlymus dividendų politikai formuoti, atsižvelgiant į finansavimo poreikį ir kapitalo kainą.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti  1 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.23 lentelė. Kapitalo struktūros valdymo etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Finansinės rizikos vertinimas

Įvertinti įmonės finansinę riziką.

Apskaičiuoti finansinį svertą, palūkanų padengimo ir pastoviųjų finansavimo išlaidų padengimo koeficientus. Interpretuoti gautus rezultatus.

2. Kapitalo struktūrą sąlygojančių veiksnių identifikavimas

Nustatyti įmonės tikslinę kapitalo struktūrą ribojančiuosius veiksnius.

Išanalizuoti tokius galimus tikslinės kapitalo struktūros formavimo ribojančiuosius veiksnius: UAB atstovavimo išlaidas, bankroto tikimybę, verslo rizikos laipsnį, įmonės dydį, skolinimosi pajėgumą, mokestines lengvatas, netapačius įmonės vadovų ir savininkų interesus.

3. Premijos už finansinę riziką išmatavimas

Įvertinti įmonės pajėgumą uždirbti savininkams pakankamą premiją už riziką.

Apskaičiuoti finansinio sverto efektą, veiklos, finansinio ir bendro sverto laipsnius, finansinio indiferentiškumo ir finansinio lūžio taškus. Interpretuoti gautus rezultatus. Pateikti siūlymus finansinei rizikai mažinti arba didinti.

4. Siūlymai akcininkams dėl dividendų politikos formavimo

Pateikti akcininkams siūlymus dividendų politikai formuoti.

Numatyti investicijų galimybes, apskaičiuoti finansavimo poreikį bei tikslinį pinigų likutį. Nustatyti pinigų sumą, kuri gali būti išmokama dividendais.

 

Klausimai savikontrolei:

1.      Kaip skaičiuojamas finansinis svertas ir ką jis parodo?

2.      Paaiškinkite, kaip mokestinės lengvatos sąlygoja kapitalo struktūros formavimo sprendimą?

3.      Kodėl verslo rizika yra vienas iš kapitalo struktūros formavimą sąlygojančių veiksnių?

4.      Ką parodo finansinio sverto efektas?

5.      Kuo skiriasi veiklos sverto laipsnis nuo finansinio sverto laipsnio?

6.      Ką parodo finansinio indiferentiškumo ir finansinio lūžio taškai?

7.      Kas priima sprendimą dėl dividendų išmokėjimo?

8.      Kas sąlygoja dividendų išmokų dydį?

 

Apyvartinio kapitalo valdymas

Jūs gebėsite apskaičiuoti apyvartinio kapitalo poreikį ir pinigų apyvartos ciklą, nustatyti turto finansavimo politiką, pasiūlyti teorinius sprendimus turto finansavimo politikai gerinti.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 0,5 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.24 lentelė. Apyvartinio kapitalo valdymo etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

Papildomo apyvartinio kapitalo poreikio apskaičiavimas

Nustatyti, kiek įmonei trūksta finansavimo šaltinių trumpalaikio turto poreikiams finansuoti.

Apskaičiuoti trumpalaikio turto pokytį. Apskaičiuoti skolų tiekėjams ir savaiminių įsiskolinimų pokytį. Apskaičiuoti papildomo apyvartinio kapitalo poreikį.

Pinigų apyvartos ciklo apskaičiavimas

Nustatyti, kiek dienų įmonėje įšaldomi pinigai į trumpalaikį turtą. 

Apskaičiuoti vidutines žaliavų ir medžiagų, nebaigtos gamybos, pagamintos produkcijos atsargas, pirkėjų skolas ir skolas tiekėjams. Surinkti informaciją apie metinius pirkimus, pardavimus ir pardavimų savikainą. Apskaičiuoti pinigų apyvartos ciklą.

Turto finansavimo politikos nustatymas

Nustatyti, kokia turto finansavimo politika taikoma įmonėje.

Apskaičiuoti ilgalaikį turtą, laikiną ir nuolatinį trumpalaikį turtą. Apskaičiuoti ilgalaikius ir trumpalaikius finansavimo šaltinius. Palyginti turto elementus su jų finansavimo šaltiniais ir nustatyti turto finansavimo politiką. Priimti pagrįstą sprendimą dėl finansavimo politikos keitimo.

Klausimai savikontrolei:

1.      Apibūdinkite apyvartinį kapitalą.

2.      Apibūdinkite grynąjį apyvartinį kapitalą.

3.      Kodėl svarbu valdyti apyvartinį kapitalą?

4.      Apibūdinkite papildomo apyvartinio kapitalo poreikį.

5.      Ką parodo pinigų apyvartos ciklas?

6.      Apibūdinkite nuosaikiąją turto finansavimo politiką.

7.      Kuo skiriasi agresyvioji turto finansavimo politika nuo konservatyviosios?

8.      Kada turto finansavimo politika yra radikaliai agresyvioji?

 

Pinigų valdymas

Jūs gebėsite nustatyti pinigų likutį reikiamam absoliučiam mokumui palaikyti, pasiūlyti sprendimus investuoti pinigų perteklių finansų rinkoje arba surasti finansavimo šaltinius jų stokojant.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti  0,5 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.25 lentelė. Pinigų valdymo etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

Minimalaus pinigų likučio nustatymas

Nustatyti tokį pinigų likutį, kuris leistų išlaikyti norimą absoliutų mokumą ilgalaikiu laikotarpiu.

Apskaičiuoti, koks absoliutus mokumas įmonėje palaikomas ilgalaikiu laikotarpiu. Nustatyti, ar esant tam tikram absoliučiam mokumui įmonė visada laiku vykdo trumpalaikius įsipareigojimus. Priimti sprendimą didinti arba mažinti minimalų pinigų likutį.

Pinigų pertekliaus investavimas finansų rinkoje

Surasti pinigų investavimo rinkoje galimybes.

Nustatyti, ar įmonės pinigų likutis viršija minimalų. Esant pinigų pertekliui, surasti pinigų investavimo finansų rinkoje galimybes. Esant laikinam pinigų pertekliui, investuoti į trumpalaikius finansinius instrumentus. Esant ilgalaikiam pinigų pertekliui ir stokojant verslo idėjų, investuoti į ilgalaikius finansinius instrumentus.

Investuojamos arba išgryninamos  pinigų sumos optimizavimas

Nustatyti optimalų investuojamos arba išgryninamos sumos dydį.

Naudojant Miller-Orr pinigų valdymo modelį apskaičiuoti investuojamų arba išgryninamų pinigų (perkamų arba parduodamų vertybinių popierių) sumą.

Trūkstamų pinigų paieška finansų rinkoje

Nustatyti trūkstamų pinigų sumą ir surasti jų šaltinį.

Kai faktinis pinigų likutis tampa mažesnis už minimalų, tada pinigų trūkumui padengti reikia suieškoti finansavimo šaltinius. Galimi finansavimo šaltiniai: skolų tiekėjams termino prailginimas, trumpalaikė banko paskola ir kt.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kodėl svarbu kontroliuoti pinigų likutį įmonėje?

2.      Kokie veiksniai sąlygoja pinigų likutį įmonėje?

3.      Su kokiomis problemomis įmonė gali susidurti, stokodama pinigų ir laiku nevykdydama įsipareigojimų savo kreditoriams?

4.      Nuo kokių kintamųjų priklauso optimali vertybinių popierių pirkimo ir pardavimo suma Millerr-Orr modelyje?

 Pirkėjų skolų valdymas

Jūs gebėsite įvertinti potencialaus pirkėjo kreditingumą, vykdyti pirkėjų skolų monitoringą, priimti sprendimus dėl pradelstų pirkėjų skolų išieškojimo, įvertinti kredito politiką ir teikti siūlymus jai keisti.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.2.26 lentelė. Pirkėjų skolų valdymo etapai, paskirtis ir darbų eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

Potencialaus pirkėjo kreditingumo įvertinimas

Nustatyti, ar finansiškai saugu pirkėjui parduoti produktus kreditan.

Surasti pagrindinius informacijos šaltinius pirkėjo kreditingumui įvertinti. Pasitelkus sprendimo požiūrį, nustatyti konkretaus pirkėjo charakterį, gebėjimą, kapitalą, turto įkeitimą ir ekonomines sąlygas. Pasitelkus tikslo požiūrį, įvertinti pirkėjo kreditingumą balais. Nustatyti pirkėjui suteikiamo kredito terminą ir limitą, atsižvelgiant į riziką ir pasitelkus kreditingumo vertinimo agentūrų informaciją.

Pirkėjų skolų monitoringo vykdymas

Nustatyti, ar konkretus pirkėjas laikosi suteikto kredito termino ir (arba) limito.

Jeigu limitas neviršytas ir atsiskaitoma laiku, prekybą su pirkėju tęsti ir toliau vykdyti nuolatinę jo atsiskaitymo kontrolę. Jeigu limitas viršytas ir (arba) atsiskaitoma pavėluotai, pirkėją įtraukti į pradelsusių apmokėti klientų sąrašą ir svarstyti įmonės gamybiniame pasitarime. Pardavimo nestabdyti, jei neįžvelgiama neapmokėjimo galimybės. Pardavimą sustabdyti, sudarant „STOP“ sąrašą ir jį pateikiant pardavimų vadybininkui ar kitam asmeniui, tiesiogiai atsakingam už darbą su klientais. Antruoju atveju pradėti pirkėjų skolų išieškojimo procedūras.

Pradelstų pirkėjų skolų išieškojimas

Vykdyti pirkėjų skolų išieškojimo procedūras.

Dar prieš baigiantis suteikto kredito laikui, skolintojui mandagiu laišku priminti pirkėjui apie artėjančią įsiskolinimo padengimo datą. Jei skolininkas jau vėluoja atsiskaityti, siųsti laišką, primenantį, kad vėluoja sąskaitos apmokėjimas, vėliau – griežtesnį laišką. Dar vėliau perspėti telefonu. Paskutinė priemonė – specialios agentūros (pirkėjų skolų išieškojimo įmonės) paslaugos ar ieškinio pateikimas teismui.

 Esminis skirtumas tarp kreipimosi dėl blogų skolų į pirkėjų skolų išieškojimo įmonę ir į teismą yra tai, kad pirmuoju atveju „sėkmės“ mokestį sumoka įmonė–pareiškėja, o antruoju atveju teismo išlaidas padengia pirkėjas. Be to, kreipiantis į teismą, yra didesnė tikimybė prarasti pirkėją, negu kreipiantis į skolų išieškojimo įmonę.

Kredito politikos įvertinimas ir keitimas

Nustatyti vykdomos kredito politikos efektyvumą ir pateikti siūlymus jai gerinti.

Nustatyti esamos ir siūlomos kredito politikos kredito ir nuolaidos terminus dienomis. Apskaičiuoti metines pardavimų pajams, kintamąją produkcijos savikainą, pirkėjų skolų administravimo sąnaudas, blogas skolas ir pinigų nuolaidas. Nustatyti apmokėjimo tikimybę per kredito ir nuolaidos terminus, neapmokėjimo tikimybę ir pageidaujamą pelningumą per laikotarpį. Apskaičiuoti esamos ir siūlomos kredito politikos NPV. Priimti sprendimą dėl kredito politikos keitimo.

Klausimai savikontrolei:

         1.       Koks yra pirkėjų skolų valdymo tikslas?

         2.       Kokius veiksnius galima kontroliuoti valdant pirkėjų skolas?

         3.       Kokius žinote kredito terminus?

         4.       Kokius žinote kredito limitą ribojančius normatyvus?

         5.       Nuo ko priklauso sprendimas pasinaudoti ar ne siūloma pinigų nuolaida?

         6.       Kokie kintamieji ir kaip sąlygoja kredito suteikimo NPV?

         7.       Kokius žinote informacijos šaltinius pirkėjų kreditingumui nustatyti?

         8.       Kokius žinote kredito standartus?

         9.       Kokia pirkėjo kreditingumo vertinimo balais esmė?

       10.     Kokias žinote pirkėjų skolų valdymo išlaidas?

       11.     Laikydamiesi nuoseklumo principo išvardykite pirkėjų skolų išieškojimo proceso etapus.