5.1. Praktikos vertinimo principai

Lietuvos aukštosiose mokyklose studento dalyko studijų rezultatai (žinios, supratimas, gebėjimai) vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. ISAK-2194 „Dėl studijų rezultatų vertinimo sistemos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 86-3437). Joje bendru studijų programoje dirbančių dėstytojų ir studentų sutarimu turi būti nustatomi konkretūs vertinimo kriterijai, vertinimo objektyvumui užtikrinti pasirenkami vertinimo metodai, leidžiantys nustatyti studijų rezultatų ir nustatytų kriterijų atitikimą.

Pagrindiniai vertinimo principai, kuriais remiantis organizuojamas mokymosi rezultatų vertinimas (Bjornavold, 2000; Gullickson, 2001; Bulajeva, 2007; CEDEFOP, 2008; Frisbie, Waltman, 1992 ir kt.), yra šie:

  • pagrįstumo (vertinimas siejamas su studijų programos (studijų dalyko) tikslais ir turi matuoti jiems įgyvendinti skirtų studijų rezultatus);
  • patikimumo (gaunama vertinimo informacija ir vertinimo rezultatai turi būti objektyvūs ir nepriklausyti pasikeitus vertintojui);
  • aiškumo (vertinimo sistema turi būti informatyvi, suprantama studentams ir dėstytojui);
  • naudingumo (atliekamas vertinimas turi būti teigiamai vertinamas studentų bei dėstytojo ir prisidėti prie studijų programos tikslų įgyvendinimo);
  • nešališkumo (vertinimo metu naudojami vertinimo metodai turi būti vienodai tinkami visiems studentams).

Studijų rezultatų vertinimas susideda iš:

  • žinių ir supratimo vertinimo;
  • gebėjimų vertinimo.

Kolegialus vertinimas taikomas siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, suteikti galimybę lavinti bendravimo įgūdžius. Kolegialaus vertinimo metu studentus vertina imitacinės įmonės skyriaus vadovas, studentai, praktikos vadovas.

Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą praktikos laikotarpį, sugebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, išvengti plagijavimo atvejų, taikomas kaupiamasis (suminis) vertinimas.

Praktikos pradžioje dėstytojas turi informuoti studentus apie praktikos rezultatų vertinimo sistemą, pateikdamas detalią dalyko programą, tikslus, laukiamus studijų rezultatus, konkrečią praktikos dalyko studijų rezultatų vertinimo struktūrą (tarpinių atsiskaitymų įtaką galutiniam pažymiui, vertinimo kriterijus ir reikalavimus).

Pagrindiniai reikalavimai, kuriais remiantis organizuojama praktikos rezultatų apskaita ir nustatomas šių rezultatų lygis, yra šie:

  • sistemingumas – apimantis vertinimo nuoseklumą, išsamumą, taisyklingą išdėstymą laiko atžvilgiu. Vertinimas leidžia laiku identifikuoti tiek studentų individualius pasiekimus įgyvendinant praktikos tikslus, tiek tai, kuriems studentams reikia apmokymo, pagalbos. Taip pat leidžia laiku pastebėti studentų žinių spragas bei imtis priemonių laiku joms pašalinti.
  • objektyvumas – tai vertinimo bešališkumas, atmetimas subjektyvių vertintojo kriterijų;

·        visapusiškumo principas reikalauja vertinti ne tik žinias, bet ir mokėjimus bei įgūdžius, gebėjimą taikyti žinias praktiškai ir sieti jas su savo patirtimi; vertinti visais praktikos atlikimo etapais (praktikos pradžioje, praktikos eigoje, praktikos pabaigoje); vertinant taikyti įvairius kriterijus.