4.3.2. Gamybos ir pirkimų valdymo skyriaus funkcijų atlikimo etapai, paskirtis ir eiga

 Skyriaus valdymo politikos formavimas

Jūs gebėsite derinti, rengti ir taikyti Korporacijos-įmonės-skyriaus tikslus, instrukcijas, tvarkas metodikas reglamentuojančias skyriaus veiklą. Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti 2 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.3.3 lentelė. Skyriaus valdymo politikos formavimo etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Susipažinimas su Korporacijos strategija, tvarkomis, metodikomis

Identifikuoti Korporacijos vadovybės reikalavimus.

Išsiaiškinti įmonės strategines nuostatas

Susipažinti su jau esančiomis instrukcijomis, tvarkomis, metodikomis.

2. Skyriaus darbo planavimas

Nustatyti skyriaus tikslus ir patvirtinti darbų planą.

Identifikuoti skyriuje vykstančius procesus, atlikti skyriaus vidinės ir išorinės aplinkos analizę, suformuluoti skyriaus tikslus, parengti skyriaus darbų planą, supažindinti skyrių ir įmonę su skyriaus tikslais ir planais

2.Skyriaus darbo valdymas ir kontrolė

Parengti/atnaujinti gaires, tvarkas, metodikas, dokumentų judėjimo schemas, ataskaitų formas.

Siekiant kad skyriuje darbo procesas būtų aiškus, jis yra reglamentuojamas gairėmis, tvarkomis ar metodika. Parengiamos dokumentų judėjimo skyriuje ir sąryšio su kitais skyriais schemos. Parengiamos/atnaujinamos dokumentų ir atsiskaitymo formos.

3. Informacijos tvirtinimas ir perdavimas

Informacija susisteminama ir pateikiama suinteresuotiems asmenims.

Parengti dokumentai derinami ir tvirtinami įmonės vadovo.

Informacija perduodama Personalo skyriui atsakingam už įmonės dokumentų valdymą.

 

Klausimai savikontrolei:

1.      Įvardinkite pagrindines Korporacijos strategines nuostatas?

2.      Kokie yra skyriaus tikslai?

3.      Kokiais tvarkos ir metodikos reglamentuoja skyriaus darbą?

4.      Kam perduodami patvirtinti skyriaus valdymą reglamentuojantys dokumentai (tvarkos, metodikos, rekomendacijos ir pan.)


Normavimas, gamybos išeigos skaičiavimas ir technologinių kortelių parengimas

Jūs gebėsite praktiškai pritaikyti bei nustatyti gamybines normas, apskaičiuoti žaliavų išeigą ir parenti produkto technologinę kortelę.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti 2 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.3.3 lentelė. Normavimas, gamybos išeigos skaičiavimas ir technologinių kortelių rengimo etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Gaminio sudėties identifikavimas

Sudėtis identifikuojama ir kaupiama pagal tam tikrus požymius.

Nustatyti žaliavas bei paslaugas, naudojamas gaminant gaminį.

2. Žaliavų išeigos kalkuliavimas ir darbų normavimas

Nustatyti žaliavų išeigą bei sunormuoti atliekamus darbus.

Nustatyti gamybos proceso etapus, apskaičiuoti žaliavų išeigą bei sunormuoti darbo ir kitų paslaugų sąnaudas gamybos procese.

2.Dokumentų parengimas/pildymas

Parengti/atnaujinti/pildyti išeigos lenteles, normas, paskaičiuoti reikalingus dokumentus.

Gaminio sudėtis apskaičiuojama remiantis tam tikrais dokumentais, kuriuos reikia pasirengti. Paruošti: gamybos proceso etapų schemą, patvirtinti žaliavų išeigos ir darbų normas, kalkuliacines korteles, darbo apskaitos kortelės (tabeliai).

3.Technologinės kortelės

Apskaičiuoti gaminio sudėtį.

Parengiama ir patvirtinama gaminio technologinė kortelė.

4. Informacijos perdavimas

Informacija susisteminama ir pateikiama suinteresuotiems asmenims.

Informacija perduodama Finansų valdymo ir apskaitos skyriui.

Klausimai savikontrolei:

1.      Išvardinkite Jūsų gaminio sudedamąsias dalis?

2.      Kokie etapai sudaro gamybos procesą ir kokie naudojami ištekliai gaminant produktą?

3.      Kuo remiantis apskaičiuota žaliavų išeiga ir atliktas darbų normavimas įmonėje?

4.      Įvardinkite pagrindines gaminio technologinės kortelės sudedamąsias dalis?

Prekių, paslaugų ir atsargų poreikio planavimas

Jūs gebėsite organizuoti ir įforminti gamybos priemonių, atsargų bei prekių ir paslaugų poreikio tyrimo dokumentus, juos sisteminti, valdyti bei vertinti.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti 4 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.3.4 lentelė. Prekių, paslaugų ir atsargų poreikio planavimo etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1.Tyrimo organizavimas

Išsiaiškinti, kiek ir kokių gamybos priemonių, atsargų, prekių ir paslaugų reikės gamybos funkcijai, įmonės administracijai ir jos darbuotojams (asmeniniai įsigijimai už darbo užmokestį).

Iš pardavimų ir rinkodaros skyriaus gaunamas pardavimų planas. Apklausiami įmonės darbuotojai. Atliekama SSGG analizė. Sudaromas trūkstamų prekių ir paslaugų, patalpų ir kt. turto sąrašas. Numatomos kanceliarinės, biuro įrangos, ūkinės prekės, reikalingi baldai ir kompiuterinė technika, autotransporto bei ryšių priemonės, reprezentacinės ir kitos prekės. Galimos paslaugos: komunalinės, pervežimų, pašto, patalpų nuomos, spaudos, reklamos, teisinės, draudimo, bankinės ir kt. Rengiamas pirkimų sąrašas.

2. Pirkimų sąrašo derinimas

Nuspręsti, ar tikrai to reikia, ir kiek galima skirti lėšų per kalendorinius metus.

Suderinti priemones ir lėšas su Finansų valdymo ir apskaitos skyriumi ir su įmonės direktoriumi.

3. Pirkimų ir gamybos plano rengimas

Parengtas ir direktoriaus patvirtintas kalendorinių metų pirkimo ir gamybos planas.

Parengti galutinį reikiamų gamybos priemonių, atsargų bei prekių ir paslaugų sąrašą ir numatyti lėšas, laikotarpius, terminus joms įsigyti ar pagaminti. Parengti gamybos planą.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kaip identifikuotumėte įmonės poreikius reikalingoms prekėms ir/ar paslaugoms?

2.      Kodėl sudarytą trūkstamų prekių ir paslaugų sąrašą būtina suderinti ir su Finansų valdymo ir apskaitos skyriumi ir su įmonės direktoriumi?

 Gamybos proceso organizavimas

Jūs gebėsite identifikuoti gamybos proceso etapus, įvertinti laiko veiksnį nuo žaliavų įsigijimo iki pagaminto produkto, apskaičiuoti gamybai sunaudotų žaliavų kiekį bei pagamintą produkciją.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti 1 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.3.5 lentelė. Gamybos proceso organizavimo etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1.Gamybos plano įvertinimas

Išsiaiškinti, kiek, kokių ir kada prekių bei paslaugų reikia pagaminti.

Išsianalizuokite gamybos planą ir patikrinkite, kokių ir kiek žaliavų turite sandėlyje.

2. Gamybos proceso vertinimas

Įvertinti laiko veiksnį.

Nepamirškite, kad produkto gamyba vyks tam tikrą laiką. Peržvelkite gamybos procesą ir gamybos planą įvertinkite laike. Nepamirškite rizikos veiksnio, dėl žaliavų trūkumo ir pan. Parenkite žaliavų poreikio grafiką.

3. Sąnaudų ir pagamintos produkcijos skaičiavimas

Apskaičiuoti sunaudotus išteklius ir pagamintą produkciją.

Apskaičiuokite, kiek produktų partijos gamybai sunaudojote žaliavų, kiek panaudojote darbuotojų darbo laiko, energijos ir pan. Apskaičiuokite kiek pagaminote produkcijos.

4. Informacijos perdavimas

Informacija susisteminama ir pateikiama suinteresuotiems asmenims.

Informacija perduodama Finansų valdymo ir apskaitos skyriui.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kaip įvertinote laiko veiksnį gaminant produkciją?

2.      Kodėl informaciją reikia perduoti Finansų valdymo ir apskaitos skyriui?

 Užsakymų valdymas

Jūs gebėsite įgyvendinti pirkimo planus, organizuoti įmonės aprūpinimą reikalingomis prekėmis ir paslaugomis bei užtikrinti reikiamus užsakymo kiekius.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti 2 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.3.6 lentelė. Užsakymų valdymo etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1.Užsakymų registravimas

Užtikrinti užsakymų valdymą.

Užvedama byla (ar bylos), kurioje registruojami visi įmonės, trumpalaikiam ar ilgalaikiam turtui, prekėms ar paslaugoms įsigyti užsakymai, taip pat ir asmeniniai užsakymai.

2.Užsakymo rengimas

Parengti/atnaujinti ir užpildyti užsakymo blanką.

Remiantis pirkimo planais, pildomas užsakymo blankas, atsižvelgiant į konkretaus tiekėjo sąlygas.

3.Užsakymo pateikimas

Parengti užsakymą lydinčiuosius dokumentus ir išsiųsti.

Užsakymo išsiuntimas: elektroniniu paštu, faksu, paprastu paštu, elektroninės parduotuvės pagalba. Užsakymų pateikimas internetu. Susirašinėjimas.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kuo skiriasi ilgalaikio turto, žaliavų, atsargų užsakymų registravimas?

2.      Kam reikalingas dokumentas „nebaigtų užsakymų lapas“?

3.      Kaip perkamos įmonės atsargos?

 Tiekėjų valdymas

Jūs gebėsite išvystyti nuoseklią, tikslią tiekėjų duomenų bazę, nustatyti geriausias prekių, įrangos ir paslaugų pirkimo galimybes; vertinti duomenis apie tiekėjus bei palaikyti ryšius su tiekėjais.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti 2 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.3.7 lentelė. Tiekėjų valdymo etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Tiekėjų paieška ir pasiūlymai bendradarbiauti

Rasti potencialius tiekėjus.

Suraskite tiekėjus, siūlančius pirkimo plane numatytas prekes ar paslaugas. Pateikite pasiūlymus bendradarbiauti. Pagal atsiųstus komercinius pasiūlymus sudarykite potencialių tiekėjų sąrašą.

2. Tiekėjų atranka

Įvertinti, kurios tiekėjų charakteristikos turės tiesioginės įtakos tolimesniam bendradarbiavimui ir atrinkti tiekėjus, kuriems bus pateikiamas realus užsakymas.

Rinkdamiesi potencialius prekių tiekėjus (iš turimų katalogų, interneto puslapių, elektroninių parduotuvių, turimos patirties) lyginkite jų galimybes (prekės kainas; apmokėjimo sąlygas; siūlomas nuolaidas; tiekimo sąlygas; asmeninius ir tradicinius ryšius; patikimumą, veiklos stabilumą; aptarnavimo lygį; prekių gavimo būdus; gaminio kokybę; darbo laiką ir kitus rodiklius.). Užpildykite tiekėjo kortelę.

3. Tiekėjų analizė

Išvengti neefektyvaus lėšų naudojimo įsigyjant suplanuotas prekes ar paslaugas. Nuolatinis tiekėjų sąrašo atnaujinimas.

Atlikdami analizę, pateikite visą turimą informaciją, kuri gali būti naudinga ateityje. Užpildykite lentelę pagal įvairius 2 etape išvardintus Jums aktualius požymius, padarykite išvadas.

4. Ryšių su tiekėjais palaikymas

Nuolat atnaujinti tiekėjų duomenų bazę.

Nuolatinis susirašinėjimas veiklos klausimais: pasiteiravimai dėl neatsiųstų dokumentų, raginimai, siūlymai, pretenzijų, skundų rašymas. Nuolatinė sutarčių įsipareigojimų peržiūra, sutarčių atnaujinimai ir pan. Prašymai atsiųsti katalogus, jų registravimas ir kaupimas bei atnaujinimas. Tiekėjų kortelių papildymas.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kada užvedama nauja tiekėjo kortelė?

2.      Kaip atrinktumėte kanceliarinių prekių tiekėją?

3.      Kaip ir kokiais tikslais vykdoma esamų tiekėjų analizė?

 

Sutarčių sudarymas

Jūs gebėsite sudaryti tiekimo ar kitas prekybines sutartis, užtikrinti, kad būtų laikomasi sutarties sąlygų.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti 2 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.3.8 lentelė. Sutarčių valdymo etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Sutarties poreikio nustatymas

Nuspręsti, kokios sutartys reikalingos įmonei.

Identifikuojama kokios prekės, paslaugos, atsargos ar gamybos priemonės bus įsigyjamos. Atsižvelgiant į įmonės politiką nustatoma sutarties forma (žodinė, rašytinė). Rengiamas sutarčių poreikio sąrašas.

2. Sutarties projekto parengimas ir išsiuntimas

Parengti sutarties projektą.

Parenkite sutarčių šablonus. Raskite įmones, kurioms pasiūlykite bendradarbiauti. Derėkitės dėl palankesnių sutarties sąlygų ir priimkite sprendimus. Užregistruokite suderintas ir pasirašytas sutartis.

3. Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymas

Nuolat sekti ir kontroliuoti sutartinius įsipareigojimus.

Fiksuokite sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Analizuokite duomenis. Pareikškite pretenzijas dėl sutarties sąlygų nevykdymo ar neteisingo jų vykdymo.

4. Sutarties nutraukimas/ papildymas/atnaujinimas

Priimti sprendimus dėl sutarties atnaujinimo ar nutraukimo.

Įvertindami įmonės pokyčius, priimkite sprendimus dėl sutarties nutraukimo/papildymo ar atnaujinimo.

 

Klausimai savikontrolei:

1.      Kaip reikštumėte savo pretenzijas dėl sutarties sąlygų nevykdymo ar neteisingo jų vykdymo?

2.      Kokie būtų tiekimo sutarties privalumai ir trūkumai?

3.      Kokias  „Incoterms“ taisyklių sąlygas įmonė numato (turėtų numatyti) tarptautinėse pirkimo-pardavimo sutartyse?

 

 Pirkimo dokumentų tvarkymas

Jūs gebėsite valdyti gautus pirkimo dokumentus – identifikuoti, registruoti, tikrinti duomenis, nukreipti dokumentus ir juos tinkamai laikyti.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti 2 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.3.9 lentelė. Pirkimo dokumentų  tvarkymo etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Gauto dokumento identifikavimas

Suvokti, kas tai per dokumentas (ypatingai jei gautas iš užsienio tiekėjo).

Gaunami dokumentai: užsakymo patvirtinimai, sąskaitos faktūros, krovinio važtaraščiai, transporto dokumentai, pašto dokumentai ir kiti.

2. Gauto dokumento tikrinimas

Sutikrinti duomenis.

Rasti užsakymų bylas, pagal kurias atsiųstas gautas dokumentas. Sutikrinti duomenis, atlikti įrašą „nebaigtų užsakymų lape“, pasirašyti ir, jei reikia, išsiųsti atgal. Įsegti į reikiamą bylą arba atiduoti atitinkamam skyriui.

3.Materialinių vertybių pajamavimas ir nurašymas.

Išmokti pajamuoti prekes, nurašyti trumpalaikio naudojimo prekes.

Užpildyti materialinių vertybių užpajamavimo orderį. Parengti mažaverčių priemonių nurašymo aktus, užpildyti atsargų apskaitos korteles.

4. Dokumentų laikymas.

Užtikrinti pirkimo dokumentų laikymo tvarką.

Apgalvoti, kur kokie dokumentai bus segami: kokie dokumentai bus prisegti prie užsakymo bylos, kokie bus perduodami Finansų valdymo ir apskaitos skyriui, kokie bus laikomi atskiruose segtuvuose Pirkimų ir gamybos valdymo skyriuje.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kokius dokumentus pildo ir siunčia jūsų skyriaus darbuotojas, o kokius su šiuo pirkimu susijusius dokumentus gauna perkant iš Lietuvos/užsienio įmonių?

2.      Kaip tvarkoma gauta sąskaita-faktūra, kai nupirktos kanceliarinės prekės?

3.  Kada ir kaip nupirktos prekės turi būti užpajamuojamos?

 Atsargų valdymas

Jūs gebėsite valdyti įmonės atsargas, t.y. fiksuoti materialinių vertybių gavimo ir išdavimo operacijas bei detalizuoti užregistruotus atsargų likučius.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti 2 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.3.10 lentelė. Atsargų valdymo etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Materialinių vertybių gavimas

Valdyti iš tiekėjų gautas materialines vertybes bei iš įmonės padalinių gautas savos gamybos prekes.

Užvedama byla „Atsargų apskaita“. Remiantis atitinkamais dokumentais daromi įrašai atsargų apskaitos kortelėse. Apskaičiuojamas likutis.

2. Prekių pardavimas

Valdyti pirkėjams parduotas prekės.

Remiantis pardavimo dokumentais, daromi įrašai atsargų apskaitos kortelėse. Apskaičiuojamas likutis.

3. Prekių perdavimas kitam įmonės padaliniui

Valdyti vidinius prekių judėjimus.

Remiantis priėmimo-perdavimo aktais ar kitais dokumentais daromi įrašai atsargų apskaitos kortelėse. Apskaičiuojamas likutis. Įvertinamas gamybos planas ir įvertinamas žaliavų poreikio gamybai grafikas.

4. Atsargų likučių suvestinio dokumento parengimas

Kontroliuoti materialinių vertybių likučius.

Sudaromas atsargų likučių apskaitos žiniaraštis.

5. Atsargų gamybos procese apskaičiavimas

Suvokti atsargų apskaitos skirtumus gamybos įmonėse.

Gamyboje atsargos = žaliavos + nebaigta gamyba + gatava produkcija.

 

Klausimai savikontrolei:

1.  Kokiomis kainomis ir kaip vedama atsargų apskaita?
2.      Kurių dokumentų pagrindu daromi įrašai atsargų apskaitos kortelėse?
3.      Kokia yra atsargų likučių apskaitos žiniaraščio paskirtis?

 Transporto valdymas

Jūs gebėsite valdyti įmonės transportą bei dokumentais įforminti kelionę ir degalų sunaudojimą.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti 2 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.3.11 lentelė. Įmonės transporto valdymo etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Poreikio tyrimas

Apskaičiuoti nuomoti ar pirkti transporto priemonę, kokią transporto priemonę, o gal pirkti transportavimo paslaugas.

Priimtas sprendimas, surastas tiekėjas, nusiųstas užsakymas, gauti pirkimo dokumentai, apmokėta sąskaita.

2.Transporto priemonės gavimas

Užpajamuoti ir įvesti į eksploataciją iš tiekėjo gautą transporto priemonę.

Remiantis atitinkamais transporto priemonės bei pirkimo dokumentais, sudaryti materialinių vertybių užpajamavimo orderį. Bylos „Įmonės transporto valdymas“ užvedimas.

3.Kelionės įforminimas

Valdyti keliones.

Autotransporto kelionės lapų kiekvienai transporto priemonei pildymas.

4.Degalų įforminimas

Kontroliuoti transporto išlaidas.

Degalų normų pasitvirtinimas. Autotransporto kelionės lapo pildymas. Įsigyto kuro priėmimo akto, sunaudoto kuro nurašymo akto pildymas.

5. Sunaudotų degalų ataskaitos rengimas

Savalaikiai pateikti informaciją apie išlaidas degalams.

Mėnesio pabaigoje pateikti ataskaitą Finansų valdymo ir apskaitos skyriui.

Klausimai savikontrolei:

Apskaičiuokite išlaidas, nuomojant ir naudojant savo automobilį pagal žemiau pateiktas sąlygas.

Mažos įmonės, aptarnaudamos vartotojus, nuvažiuoja apie 2000 km per mėnesį. Kyla klausimas – ar įsigyti savo automobilį ar jį nuomoti? Nuoma kainuotų 0,95 Lt už kilometrą. Naudojant savo transportą, reikia įvertinti šias išlaidas: automobilį įsigyti kainuoja 12 000 Lt. Po 4 metų jis neteks pusės savo vertės, o kita pusė vertės bus nurašoma pagal nuvažiuotus kilometrus (0,06 litų už kilometrą). Mokesčiai ir draudimas: 2000 Lt per metus. Vairuotojo darbo užmokestis 1800 Lt per mėn. Degalai, priežiūra ir einamasis remontas – apie 0,15 lito už kilometrą.


Ataskaitų muitinei rengimas

Jūs gebėsite parengti, analizuoti informaciją apie prekių srautus tarp įmonės ir kitų Europos Sąjungos valstybių (Intrastatas) ir duomenų apie įmonės prekybą su ne Europos Sąjungos valstybėmis (Ekstrastatas).

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti 2 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.3.12 lentelė. Ataskaitų muitinei rengimo etapai ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Prekių įvežimas iš Europos Sąjungos valstybių

Savalaikiai ir tinkamai pateikti duomenis muitinei.

Remiantis iš užsienio šalių gautais pirkimo dokumentais, pildoma Intrastato įvežimo ataskaita ir siunčiama „Simulith“ muitinei.

2. Prekių įvežimas iš ne Europos Sąjungos valstybių

Savalaikiai ir tinkamai pateikti duomenis muitinei.

Remiantis iš užsienio šalių gautais pirkimo dokumentais, pildoma Ekstrastato įvežimo ataskaita ir siunčiama „Simulith“ muitinei.

3. Prekių įvežimo iš užsienio šalių duomenų analizė

Analizuoti duomenis apie iš užsienio įvežamas pagrindines prekes.

Užvedama nauja byla „Prekių įvežimo ataskaitos“, kurioje segami grįžę iš muitinės dokumentai. Pateikiami suvestiniai metų duomenys, rengiamos ataskaitos apie įvežamas iš užsienio prekes.

Klausimai savikontrolei:

1.      Koks yra Intrastato ir Ekstrastato sistemų tikslai?

2.      Iš kokių dokumentų imami duomenys Intrastato ataskaitai užpildyti?

 Viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas

Jūs gebėsite praktiškai taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, organizuoti viešo pirkimo konkursą, parengti dokumentus ir atrinkti geriausius pasiūlymus.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti 4 ak. val. darbo imitacinėje įmonėje.

4.3.13 lentelė. Viešųjų pirkimų rengimo etapai ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

1. Perkamo objekto ir pirkimo sąlygų apibūdinimas

Detalizuoti ir aiškiai apibūdinti kas ir kokiomis sąlygomis perkama.

Susipažinti su internete http://www.vpt.lt. skelbiamais pavyzdžiais. Parengti: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai).

2.Dokumentų išsiuntimas tiekėjams

Rasti potencialius tiekėjus.

Pateikti siūlymus dalyvauti konkurse. Viešai paskelbti „laikraštyje „Simulith“ žinios.

3. Gautų dokumentų įforminimas

Tinkamai įforminti dokumentus.

Gautų dokumentų registravimas, vokų atplėšimas, protokolavimas, dokumentų atitikimo reikalavimams sutikrinimas ir t.t.

4.Sprendimo priėmimas

Analizuoti turimus duomenis ir priimti geriausią pasiūlymą.

Informuoti tiekėjus ir nupirkti reikiamą paslaugą ar prekę.

 Klausimai savikontrolei:

1.  Kokie yra viešojo pirkimo dokumentai?

2. Kur ieškotumėte išsamesnės informacijos rengiant viešojo pirkimo konkursą?