4.4.1. Projektų valdymo ir rinkodaros skyriaus funkcijos, darbai ir jų pasiskirstymas

Tikslas: Įtvirtinti ir tobulinti projektų valdymo ir rinkodaros kompetencijas, išugdyti gebėjimus atlikti rinkodaros tyrimus, rengti ir įgyvendinti verslo projektus, suformuoti asortimentą, nustatyti kainas ir organizuoti prekių pardavimą.

Projektų ir rinkodaros valdymo skyrių sudaro 2 poskyriai: projektų ir rinkodaros valdymo.

Projektų valdymo poskyryje darbuotojai rengia, įgyvendina ir prižiūri projektus, rengia verslo planus ir valdo jų įgyvendinimo veiklas, ieško projektų finansavimo šaltinių.

       Rinkodaros valdymo poskyris vykdo rinkos tyrimus, atlieka pirkėjų, prekių pardavimo ir asortimento valdymo galimybių, konkurentų ir konkurencinės būklės analizes, priima rinkodaros sprendimus, rengia pardavimo dokumentus, vykdo gautus užsakymus.

Projektų ir rinkodaros valdymo skyriaus darbuotojai vadovaujasi pareiginiais nuostatais. Rekomenduojamos darbuotojų pareigybės: Projektų ir rinkodaros valdymo skyriaus vadovas, 1- projektų vadovas, 2 pardavimų ir rinkodaros vadybininkai (planuojamas studentų skaičius dirbantis vienu metu – 4).

Projektų valdymo ir rinkodaros skyriaus darbuotojų funkcijos:

·         Projektų valdymas.

·         Verslo planų rengimas ir įgyvendinimo veiklos valdymas.

·         Rinkodaros tyrimai.

·         Pirkėjų analizė.

·         Prekių pardavimo ir asortimento valdymo analizė.

·         Konkurentų ir konkurencinės būklės analizė.

·         Rinkodaros plano parengimas.

·         Asortimento formavimas, kaina ir jos nustatymas.

·         Reklamos kūrimas.

·         Ryšių su visuomene programa.

·         Dalyvavimas mugėse.

·         Gautų užsakymų vykdymas.

 

 

 

4.4.1 lentelė. Pagrindiniai darbo skyriuje keliami uždaviniai ir gautini rezultatai, reikalingi projektų valdymo ir rinkodaros funkcijoms atlikti

Eil. Nr.

Uždaviniai

Rezultatai

1.       

Taikyti LR įstatymus ir poįstatyminius aktus, reglamentuojančius įmonės projektų valdymo ir rinkodaros skyriaus veiklą.

Žinios apie informacijos šaltinius dėl LR įstatymų, Vyriausybės nutarimų, norminių aktų, kontroliuojančių projektų valdymo ir rinkodaros skyriaus darbuotojų darbą sudarant ir vykdant prekybines sutartis, rengiant reklamą, formuojant konkurencinę politiką, rengiant ir pildant pardavimo dokumentus ir kitose srityse.

2.       

Atlikti rinkodaros tyrimus, analizuoti, sisteminti ir vertinti tyrimų duomenis.

Pritaikyti rinkos tyrimo metodai. Parengtos anketos, interviu, klausimynai. Nustatytos rinkodaros tyrimo išlaidos. Atlikta įmonės situacijos analizė. Išanalizuotos visos rinkodaros tyrimams priskirtos sritys: makroaplinka, mikroaplinka, rinkodaros komplekso elementai, pirkėjai. Parengta rinkos tyrimo ataskaita. Atnaujintas rinkodaros planas.

3.       

Rengti ir įgyvendinti verslo projektus.

Idėjų generavimas ir jų atranka. Situacijos analizė. Parengtas projektas. Parengta įgyvendintų veiklų dokumentacija. Parengta projekto stebėjimo ir vertinimo dokumentacija. Dokumentuojami inicijuoti pakeitimai. Parengtos ataskaitos, pristatyti projekto rezultatai.

4.       

Rengti, realizuoti ir atnaujinti verslo planus bei strategijas.

Parengtas įmonės verslo planas. Sukurta įmonės veiklos strategija 5 metams. Parengta metinė įmonės veiklos analizė. Atnaujintas verslo planas.

5.       

Suformuoti asortimentą, nustatyti kainas bei organizuoti prekių pardavimą.

Įvertinta prekių paklausa ir suformuotas asortimentas. Parinkti kainų nustatymo metodai. Sudaryti kainoraščiai. Pateikti pasiūlymai Lietuvos ir užsienio IVPMĮ.

6.       

Formuoti įmonės rėmimo politiką.

Suplanuotos rėmimo priemonės ir biudžetas. Reklamos kūrimo technikų panaudojimas ir reklamos priemonių parengimas. Ryšių su visuomene programos parengimas. Pardavimo skatinimo priemonių parengimas ir įgyvendinimas. Reklamos atsiperkamumo įvertinimas.

7.       

Pasiruošti mugėms, jose sudalyvauti ir įvertinti mugėje pasiektus rezultatus.

Dalyvavimas Lietuvos ir tarptautinėse verslo praktinio mokymo firmų mugėse. Dalyvavimo rezultatų apibendrinimas.

8.       

Formuoti ir tobulinti skyriaus dokumentus ir jų registrus bei realizuoti gautus užsakymus.

Užregistruoti užsakymai, parengtos ir išsiųstos sąskaitos-faktūros. Parengti pardavimo, transporto dokumentai, tarptautiniai transporto dokumentai. Pasirinkti mokėjimo ir pristatymo būdai bei terminai.

9.       

Bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje ir tobulinti verslumui reikalingus gebėjimus.

Įvairiomis komunikacijos priemonėmis teikiama informacija įmonės vidaus padaliniams bei išoriniams partneriams valstybine ir užsienio kalbomis. Parengta bendra ataskaita už grupės (skyriaus darbuotojų) darbą. Verslumui reikalingų gebėjimų ir savybių (iniciatyvumas, pasitikėjimas savimi, kritinis mąstymas ir vertinimas, rizikavimas, poreikis siekti, polinkis į padėties kontrolę, inovatyvumas, siekis būti nepriklausomam, atkaklumas, lyderystė) tobulinimas.

Reikšminiai žodžiai: Konkurentai, makroaplinka, mezoaplinka, pardavimas,  pardavimų apimtys, pardavimų valdymas, paskirstymas, prekė (paslauga), prekių asortimentas, pardavimų prognozė, rinka, rinkodaros aplinka, rinkodaros kompleksas, rinkodaros strategija, rinkodaros tikslai, rinkodaros tyrimai, rinkodaros valdymas, rėmimas, reklama, segmentavimas, vartotojų segmentacija.

Iš viso val. skaičius skyriuje – 40 val. Tame tarpe:

·         20 valandų darbo projektų ir rinkodaros valdymo skyriuje;

·         20 savarankiško darbo valandų.

Savarankiško darbo metodai. Rekomenduotos literatūros studijavimas ir naujienų paieška, iškilusių uždavinių identifikavimas ir jų sprendimas, individualių užduočių atlikimas, komandinis darbas ir darbas grupėje, aplinkos (įvykių) stebėjimas ir analizė, pokalbis-diskusija, rezultatų apibendrinimas, pranešimų-pristatymų ir ataskaitų ruošimas galutiniam atsiskaitymui.

Vienos užduotys atliekamos individualiai, kitos – grupėje kartu su kitais skyriuje dirbančiais darbuotojais. Kūrybinius darbus (rengiant verslo projektus ar strategijas, reklamos priemones ir pan.) rekomenduojama pradėti darbo IVPMĮ metu (surinkti duomenis, susidaryti ir susiderinti veiksmų planą), o duomenų analizę, interpretaciją ir pan. atlikti per savarankiškam darbui skirtas valandas.

Praktikos metu ne kiekvienas studentas realizuos visus numatytus uždavinius ir pasieks planuojamų rezultatų, kadangi atliekami darbai priklauso nuo situacijos. Pavyzdžiui, jei per darbo laikotarpį šiame skyriuje nei viena IVPMĮ neužsakys iš jūsų įmonės prekių, tuo metu dirbantiems studentams neteks susidurti su gautų užsakymų vykdymu. Paprastai mugės organizuojamos tik vieną kartą per metus ir jose dalyvauja ne visi studentai. Be to, kuriant įmonės veiklos strategijas, rengiant projektus ar verslo planus pasiskirstoma konkrečiomis užduotimis tarp grupės narių.

Savarankiško darbo priemonės:

·         Projektų ir rinkodaros valdymo skyriaus informacinis rinkinys ir dokumentai.

·         Papildoma literatūra.

Atsiskaitymas už skyriaus darbą. Paskutinę darbo skyriuje dieną organizuojami visų įmonės darbuotojų susirinkimai ir atsiskaitoma už skyriuje atliktus darbus, skyrių vadovams pristatant viešai grupės (skyriaus) ataskaitas. Šiose ataskaitose įvertinami ir išanalizuojami atlikti skyriaus darbai ir kiekvieno grupės nario indėlis, aptariamos nepabaigtų darbų priežastys ir vykdomas darbų perėmimas, siūloma, kaip tobulinti skyriaus veiklą. Jei grupės ataskaitos nepakankamai išsamios ir sunku įvertinti kiekvieno skyriaus darbuotojo asmeninį indėlį, praktikos vadovas turi teisę organizuoti individualią studentų apklausą raštu.

Išsamiau apie studentų praktikos IVPMĮ vertinimo sistemą, vertinimą ir įsivertinimą skaitykite 5-ame ir 6-ame šio vadovo skyriuose.

Papildoma literatūra

1.      BAČIULYTĖ, R.; STONIENĖ, A. 2008. Verslo praktinio mokymo firmų mugės: pasirengimas, dalyvavimas ir rezultatų apibendrinimas. Mokomoji metodinė medžiaga. Vilnius: BMK.

2.      KAZAKEVIČIUS, Z. 2006. Verslo valdymo pagrindai. 2 dalis. Mokomoji knyga. Akademija: LŽŪU leidybos centras.

3.      KAZAKEVIČIUS, Z. 2009. Normatyvai žemės ūkio verslui planuoti: antras pataisytas ir papildytas leidimas. Kaunas: VŠĮ „Spalvų kraitė“.

4.      KAZAKEVIČIUS, Z. 2009. Žemės ūkio verslo plėtra ir jos vertinimas. Kaunas: VŠĮ „ Spalvų kraitė“.

5.      KAZRAGYTĖ, A. 2004. Rinkodaros tyrimai. Mokymo metodinė priemonė LŽŪU studentams. Akademija: LŽŪU Leidybos centras.

6.      NEVERAUSKAS, B.; STANKEVIČIUS, A.; VENCKUS, R. 2007. Projektų planavimas. Kaunas: Technologija.

7.      RAMANAUSKIENĖ, J. 2010. Organizacijos rinkodaros planavimas. Metodinė priemonė. Akademija: LŽŪU leidybos centras.

8.      RAMANAUSKIENĖ, J. 2010. Inovacijų ir projektų vadyba. Mokomoji knyga, 2010 (elektroninis leidinys): http://www.lzuu.lt/nm/lt/30568.

9.      RAMANAUSKIENĖ, J. 2008. Marketingas: organizacijų marketingo strategijos ir modeliai. Vadovėlis. Kaunas: VŠĮ „Spalvų kraitė“.

10.  RAMANAUSKIENĖ, J. 2007. Planavimo ir prognozavimo teorija. Mokomoji knyga. Akademija: LŽŪU Leidybos centras.

11.  RAMANAUSKAS, J.; RAKŠTYS, R. 2007. Verslo vertinimas. Mokomoji knyga. (elektroninis leidinys).

12.  RAMANAUSKAS, J. 2006. Kooperacijos pagrindai. Mokomoji knyga. Kaunas: VŠĮ „Spalvų kraitė“.