4.4.2. Projektų valdymo ir rinkodaros skyriaus funkcijų atlikimo etapai, paskirtis ir eiga

 

Projektų valdymas

Jūs gebėsite projektuoti įmonės veiklą, organizuoti jos įgyvendinimą, koordinavimą bei priežiūrą.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 3 ak. val.

4.4.2 lentelė. Projekto rengimo ir valdymo etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

Inicijavimas

Parengti projekto koncepciją.

Idėjų generavimas ir jų atranka. Projekto tikslas. Projekto pradžios formalus pripažinimas.

Planavimas

Parengti planą, kuris leistų pasiekti projekto tikslus.

Analizuojama situacija. Nustatomos problemos, aktualumas, tikslai ir uždaviniai, suplanuojamos veiklos, projekto išlaidos ir biudžetas, rizikos planas. Aprašoma nauda ir poveikis.

Vykdymas

Įgyvendinti projektą, valdyti darbuotojus ir kitus išteklius, vykdant projekto planą.

Darbų planas. Komunikacijos planas. Įgyvendintų veiklų dokumentacijos rengimas.

Analizė

Stebėti ir vertinti projekto įgyvendinimo eigą.

Stebėjimo ir vertinimo dokumentacijos rengimas.

Monitoringas

Nustatyti projektą koreguojančių veiklų vykdymą, pašalinti nepalankias veiklas.

Dokumentuojami inicijuoti pakeitimai, vertinamas jų poveikis projektui. Dokumentuojamas rizikos, kokybės, projekto žmogiškųjų išteklių, finansavimo šaltinių valdymas.

Užbaigimas

Formaliai užbaigti projektą ir įvertinti rezultatus.

Ataskaitos rengimas ir rezultatų pristatymas.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kokie yra projektų valdymo etapai ir jų tarpusavio ryšiai?

2.      Kokios yra dažniausiai pasitaikančios projekto įgyvendinimo rizikos?

3.      Kaip nustatytumėte projekto įgyvendinimo poveikį verslui, operacijoms, darbui, kitiems projektams, technologijai ir sistemoms?

 

Verslo planų rengimas ir įgyvendinimo veiklos valdymas

Jūs gebėsite parengti/koreguoti/atnaujinti įmonės verslo planą.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1,5 ak.

4.4.3 lentelė. Verslo planų rengimo ir įgyvendinimo etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

Verslo plano rengimas

Gauti banko paskolą, pradėti verslą ir numatyti gaires verslo ateičiai.

Rengiamos verslo plano struktūros dalys: santrauka, ūkio subjekto aprašymas, verslo idėjos pateikimas, aplinkos analizė, rinkodaros planas, verslo sistemos aprašymas, rizikos analizė, finansų strategija, verslo plano įgyvendinimo veiksmų planas bei priedai. Formuojama byla „Verslo planas, jo įgyvendinimas ir atnaujinimas“.

Verslo plano įgyvendinimas

Organizuoti veiklos įgyvendinimą remiantis veiksmų planu.

Realizuojant planą, dokumentuose fiksuoti gamybinės, rinkodaros, finansinės ir kitos įmonės veiklos rezultatus, lyginti su planu ir priimti sprendimus.

Verslo plano koregavimas ir atnaujinimas

Nuolat stebėti aplinką, joje vykstančius pokyčius, į juos reaguoti, prie jų prisitaikyti.

Remiantis aplinkos pokyčiais bei pasiektais verslo rezultatais, atnaujinti tam reikiamas verslo plano struktūrines dalis.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kokie verslo kūrimo etapai/žingsniai.

2.      Ar įstatyminė bazė Lietuvoje yra palanki jūsų verslo įdėjai įgyvendinti?

3.      Ar galėsite gauti visus veiklai vykdyti būtinus valstybės institucijų leidimus?

4.      Ar jūsų produktas turės paklausą rinkoje?

5.      Ar verslas bus pelningas? Ar jūsų pajamų ir sąnaudų prognozės yra pakankamai atsargios?

 Rinkodaros tyrimai

Jūs gebėsite reaguoti į rinkodaros aplinkos pokyčius, išskirti problemines rinkos tyrimų sritis, organizuoti tyrimą, nustatyti rinkodaros tyrimo išlaidas, išanalizuoti rezultatus ir priimti rinkodaros sprendimus.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1,5 ak. val.

4.4.4 lentelė. Rinkodaros tyrimų etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

Probleminių rinkos tyrimų sričių identifikavimas

Analizuoti nuolat kintančią verslo aplinką bei analizuoti įmonės veiklą (pardavimus).

Analizuojami vidiniai įmonės duomenys: ankstesnių laikotarpių pardavimų apimtys, struktūra, rinkodaros išlaidos, jų pasiskirstymas ir pan. Problemos nustatymas. Duomenų rinkimo metodų numatymas.

Tyrimo/apklausos organizavimas ir įgyvendinimas

Pateikti kuo tikslesnę informaciją apie problemą.

Pagal reikalavimus sudaromas ir išsiunčiamas klausimynas. Vykdoma PEST analizė, pirkėjų, pardavimo ir asortimento, konkurentų ir konkurencinės aplinkos analizės. Apibendrinami tyrimų duomenys. Pateikiamos išvados.

Rinkodaros tyrimo išlaidų nustatymas

Įtraukti išlaidas į prekės kainą.

Formuojama byla „Rinkodaros išlaidų apskaičiavimas“. Lentelėse paskaičiuojamos išlaidos.

Analizė ir rinkodaros sprendimai

Atnaujinti rinkodaros planą.

Formuojama byla „ Rinkos tyrimai“, kur įsegamas klausimynas bei galutinės išvados problemai išspręsti. Priimami rinkodaros sprendimai. Pakeitimai rinkodaros plane. Sudaromos tolesnės ekonominės veiklos prognozės.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kokios yra rinkodaros tyrimų sritys?

2.      Kokie yra anketos sudarymo reikalavimai?

3.      Kaip nustatomos rinkodaros tyrimų išlaidos?

 

Pirkėjų analizė

Jūs gebėsite parengti metines pirkėjų suvestines, atlikti tyrimus, įvertinti, klasifikuoti ir išskirti pirkėjo charakteristikas, kurios aiškiai atspindėtų jo motyvaciją, prioritetinius ir nepatenkintus poreikius, elgseną rinkoje.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1 ak. val.

4.4.5 lentelė. Pirkėjų tyrimų etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

Pirkėjų suvestinės rengimas

Apibendrinti ir išanalizuoti metinius pirkėjų duomenis.

Lentelėje, remiantis pardavimo dokumentais, suvesti pirkėjų duomenis: pirkimo dažnumą, naudojimąsi paslaugomis, atsiskaitymą už prekes, rinkodaros politiką, konkurencijos santykius, prekių apyvartą ir kt. Formuojama byla „Metinės skyriaus suvestinės, ataskaitos“

Segmentacija

Atlikti rinkos segmentavimą, t.y. išskirti tas charakteristikas, kurios aiškiai atspindėtų pirkėjo elgseną rinkoje.

Atliekami tyrimai siekiant atsakyti į klausimus: kuris pirkėjas yra svarbiausias? kuris pirkėjas yra patraukliausias potencialus klientas? Ar galima išskirti pirkėjus į grupes pagal jų poreikius, motyvaciją ir savybes? Kaip segmentuoti rinką į grupes, kurioms reikia įvairių strategijų? Reikia atsižvelgti į tokias permainas kaip kliento ieškoma nauda, vartojimo lygis, prekės panaudojimo sritis, organizacijos tipas, geografinė vieta, lojalumas, jautrumas kainai.

Klientų motyvacija

Atskleisti, kokių tikslų siekia įmonės pirkėjai.

Dėl ko klientai labiausiai vertina prekę ar paslaugą? Ką jie iš tikrųjų perka? Kaip segmentai atskiriami pagal pirkinio motyvus? Kaip kinta klientų motyvacija? Kaip keičiasi jų prioritetai?

Nepatenkinti poreikiai

Atskleisti pirkėjų norus, siekiant išsiaiškinti, kokias prekių ar paslaugų savybes bei jų teikiamą naudą jie labiausiai vertina.

Kodėl kai kurie klientai lieka nepatenkinti? Kodėl kai kurie prioritetai lemia prekės ženklų ir tiekėjų pasirenkamumą? Kokius nepatenkintus poreikius iškelia klientai? Ar yra nepatenkintų poreikių, kurių nepripažįsta klientai? Ar gali nepatenkinti poreikiai paskatinti pereiti pas konkurentus?

 

Klausimai savikontrolei:

1.      Kas bus/yra jūsų potencialūs klientai?

2.      Apibūdinkite savo pirkėjo profilį.

3.      Kaip ištirtumėte pirkėjų pasitenkinimo jūsų preke ar paslauga laipsnį?

 Prekių pardavimo ir asortimento valdymo analizė

Jūs gebėsite išanalizuoti prekių pardavimus lėmusius veiksnius, nustatyti, kurios prekės turėjo gerą paklausą, kaip buvo vykdomas pardavimo planas, ištirti komercinio asortimento gylį ir plotį bei vertinti pokyčius asortimento struktūroje.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1,5 ak. val.

4.4.6 lentelė. Prekių pardavimo ir asortimento valdymo tyrimų etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

Pardavimų suvestinės parengimas ir duomenų analizė

Išanalizuoti praeito laikotarpio pardavimo faktinius rezultatus.

Iš pardavimo dokumentų į lenteles suvesti reikiamus duomenis. Apskaičiuojami:

1. Kiekybiniai pardavimų efektyvumo vertinimo rodikliai: (pardavimų apimtys; pelnas; pelno marža; bendri pardavimai; pardavimai pagal segmentus; nuolaidų, skatinimo priemonių dalis pardavimuose; išlaidos, susijusios su pardavimų veikla; vidutinės pardavimų apimtys vienam klientui; klientų klasifikacija pagal apimtis ir pelningumą; klientų segmentų dalys pardavimuose.). Faktinių rodiklių palyginimas su planiniais.

2. Klientų pasitenkinimo rodikliai (klientų pasitenkinimo lygis pagal segmentus; pakartotinių užsakymų dalis; pretenzijų ir nusiskundimų dalis pagal klientų segmentus).

Pateikiamos išvados ir siūlymai.Formuojama byla „Metinės skyriaus suvestinės, ataskaitos“.

Asortimento suvestinės parengimas ir duomenų analizė

Kasmet fiksuoti asortimento struktūros pokyčius rinkoje, siekiant tobulinti komercinio asortimento gylį ir plotį.

Iš pardavimo dokumentų į lenteles suvesti reikiamus duomenis. Pateikti išvadas ir siūlymus. Formuojama byla „Metinės skyriaus suvestinės, ataskaitos“

Asortimento valdymas

Priimti sprendimus dėl naujų gaminių įvedimo į rinką ir esamų gaminių išėmimo iš rinkos.

Parengta asortimento valdymo schema. Priimti sprendimai dėl asortimento valdymo strategijų.

 

Klausimai savikontrolei:

1.      Kaip nustatomi pardavimų apimčių pokyčiai?

2.      Kokie veiksniai lemia prekių pardavimus?

3.   Kaip išvengti moralinio asortimento senėjimo? 

Konkurentų ir konkurencinės būklės analizė.Jūs gebėsite išanalizuoti įmonės konkurentus, įvertinti dabartinę įmonės konkurencinę būklę ir numatyti veiksnius, darančius poveikį bendrovės galimybėms konkuruoti rinkoje.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1,5 ak. val.

4.4.7 lentelė. Konkurentų ir konkurencinės būklės analizės etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

Konkurentų nustatymas

Identifikuoti globalius ir lokalius konkurentus.

Informacijos apie konkurentus surinkimas. Informacijos šaltiniai pateikiami 4.4.8 lentelėje.

Konkurentų tikslų apibrėžimas ir strategijų nustatymas

Nustatyti kiekvieno konkurento siekius rinkoje.

Nustatyta, ar konkurentai gali siekti įsitvirtinti viename ir tame pačiame rinkos segmente, naudoti identiškas arba panašias technologijas, naudotis tų pačių distributorių paslaugomis ir pan.

Konkurentų pranašumų ir trūkumų įvertinimas

Išanalizuoti visus konkurencingumą įtakojančius veiksnius ir nustatyti išskirtines įmonės kompetencijas ir labiausiai pažeidžiamas sritis.

Išanalizuojamos įmonių vidinės aplinkos (tikslai ir strategija, ištekliai, informacinė sistema, kultūra, vadyba), mezoaplinkos (tiekėjai, vartotojai, produkcija), makroaplinkos (politiniai – įstatyminiai, ekonominiai, socialiniai – kultūriniai, technologiniai).

Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas

Nustatyti konkurentų reakcijas į kainų mažinimą, pardavimų rėmimo didinimą arba naujo produkto įvedimą į rinką.

Priimti sprendimai dėl konkurentų veiksmų.

Įvertintos konkurentų galimos reakcijos, atsižvelgiant į pokyčius mūsų įmonės veikloje.

Numatyti konkurentai, kuriuos reikia bandyti įveikti ir kurių reikia vengti.

 

Pagrindiniai informacijos rinkimo būdai konkurentams tirti pavaizduoti 4.4.8 lentelėje.

4.4.8 lentelė. Pagrindiniai informacijos apie konkurentus rinkimo būdai

Informacijos rinkimo būdas

Paaiškinimas

Informacija, gaunama iš viešai prieinamų konkurentų dokumentų

Konkurentai informaciją apie save gali atskleisti savo prekių ar paslaugų kataloguose ir kitoje reklaminėje medžiagoje, savo interneto svetainėse, straipsniuose „Simulith“ žiniose ar kituose, mugėse, metinėse ataskaitose, verslo leidiniuose, pranešimuose spaudai ir pan.

Informacija, gaunama stebint konkurentus

Įmonė gali geriau pažinti savo konkurentus, pirkdama ir analizuodama jų produktus ar tyrinėdama jų išorinę veiklą.

Informacija, gaunama iš kitų IVPMĮ, dirbančių su konkurentais

Kitos IVPMĮ, dirbančios su jūsų konkurentais taip pat gali teikti informaciją apie juos ir apie jų prekes ar paslaugas.

Informacija, gaunama iš konkurentų darbuotojų

Įmonė gali susirinkti informaciją telefoninių pokalbių metu ar šiaip bendraudama su konkurentų darbuotojais.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kas yra įmonės konkurentai IVPMĮ tinkle?

2.      Kokie yra konkurentų pranašumai?

3.      Kokie konkurentų trūkumai?

Rinkodaros plano parengimas .Jūs gebėsite prognozuoti, numatyti strategiją ir taktiką, nustatyti pardavimo tikslus, kad būtų galima pasiekti rinkoje kuo geresnių rezultatų ir organizuoti, koordinuoti, vadovauti numatytiems veiksmams.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1,5 ak. val.

4.4.9 lentelė. Rinkodaros plano rengimo etapai, paskirtis ir eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

Situacijos analizė

Analizuojama situacija tam, kad rinkodaros tikslai ir veiksmai išplauktų iš esamos situacijos ir laukiamų pokyčių rinkoje bei pačioje įmonėje įvertinimo.

Mikro, mezo ir makro aplinkos analizė, kurios pabaigoje turi būti atsakyta į šiuos klausimus: kokie aplinkos veiksniai artimiausiu metu gali sąlygoti verslą? Ar pakankamai plati rinka? Kokie potencialių klientų poreikiai ir galimybės? Kas skatins klientą pirkti ar naudotis Jūsų paslaugomis? Kokia numatoma potenciali prekių apyvarta? Kokios numatomos pajamos? Kas Jūsų pagrindiniai konkurentai? Ar Jūsų verslas galės konkuruoti su kitais? Kaip galima pranokti savo konkurentus? Kokios konkurentų analogiškų prekių kainos? Kas bus Jūsų prekių tiekėjai? Ar palanki Jūsų įmonės vieta? Galima analizuoti situaciją Lietuvos imitacinių įmonių tinkle arba lyginti su realia verslo situacija Lietuvoje. Jei sudarote veikiančios įmonės rinkodaros planą, situacija turi būti analizuojama remiantis praeitų metų planu.

Rinkodaros tikslo formulavimas

Išmatuojamais kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais nustatyti rinkodaros srities užduotis, kurias numatoma įvykdyti per tam tikrą laiką.

Rinkodaros tikslai turi būti konkretūs ir atspindėti artimiausių kelerių metų rodiklių pasiekimo lygį. Pvz., užimti iki 10% rinkos dalį; parduoti prekių už 500 000 Lt per metus ir t. t.

Rinkodaros strategijos numatymas

Numatyti veiksmus ir sprendimus, darančius poveikį prekės rinkai bei paklausai.

Aprašyti pagrindinius rinkodaros komplekso elementus: produktas; kaina; paskirstymo kanalai; rėmimas, reklama; informacinė sistema; rinkodaros darbuotojų paskirtis; geri komerciniai santykiai; tarpusavio pasitikėjimas.

Rinkodaros biudžeto numatymas

Apskaičiuoti reikiamas lėšas rinkodaros tikslui pasiekti.

Apskaičiuotos išlaidos rinkos tyrimui, pardavimo skatinimui, išlaidos reklamai, parodų organizavimui, ryšiams su visuomene.

Rinkodaros plano įgyvendinimas

Stebėti kaip pamažu veikia rinkodaros planas, auga ar silpnėja jo efektyvumas.

Formuojama byla „Rinkodaros planai“. Kas mėnesį/ketvirtį fiksuoti rinkodaros plano pasiekimus/nuokrypius ir, jei reikia, imtis priemonių jam sustiprinti. Galima lengvai stebėti įmonės progresą naudojant skaičiuoklę, kurioje galima apskaičiuoti rinkodaros išlaidas ir palyginti jas su pardavimu ar kitais rodikliais. Reguliariai atnaujinamas planas, kad jis atitiktų kintančias rinkos sąlygas.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kaip bus pasiektas rinkodaros plane numatytas tikslas ar tikslai?

2.      Kokie turėtų būti jūsų įmonės pasiekimai po metų?

3.      Kokios pardavimų dalies tikitės iš skirtingų produktų/ paslaugų ir/ arba rinkos segmentų?

Asortimento formavimas, kaina ir jos nustatymas

Jūs gebėsite pritaikyti įmonės asortimentą prie rinkos paklausos, įvertinti asortimentą įtakojančius veiksnius bei tinkamai nustatyti prekės kainą.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 3 ak. val.

4.4.10 lentelė. Asortimento formavimo ir kainos nustatymo etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

Asortimento tyrimai

Nustatyti pirkėjų poreikius, įvertinti kokios prekės turi didžiausią paklausą, kurių prekių linijos yra labiau mėgstamos.

Atlikti potencialių klientų ir konkurentų tyrimus imitacinių įmonių tinkle. Priimti išvadas. Jei tiriamas veikiančios įmonės asortimentas, turi būti analizuojama praeitų metų prekių apyvarta. Tai rodiklis, iš kurio galima spręsti, ar asortimentas atitinka rinkos reikalavimus. Ši analizė apima visą įmonės prekių apyvartą, atskirų jos struktūrinių padalinių bei atskirų asortimento dalių (prekių grupių, prekių pavadinimų, pozicijų ir kt.), tiek visos įmonės mastu, tiek struktūriniuose padaliniuose, apyvartas. Analizuojamas planinių užduočių vykdymas, dinamika.

Prekių asortimento formavimas/atnaujinimas

Patenkinti vartotojų poreikius.

Rinkodaros plane turi būti aptarta asortimento politikos strategija. Remiantis atliktais tyrimais, parinktos/atnaujintos prekės.

Kainos nustatymas

Sudaryti įmonei sąlygas išsilaikyti rinkoje ir gauti pelną.

Rinkodaros plane turi būti aptarta kainos nustatymo metodika ir svarbiausi veiksniai, darantys įtaką kainodaros sprendimams. Formuojama byla „Gaminio kainos nustatymas“, kurioje apskaičiuojama pardavimo kaina.

 

Klausimai savikontrolei:

1.      Kuo remiasi asortimento pločio ir gylio matavimai?

2.      Kokią kainos nustatymo metodiką taikėte pardavimo kainai apskaičiuoti ir kodėl?

Reklamos kūrimas

Jūs gebėsite sukurti įvairių įmonės pardavimo mastą didinančių reklamos priemonių, tinkamai apibūdinti klientams produkto privalumus, rengiant katalogą, ir įtikinti jį pirkti.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1,5 ak. val.

4.4.11 lentelė. Reklamos kūrimo etapai, paskirtis ir darbo eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

Reklamos objekto ir subjekto nustatymas

Sukonkretinti ką ir kam norime reklamuoti.

Apibrėžti ką reklamuosime (prekę, prekybos įmonę ar kt.) bei tikslinę auditoriją – tam tikrus demografinius (amžių, lytį ir pan.) kriterijus atitinkanti rinkos segmento dalis, į kurią nukreipta reklama (moterims, jaunimui, šeimai,....).

Reklamos tikslų ir biudžeto suderinimas

Veikti pagal rinkodaros planą.

Rinkodaros plane turi būti numatyti reklamos tikslai ir metų biudžetas. Lyginamos savos idėjos su rinkodaros planu, tikslinamas reklamos biudžetas.

Reklamos priemonės ir reklamos nešiklio parinkimas

Siekti efektyvaus bendravimo su vartotojais.

Parinkta reklamos priemonė ir kelias kaip ji pasieks vartotoją. Tai gali būti spausdinta reklama (katalogas, reklaminis lapelis, brošiūra ar kita priemonė); vaizdo ar garso reklama (prezentacija, radijo reklama, filmukas ar kita); kita priemonė.

Reklamos turinio rengimas ir pateikimas

Vaizdžiai ir kūrybiškai suderinti iliustraciją, antraštę, tekstą, šūkį, veiksmą ar garsą ir perteikti tikslinei auditorijai.

Reklamos kūrimas įvairiomis kompiuterinėmis programomis, laikantis LR „Reklamos įstatyme“ numatytų principų (reklamos etika). Reklamos pateikimas vartotojui (išsiuntimas el. paštu, paprastu paštu, įrašymas į CD ir dalijimas mugių, parodų metu ar pan.).

Reklamos kontrolė ir atsiperkamumas

Sekti reklamos plane numatytų veiksmų įvykdymą, reklamos terminus, biudžeto laikymąsi, įvertinti reklamos atsiperkamumą.

Formuojama byla „Reklamos priemonės, jų įgyvendinimo kontrolė“. Joje segami visi sukurtų reklamų pavyzdžiai, jų aprašymai (tikslas, objektas, subjektas, biudžetas ir kita informacija); dokumentai apie įgyvendinimą bei investicijų į reklamą atsiperkamumo apskaičiavimas (kiek realiai per reklamos veikimo laikotarpį reklama atnešė pardavimų). Gali būti atliekamas reklamos efektyvumo vertinimas. Reklamos efektyvumo vertinimo metodika numatoma rinkodaros plane.

 

Klausimai savikontrolei:

1.      Kokia yra klasikinio reklaminio skelbimo struktūra?

2.      Kokie yra pagrindiniai reklamos etikos kriterijai?

3.      Kokie yra tinkamiausi reklamavimo būdai ir priemonės jūsų imitacinės įmonės produktui? Kodėl?

Ryšiai su visuomene programa

Jūs gebėsite planuoti viešųjų ryšių strategijas, įgyvendinti ir įvertinti viešųjų ryšių programas, bendrauti su įvairiomis auditorijomis bei užtikrinti jų grįžtamąjį ryšį.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1,5 ak. val.

4.4.12 lentelė. Ryšių su visuomene programos rengimo etapai, paskirtis ir eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

Mokslinių tyrimų organizavimas ir analizė

Nustatyti visuomenės elgesį ir požiūrį, kad būtų galima planuoti viešųjų ryšių strategijas.

Atliekama SSGG analizė arba apklausa. Išryškinamos probleminės sritys, numatomas pagrindinis tikslas.

Ryšių su visuomene programos kūrimas ir įgyvendinimas

Nustatyti ryšių su visuomene tikslus, parinkti priemones jiems pasiekti bei biudžetą. Bendrauti su įvairiomis auditorijomis ir užtikrinti grįžtamąjį ryšį.

Programa yra įmonės komunikacijos planas. Ji apima pagrindinius komunikacijos modelio elementus: Kodėl? Ką norime pasakyti? Kam? Kaip tai padaryti? Kaip išmatuoti efektą? Ryšių su visuomene programos gali būti labai įvairios: įvaizdžio kūrimas ir matomumo didinimas; įmonės reprezentavimas, informavimas ir reklama; vadovybės konsultavimas; krizių ir konfliktų valdymas; vidiniai ryšiai; finansavimo šaltinių paieška; ryšiai su žiniasklaida; lobizmas ir kt. Programoje turi būti aiškiai apibrėžtas jos tikslas, pranešimas, adresatas (publika), pranešimo pateikimo būdai, perdavimo kanalai ir priemonės.

Programos įvertinimas ir koregavimas

Įvertinti, ar buvo užmegzti abipusiai naudingi santykiai su visuomene.

Dažniausiai imitacinių įmonių tinkle siekiama užmegzti santykius su universiteto bendruomene, regiono verslininkais ir organizacijomis.

Klausimai savikontrolei:

1.      Kaip kurti ir skleisti teigiamą organizacijos įvaizdį?

2.      Kaip kurti, palaikyti, o prireikus – gelbėti organizacijos reputaciją?

3.      Kokią viešųjų ryšių priemonę reikia parinkti, siekiant didinti prekių paklausą?

 Dalyvavimas mugėse.

Jūs gebėsite tinkamai pasiruošti dalyvavimui mugėje, suplanuoti, realizuoti ir apibendrinti dalyvavimo rezultatus.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1,5 ak. val.

4.4.13 lentelė. Dalyvavimo mugėje projekto rengimo etapai, paskirtis ir eiga

(Bačiulytė ir Stonienė, 2008)

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

Informacija apie mugę

Surinkti būtiniausią informaciją apie mugę.

Mugės organizatorių interneto svetainės informacija.

Dalyvavimo tikslas, stendo idėja ir jo įrengimo maketas

Aprašyti pagrindinę dalyvavimo mugėje idėją.

Kokie produktai planuojami teikti vartotojui ir kuo jie išskirtiniai? Kokios pagrindinės vartotojui teikiamos naudos? Kaip reikės gauti produkcijos pavyzdžių? Dalyvavimo tikslų ir uždavinių formulavimas. Kaip informacija apie savo įmonę ir prekes bus pateikiama stende: spalvos, tekstai, dizainas, pavyzdžiai ir jų išdėstymas... Šūkis, atspindintis idėją. Tikslus pasirengimo mugei darbų grafikas.

Darbuotojų atranka

Su stendo idėja suderinti darbuotojų aprangos elementus

Reikalavimai darbuotojams dirbsiantiems stende. Darbuotojų skaičiaus ir jų aprangos elementų suplanavimas.

Reklamines akcijos rengimas

Pritraukti lankytojus

Kokios technikos ir triukai, akcijos ar loterijos bus taikomos? Nuolaidų taikymas mugėje. Idėjų aprašymas.

Dokumentų rengimas, repeticijos

Pasirengti mugės dokumentus ir, jei reikia, parepetuoti darbą stende.

Parengti užsakymų, sąskaitų, sutarčių blankai ir registrai. Išmokstama pildyti mugės čekius bei kitus finansinius mugės dokumentus.

Reklamos priemonės

Suplanuoti reklamos priemones, jų pateikimą.

Būtinas mugės katalogas. Kitos reklamos priemonės ir pagrindimas – kodėl planuojate būtent šias priemones? Radijo reklamos idėja ir scenarijus. Elektroninio pristatymo idėja ir scenarijus. Netradicinio pristatymo idėja ir scenarijus. Netradicinis pristatymas – grupės parengtas vaidinimas, šokis, daina, t. y. trumpa pramoga, kurios metu darbuotojai, pasitelkdami meninius sugebėjimus, atskleistų mugės dalyviams, lankytojams juos dominančią informaciją apie savo įmonę, teikiamas prekes ar paslaugas.

Biudžetas

Apskaičiuoti projekto įgyvendinimo sąmatą.

Apskaičiuokite ir pagrįskite stendo apipavidalinimui, lankytojų pritraukimui, darbuotojams, reklamai, pristatymams planuojamas lėšas.

Dalyvavimas mugėje

Atsakingai dirbti stenduose, siekiant užsibrėžtų tikslų

Dalyvavimo mugėje projekto realizavimas.

Dalyvavimo mugėje rezultatų apibendrinimas

Įvertinti, ar pasiekti dalyvavimo mugėje tikslai.

Parengtas lankytojų ir pirkėjų, kurie domėjosi įmonės produkcija, sąrašas. Susumuotos faktinės dalyvavimo išlaidos, apskaičiuotos mugės metu gautos pajamos. Išanalizuoti dalyvavimo privalumai ir trūkumai, padarytos klaidos, paskelbta informacija apie dalyvavimo rezultatus interneto svetainėje. Atlikta originalių sprendimų ir idėjų analizė (savo ir kitų matytų įmonių). Paskatinti gerai mugės metu dirbę darbuotojai. Parengti dokumentai „Simulith“ bankui ir kitoms įmonėms.

 

Klausimai savikontrolei:

1.      Kokie gali būti dalyvavimo mugėje tikslai?

2.      Kokie yra pasirengimo dalyvauti mugėje etapai?

3.      Kaip turėtumėte apibendrinti dalyvavimo mugėje rezultatus?

Gautų užsakymų vykdymas

Jūs gebėsite realizuoti gautus iš Lietuvos ir užsienio įmonių užsakymus, tinkamai parengti pardavimo dokumentus.

Rekomenduojamas laikas užduočiai atlikti – 1 ak. val.

4.4.14 lentelė. Gautų užsakymų vykdymo etapai, paskirtis ir eiga

Etapai

Paskirtis

Eiga: veiksmai ir kryptys

Užsakymo duomenų sutikrinimas ir jo registravimas

Suteikti užsakymui vidinį registracijos numerį.

Užsakymo duomenys sutikrinami su katalogais, kainoraščiais. Užsakymas užregistruojamas.

Prekių atsargų sutikrinimas

Patikrinti, ar sandėlyje turime reikiamą prekių kiekį.

Jei prekių sandėlyje nėra – rašoma paraiška gamybos ir pirkimo skyriui, kad skubiai užsakytų.

Pardavimo dokumentų rengimas ir išsiuntimas

Tinkamai parengti pardavimo dokumentus.

Parengti dokumentai: užsakymo patvirtinimas,  nebaigtų užsakymų lapas, sąskaita-faktūra, krovinio važtaraštis, lydraštis, prekių įpakavimo lapas, prekių gabenimo dokumentai. Visi dokumentai registruojami atitinkamuose registruose.

Užsakymo užbaigimas

Tinkamai ir laiku užbaigti darbą su užsakymu.

Gavus apmokėjimą, užsakymas užbaigiamas, pažymint užbaigimo (apmokėjimo) datą „Nebaigtų užsakymų lape“. Informacija apie apmokėtas sąskaitas saugoma Finansų valdymo ir apskaitos skyriuje.

 

Klausimai savikontrolei:

1.      Kokie jūsų veiksmai, parengti dokumentai, gavus užsakymą iš užsienio firmos?

2.      Kokiais atvejais anuliuojamas užsakymas, o kada rašomas užsakymo patvirtinimas?

3.      Kada, baigdami darbą su užsakymu, ir kaip uždarome bylą?